Vertimas iš anglų kalbos

AUSTRALIJOS MEDICININIŲ INTERVENCIJŲ KLASIFIKACIJA

 

 

ACHI

SISTEMINIS INTERVENCIJŲ SĄRAŠAS 

 

 

 

 

 

 

2015 m. liepos 1 d.


 

 

 


© Visos teisės saugomos. Nepriklausoma ligoninėms kainas nustatanti institucija, devintasis leidimas, 2015.

 

Australijos sveikatos intervencijų klasifikacija (ACHI) – Sisteminis intervencijų sąrašas.

Išleido Nepriklausoma ligoninėms kainas nustatanti institucija (IHPA).

Rosetta Stone viršelio paveikslėlis naudojamas gavus „Carlos Delgado; CC-BY-SA“ leidimą.

Tekstą surinko Australijos klasifikacijos kūrimo konsorciumas (ACCD).

Spausdino ir platino „Lane Print and Post“.

Rengiant šį leidinį stengtasi kiek įmanoma geriau užtikrinti pateikiamos informacijos tikslumą, tačiau Australijos klasifikacijos kūrimo konsorciumas ir jo darbuotojai negali užtikrinti ir garantuoti, kad šioje knygoje nėra klaidų ir neprisiima atsakomybės už galimus padarinius ja naudojantis.

Šis leidinys saugomas autorių teisių. Mokymo ir mokymosi tikslais jis gali būti kopijuojamas visas ar dalimis su sąlyga, kad bus nurodomas šaltinis, o kopijuotas leidinys nebus naudojamas komerciniais tikslais arba pardavimui.
Leidinio atnaujinimui kitais tikslais būtina gauti raštišką leidimą iš IHPA (enquiries.ihpa@ihpa.gov.au).

 

Korespondenciją redaktoriams siųskite adresu:
Independent Hospital Pricing Authority (Nepriklausoma ligoninėms kainas nustatanti institucija)
PO Box 483 Darlinghurst,
NSW 1300,

Australija

 

Leidinį parduoda Nepriklausoma ligoninėms kainas nustatanti institucija (IHPA).

Leidybinio katalogavimo įrašas

Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas, Australijos modifikacija (TLK-10-AM), Australijos medicininių intervencijų klasifikacija (ACHI) ir Australijos kodavimo standartai (ACS) – TLK-10-AM/ACHI/ACS

Autorius / redaktorius: Australijos klasifikacijos kūrimo konsorciumas (ACCD)

Leidėjas: Nepriklausoma ligoninėms kainas nustatanti institucija (IHPA)

Formatas: Knyga ir Elektroninis

Rodyklė, turinys

ISBN 978-1-76007-020-5  TLK-10-AM Sisteminis ligų sąrašas
ISBN 978-1-76007-021-2  TLK-10-AM Abėcėlinė ligų rodyklė
ISBN 978-1-76007-022-9  ACHI Sisteminis intervencijų sąrašas
ISBN 978-1-76007-023-6  ACHI Abėcėlinė intervencijų rodyklė
ISBN 978-1-76007-024-3  Australijos kodavimo standartai
ISBN 978-1-76007-025-0  TLK-10-AM /ACHI/ACS 5 tomų rinkinys

 

TURINYS

 
PRATARMĖ
 
PADĖKA
 
ĮVADAS
SISTEMINIO INTERVENCIJŲ SĄRAŠO SUDARYMO PRINCIPAI
KAIP NAUDOTIS ACHI
 
BLOKAI
1 NERVŲ SISTEMOS PROCEDŪROS
2 ENDOKRININĖS SISTEMOS PROCEDŪROS
3 AKIES IR JOS PRIKLAUSINIŲ PROCEDŪROS
4 AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS PROCEDŪROS
5 NOSIES, BURNOS IR RYKLĖS PROCEDŪROS
6 ODONTOLOGINĖS PROCEDŪROS
7 KVĖPAVIMO SISTEMOS PROCEDŪROS
8 ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMOS PROCEDŪROS
9 KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ PROCEDŪROS
10 VIRŠKINIMO SISTEMOS PROCEDŪROS
11 ŠLAPIMO SISTEMOS PROCEDŪROS
12 VYRO LYTINIŲ ORGANŲ PROCEDŪROS
13 GINEKOLOGINĖS PROCEDŪROS
14 AKUŠERIJOS PROCEDŪROS
15 RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMOS PROCEDŪROS
16 DERMATOLOGINĖS IR PLASTINĖS PROCEDŪROS
17 KRŪTIES PROCEDŪROS
18 SPINDULINĖS TERAPIJOS PROCEDŪROS ONKOLOGIJOJE
19 NEINVAZINĖS, PAŽINTINĖS IR KITOS INTERVENCIJOS, KITUR NEKLASIFIKUOJAMOS
20 VAIZDINĖ DIAGNOSTIKA
 
B priedas: ACHI kodų sąrašas

 

PRATARMĖ

ACHI – tai Australijos medicininių intervencijų klasifikacija. Jos devintasis leidimas pakeičia aštuntąjį, išleistą 2013 metais.

ACHI devintąjį leidimą parengė Australijos klasifikacijos kūrimo konsorciumas (ACCD). Leidinio rengimo metu ACCD konsultavosi su ACCD TLK Technine grupe (ITG), Kodavimo standartų patariamuoju komitetu ir Klasifikavimo klinikine patariamąja grupe (CCAG), kartu su įvairių specialybių klinicistais. Šias grupes sudaro klinikinio kodavimo specialistai iš kiekvienos valstijos ar teritorijos, privačių ligoninių, klinicistai, Australijos sveikatos ir gerovės instituto (AIHW), Sandraugos sveikatos departamento, Australijos sveikatos apsaugos saugumo ir kokybės komisijos, Nacionalinio sveikatos informacijos standartų ir statistikos komiteto bei Nepriklausomos ligoninėms kainas nustatančios institucijos (IHPA) specialistai.

ACCD buvo sudaryta 2013 m. liepos mėnesį, jam vadovauja Nacionalinis medicininės klasifikacijos centras (NCCH), Sidnėjaus Universitetas, bendradarbiaudamas su Vakarų Sidnėjaus universitetu (UWS) ir KPMG. IHPA pagal sutartį pasamdė ACCD sukurti Australijos ištobulintų giminingų diagnozių grupių (AR-DRG) klasifikacijos sistemą ir ją nuolat tobulinti. AR-DRG klasifikacijos sistemą sudaro du komponentai:

     Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacija, dešimtasis leidimas, Australijos modifikacija (TLK-10-AM), Australijos medicininių intervencijų klasifikacija (ACHI) ir Australijos kodavimo standartai (ACS), bendrai vadinama TLK-10-AM/ACHI/ACS; ir

     AR-DRG klasifikacija.

TLK-10-AM/ACHI/ACS valdė buvęs Sveikatos ir senėjimo departamentas (DoHA) pagal sutartį su nacionaliniu „Casemix“ ir klasifikavimo centru (NCCC), Volongongo universitetu nuo 2010 m. liepos mėn. iki 2013 m. birželio mėn., o iki tol – su NCCH, Sidnėjaus universitetu. AR-DRG klasifikacijos kūrimui vadovavo NCCC, Volongongo universitetas nuo 2010 m. liepos mėn. iki 2013 m. birželio mėn., o iki tol – Sveikatos ir senėjimo departamentas Kanberoje.

Bet kokie ACHI papildymai, aiškinimai, pakeitimai, priedai ir klaidų atitaisymai, išskyrus patvirtintus ACCD, yra neoficialūs ir nenaudotini.

ACCD kviečia viešai pateikti pasiūlymus dėl TLK-10-AM/ACHI/ACS keitimo per ACCD tinklapį (www.accd.net.au). Pagrindinis viešo pateikimo proceso tikslas yra užtikrinti, kad ACHI atitiktų naudotojų poreikius visoje sveikatos priežiūros sistemoje ir toliau liktų išsamia ir prasminga klasifikacija. Pasiūlyti pakeitimai yra apsvarstomi pasitelkiant atitinkamų naudotojų atstovus ir remiantis jų išsamiais patarimais.

ACHI sisteminio sąrašo devintasis leidimas pateikiamas šiame leidinyje.

 

PADĖKA

Rengiant Australijos medicininių intervencijų klasifikaciją (ACHI), Intervencijų sisteminį sąrašą ir Abėcėlinę rodyklę, pagalbą ir paramą ACCD suteikė IHPA.

ACCD vertina NCCC, Volongongo universiteto – TLK-10-AM/ACHI/ACS priežiūrą vykdžiusios institucijos – atliktą darbą rengiant aštuntąjį leidimą ir už tai dėkoja. ACCD taip dėkoja ACCD ITF ir CCAG nariams bei šioms grupėms padėjusiems klinikiniams koduotojams ir klinicistams už klinikinius ir techninius patarimus.

Už reikšmingą įnašą taip pat dėkojame ACCD valdymo grupei ir sistemų bei administravimo darbuotojams.

 

ĮVADAS

10-ojoje Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos konferencijoje Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Bendradarbiavimo centrų vadovai dėl sparčios pažangos procedūrų srityje pateikė rekomendaciją rengiant naująją dešimtąją TLK redakciją Tarptautinės medicininių procedūrų klasifikacijos (ICPM) neatnaujinti. Taigi, PSO TLK-10 ligų klasifikacijos nepapildo jokia PSO parengta medicininių intervencijų klasifikacija. 2006 metais PSO Klasifikavimo tinklas (WHO FIC) iš naujo apsvarstė intervencijų klasifikacijos būtinybę ir inicijavo Tarptautinės medicininių intervencijų klasifikacijos (ICHI) rengimo programą.

1994 metų liepą buvęs Nacionalinis kodavimo centras (NCC) parengė galimybių studiją apie TLK-9-CM naudojimą ateityje Australijos ligoninėse. Šiame dokumente siūloma Australijoje pradėti naudoti PSO TLK-10 kartu su medicininių procedūrų klasifikacija.

1994 metų gruodį NCC įvertino galimas procedūrų klasifikacijas.
Buvo įvertintos keturios klasifikacijos: 

Australijos „Casemix“ projekto įgyvendinimo taryba apsvarstė pateiktas galimybes ir rekomendavo tuometiniam Sandraugos paslaugų ir sveikatos departamentui, remiantis Australijos Sandraugos kompensuojamų sveikatos priežiūros paslaugų sąrašu (MBS), pradėti rengti naująją procedūrų klasifikaciją ACHI,  ir sergamumo kodavimui kartu su TLK-10-AM, pradėti ją taikyti praktikoje nuo 1998 m. liepos mėnesio.

Australijos Sveikatos ministerijos patariamoji taryba vėliau leido nuo 1998 m. liepos mėnesio pradėti naudoti TLK-10 ir naują procedūrų klasifikaciją sergamumo kodavimui. Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos, dešimtosios redakcijos, Australijos modifikacijos (TLK-10-AM) rengimu, įdiegimu ir priežiūra įpareigotas rūpintis NCC (vėliau tapęs Nacionaliniu medicininės klasifikacijos centru [NCCH]). Tuometinis Sandraugos sveikatos ir šeimos paslaugų departamentas taip pat pasamdė NCCH parengti naują Australijos intervencijų klasifikaciją, paremtą MBS. Ši nauja procedūrų klasifikacija vadinosi Išplėstine MBS. Išėjus trečiajai TLK-10-AM redakcijai, procedūrų klasifikacija buvo pervadinta į Australijos medicininių intervencijų klasifikaciją (ACHI). ACHI yra medicininių procedūrų ir intervencijų kodavimo Australijos ligoninėse nacionalinis standartas.

Nepriklausoma ligoninėms kainas nustatanti institucija (IHPA) 2013 m. pagal sutartį pasamdė Australijos klasifikacijos kūrimo konsorciumą (ACCS), kuriam vadovauja Nacionalinis medicininės klasifikacijos centras (NCCH), Sidnėjaus universitetas, bendradarbiaujant su Vakarų Sidnėjaus universitetu (UWS) ir KPMG, sukurti ir palaikyti TLK 10 AM/ACHI bei lydinčiuosius Australijos kodavimo standartus (ACS).

Australijos medicininių intervencijų klasifikacijos (ACHI) ypatumai:

 1. Australijos medicininių intervencijų klasifikacija (ACHI) leidžiama kaip Sisteminis intervencijų sąrašas ir Abėcėlinė intervencijų rodyklė kartu su TLK-10-AM bei Australijos kodavimo standartais.
 2. Intervencijų klasifikacija apima procedūras ir intervencijas, atliekamas viešosiose ir privačiose ligoninėse, dienos centruose ir ambulatorinėse įstaigose. Į klasifikaciją įtrauktos ir susijusios medicininės procedūros, odontologinės paslaugos ir ne operacinėse atliekamos procedūros.
 3. Intervencijų klasifikacija grindžiama Australijos Sandraugos kompensuojamų sveikatos priežiūros paslaugų sąrašu (Commonwealth Medicare Benefits Schedule, MBS) (su kai kuriomis išimtimis). Siekiant patikslinti procedūrų pobūdį, kiekvienas MBS kodas  papildytas dviejų skaitmenų  numeriu, pvz., 36564-00. Į MBS neįtrauktos kitos ACHI procedūros  klasifikuojamos nuo 90000 serijos kodais.  Pastaba:  97000 serijos kodai rezervuoti odontologinėms paslaugoms.
 4. Procedūros dažniausiai klasifikuojamos anatomiškai, o ne pagal chirurgijos specializaciją . Klasifikacijos skyrių pavadinimai palikti panašūs į atitinkamus PSO TLK-10 skyrių pavadinimus, kad jie atitiktų ligų klasifikaciją.
 5. Kur įmanoma, nechirurginės procedūros išvardytos atskirai nuo chirurginių.
 6. Procedūros intervencijų klasifikacijoje klasifikuojamos nepaisant jas atlikusio asmens. Tai reiškia, kad nepaisant koks sveikatos priežiūros specialistas atliko intervenciją, konkrečiai intervencijai turi būti suteiktas toks pat kodas.

 

SISTEMINIO INTERVENCIJŲ SĄRAŠO SUDARYMO PRINCIPAI

Formatas

Pirmas klasifikavimo lygis – anatominės sritys

ACHI struktūros pagrindą – pirmą klasifikavimo lygį – sudaro anatominis klasifikavimas. Visuose skyriuose pirmiausia pradedama klasifikuoti nuo anatomiškai aukščiausiai esančių struktūrų ir baigiama žemiausiomis (principas „nuo galvos link kojų“).

Antras klasifikavimo lygis – procedūrų tipai

Antruoju lygiu procedūros klasifikuojamos pagal jų tipą, pradedant mažiausiai invazinėmis ir baigiant labiausiai invazinėmis procedūromis. Standartizuoti procedūrų tipai yra šie:

Tyrimai
Uždėjimas, įterpimas, šalinimas
Incizija
Suardymas
Ekscizija
Repozicija (tik Raumenų ir skeleto sistemos skyriuje)
Atstatymas
Rekonstrukcija
Revizija
Pakartotinės operacijos
Kitos procedūros

Trečias klasifikavimo lygis – blokai

MBS yra kompensuojamų sveikatos priežiūros paslaugas sąrašas, sugrupuotas pagal medicinos specialybes. Kadangi ACHI sudarytas remiantis MBS įrašų numeriais, o klasifikavimas grindžiamas anatomija, Sisteminiame intervencijų sąraše kodų numeriai ne visada išdėstyti numerių eilės tvarka. Šiame sąraše naudojami trečiojo lygio klasifikatoriai, vadinamieji blokai. Blokai sąraše numeruojami iš eilės, kad būtų lengviau surasti tam tikrą kodą ir pavadinami atsižvelgiant į tame bloke kodais aprašomų procedūrų pobūdį.

Kai kurių skyrių struktūra skiriasi nuo bendrojo formato:

 

Santrumpos

Neklasifikuojama kitur      Šia fraze įspėjama, kad tam tikri išvardytų procedūrų variantai gali būti suklasifikuoti kitose sąrašo dalyse. Kodai su prierašu „neklasifikuojama kitur“ procedūrai priskiriami tik tuomet, kai neįmanoma priskirti kito kodo dėl informacijos stokos.

(Jei) kitaip nenurodyta      Ši santrumpa tolygi terminui „nepatikslinta“.

  

Jungtukai „ir / ar / arba“ kodų pavadinimuose

Jungtukas „ir“ kodų pavadinimuose reiškia „ir“. Jungtukai „ar, arba“ kodų pavadinimuose reiškia „arba“.

1 PAVYZDYS:
48224-00 [1435] Kaulo transplantacija į stipinkaulį arba alkūnkaulį
47393-00 [1431] Stipinkaulio ir alkūnkaulio kūno lūžimo atvira repozicija

 

Skyryba

    [ ]     Laužtiniai skliausteliai naudojami sinonimams, alternatyvioms redakcijoms arba aiškinamosioms frazėms įdėti.

    ( )     Skliausteliai naudojami papildomiems žodžiams, kurie gali būti arba nebūti procedūros pavadinime ir kurie neturi įtakos jai skirtam kodo numeriui.

    :       Dvitaškis naudojamas Sisteminiame sąraše po nebaigto termino, kuriam reikia vieno ar daugiau apibrėžimų, siekiant priskirti jį tam tikrai kategorijai.

    }       Figūriniai skliausteliai naudojami terminų serijoms, kurių kiekviena pakeista pagal sakinį, esantį skliaustelių dešinėje, įdėti.

 

Procedūrų pavyzdžiai

Įterpimo terminai yra procedūros terminai, išvardyti po blokų pavadinimų arba kodų apibrėžimų. Jų tikslas – pateikti terminų, priskirtų kodui arba blokui.

2 PAVYZDYS:
90064-01 [173] Refrakcinė keratoplastika
  Keratomilezė
  Termokeratoplastika

 

Instrukcinės pastabos

Instrukcinės pastabos atsiranda tam tikrose Sisteminio sąrašo vietose: 

Skyrius   instrukcinės pastabos siejasi su skyriuje suskirstytais kodais
Pirmasis lygis – Anatominės srities ašis instrukcinės pastabos siejasi su sričiai priskirtais kodais
Antrasis lygis – Procedūros tipo ašis instrukcinės pastabos siejasi su procedūros tipui priskirtais kodais
Trečiasis lygis – Bloko ašis  instrukcinės pastabos siejasi su kodais, sugrupuotais po bloko pavadinimu
Ketvirtasis lygis Kodas      instrukcinės pastabos siejasi su kodu

Papildomi nurodymai išdėstomi tokia tvarka:             

  „Terminų apibūdinimas / Apibrėžimai“
   „Įtraukta“
  „Pastaba“
  Papildomai koduoti, jei atlikta“(„Papildomai koduoti“, „Pirmiausia koduoti“)
  „Neįtraukta“

 

Terminų apibūdinimas / apibrėžimai

Terminų apibūdinimas yra formalus termino ar kodo reikšmės aprašymas. Jis gali būti naudojamas apibūdinti skyriaus turinį, anatominę sritį, procedūros tipą, bloką ar kodą. Terminų apibūdinimas yra naudingas standartizuojant terminologiją ir padeda užtikrinti kodavimo kokybę. Terminų apibūdinimas nėra skirtas naudoti klinikiniams koduotojams.

 

Įtraukta

Ši pastaba naudojama žemiau nurodyto skyriaus, srities, procedūros tipo, bloko arba kodo turiniui apibrėžti. Kai kuriais atvejais „Įtraukta“ pastaba nurodo naudojamas procedūros dalis arba priemones, būdingas kodo apibrėžimui arba bloko pavadinimui.

3 PAVYZDYS:
36503-00 [1058] Inksto transplantacija 
  Įtraukta: kraujagyslių anastomozė

Kitais atvejais „Įtraukta“ pastaba naudojama žemiau nurodytai sričiai apibrėžti.

4 PAVYZDYS:
30394-00 [987] Pilvo ertmės absceso, hematomos arba cistos drenavimas
  Įtraukta: apendikso  }
    klubinės duobės }
    intraperitoninis }
    dubens  }  abscesas, hematoma arba cista
    Duglaso ertmės }
    subhepatinis }
    subdiafragminis }
    peritonitas    

 

Pastaba

„Pastaba“ gali būti naudojama kaip paaiškinimas kaip naudoti kodą arba kodus. Daugeliu atvejų „Pastaba“ pateikia diagnostinio termino, kuriam gali būti atliekama procedūra (t. y. „Pastaba“ yra neišsami).

5 PAVYZDYS:
39806-00 [11] Intrakranijinės proksimalinės arterijos perspaudimas (angl. clipping)
  Pastaba: atliekama, esant aneurizmai arba arterinei-veninei malformacijai

„Pastaba“ taip pat gali būti naudojama bloke tam tikriems kodų aprašymuose naudojamiems terminams apibrėžti.

6 PAVYZDYS:
[712] Arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
  Pastaba: sintetinė medžiaga gali būti poliesteris (megztas arba pintas) arba politetrafluoretilenas [PTFE]

 

Papildomai koduoti, jei atlikta/ Papildomai koduoti

Šis nurodymas naudojamas visame Sisteminiame sąraše, kai koduotojui rekomenduojama suteikti papildomą kodą tuo atveju, kai atliekamos tam tikros susijusios procedūros arba naudojama tam tikra įranga.

7 PAVYZDYS:
41548-00 [323] Speninės ataugos celių obliteracija 
  Papildomai koduoti, jei atlikta:
  • meatoplastika (41512-00 [305])

 

Pirmiausia koduoti

„Pirmiausia koduoti“ nurodymas padeda klinikiniam koduotojui teisingai suteikti kodams pirmenybę. Ši instrukcija atsiranda koduose, kurie niekada neturėtų būti naudojami po vieną.

8 PAVYZDYS:
15012-00 [1794] Akies brachiterapija
  Pirmiausia koduoti:
  • akies aplikatoriaus brachiterapijai implantavimas (42801-00 [177])

 

Neįtraukta

Po žodžio „Neįtraukta“ išvardyti terminai koduojami kitur, kaip nurodyta kiekvienu konkrečiu atveju.

Pastaboje „Neįtraukta“ kodai išvardyti ne eilės tvarka. Dažniau jie išdėstyti eilės tvarka pagal bloko numerį.

9 PAVYZDYS:
[8] Intrakranijinis drenavimas
  Neįtraukta: cerebrospinalinio skysčio šuntavimas (40003 [5], 40000-00, 40012 [19])

Pastabose „Neįtraukta“ kodai gali būti išvardyti su plėtiniais arba be jų (žr. aukščiau esantį pavyzdį, 40003 [5] ir 40012 [19]). Kai papildomi simboliai nenaudojami, pastaba „Neįtraukta“ yra taikoma visiems to kodo dviženkliams plėtiniams. Pirmesniame pavyzdyje prie kodo 40012 yra nurodyti du plėtiniai (žr. toliau):

10 PAVYZDYS:
40012-00 [19] Endoskopinė trečiojo skilvelio ventrikulostomija
40012-01 [19] Trečiojo skilvelio ventrikulostomija

 

Juodi teksto langeliai

Juoduose teksto langeliuose nurodomi blokų numeriai. Šie numeriai NĖRA kodai, todėl jų NEGALIMA nurodyti koduojant. Pavyzdžiui:

1340 Cezario pjūvis
16520-00
Klasikinis planinis cezario pjūvis
16520-01
Skubus klasikinis cezario pjūvis
16520-02
Apatinio segmento planinis cezario pjūvis
16520-03
Apatinio segmento skubus cezario pjūvis

 

Šrifto stiliai

Paryškintasis   Paryškintuoju šriftu Sisteminiame intervencijų sąraše rašomi blokų pavadinimai.
Paryškintasis, pasvyrasis  Paryškintas ir pasvirasis šriftas naudojamas visiems nurodymams Įtraukta, Neįtraukta ir Pastaba.
Pasvyrasis       Pasvirasis šriftas yra naudojamas nurodymams Papildomai koduoti …, Pirmiausia koduoti, Žr .… ir Naudokite papildomą kodą.

 

Nuorodos

∇ Šis simbolis žymi, kad tam tikras kodas ar kodų grupė (kategorija arba blokas) turi atitikmenis Australijos kodavimo standartuose, su kuriais reikėtų susipažinti ir pasitikslinti prieš nurodant kodą (-us). Atitinkamas standarto numeris (-iai) pateikiami žemiau ar greta nuorodos simbolio.

 

KAIP NAUDOTIS ACHI

Pagrindinis kodavimo tikslas yra:

medicininį teiginį pakeisti kodu

Iš pradžių klinikiniais kodais buvo koduojama informacija medicininiuose dokumentuose, kad ją būtų galima naudoti tik mokslo tiriamaisiais, švietimo ir administravimo tikslais. Šiuo metu kodavimas jau įdiegtas ir kai kuriose institucijose, kad būtų lengviau atsiskaityti už sveikatos priežiūros paslaugas, nustatyti naudojimosi tokiomis paslaugomis ypatumus ir sistemiškai vertinti išlaidų sveikatos apsaugai pagrįstumą. Kodai taip pat labai reikšmingi atliekant epidemiologinius ir sveikatos apsaugos kokybės tyrimus.

Ligos, sužalojimo, būklės ar procedūros aprašymo pakeitimas kodu yra sudėtingas procesas. Kadangi kodai yra naudojami daugelyje sričių, kodavimas turi būti atliekamas tiksliai ir visur vienodai – tik taip gauti statistiniai duomenys turi prasmę planuojant šalies sveikatos apsaugos poreikius.

Kad kodavimas būtų tikslus, būtina turėti praktinių medicininės terminologijos žinių bei suprasti TLK-10-AM ypatybes, terminologiją ir sudarymo principus. Abėcėlinėje rodyklėje yra daug terminų, kurie yra neįtraukti į Sisteminį sąrašą, o kodavimo taisyklėse reikalaujama prieš priskiriant kodą peržiūrėti Abėcėlinę rodyklę, Sisteminį sąrašą ir Australijos kodavimo standartus

Ligos ar intervencijos koduojamos keliais etapais. Siekiant padėti atsitiktiniam TLK-10-AM ir ACHI naudotojui, toliau šie etapai nesudėtingai paaiškinami.

 1. Nustatykite koduojamo teiginio tipą ir pažiūrėkite atitinkamą Abėcėlinės rodyklės skyrių.
  Pastaba: Venkite perteklinio ar pasikartojančio nesvarbios informacijos pavyzdžiui, diagnozei būdingų simptomų ar požymių, kodavimo.

 2. Suraskite pagrindinį terminą. Ligų ir sužalojimų pagrindinis terminas dažniausiai yra daiktavardis, nurodantis patologinę būklę. Intervencijų pagrindinis terminas paprastai yra daiktavardis, nurodantis atliekamos procedūros tipą. Tačiau pasitaiko ir į Abėcėlinę rodyklę įtrauktų būdvardžių ar eponimų, kurie taip pat nurodomi kaip pagrindiniai terminai.

 3. Perskaitykite ir vadovaukitės visomis prie pagrindinio termino pateiktomis pastabomis.

 4. Perskaitykite visus terminus, parašytus skliaustuose po pagrindinio termino (šie neesminiai patikslinimai  neturi įtakos kodui), taip pat visus terminus,  nurodytus žemiau pagrindinio termino (jie yra esminiai ir gali turėti įtakos priskiriant kodą), kol visi žodžiai klinikinėje frazėje bus apibūdinti.

 5. Atidžiai sekite kryžmines nuorodas Abėcėlinėje rodyklėje („žr.“ ir „taip pat žr.“).

 6. Sisteminiame sąraše patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą kodą. Atkreipkite dėmesį, kad ties ligos pavadinimu nurodomas triženklis kodas su brūkšneliu ketvirtoje ar penktoje padėtyse reiškia, jog sisteminiame sąraše bus nurodytas ketvirtas ar penktas skaitmuo. Tolesni papildomi skaitmenys rodyklėje nėra nurodomi – jei jų yra, juos reikia susirasti sisteminiame sąraše.

 7. Atkreipkite dėmesį į papildomus nurodymus „Įtraukta“ ar „Neįtraukta“ prie atitinkamų kodų, skyrių, blokų ar kategorijų aprašų.

 8. Priskirkite kodą.

Klausimus, susijusius su Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos (dešimtoji redakcija, su Australijos modifikacija) (TLK-10-AM) ar Australijos medicininių intervencijų klasifikacija (ACHI) naudojimu ir terminų aiškinimu, siųskite šiuo adresu:

National Centre for Classification in Health (Sydney)
Faculty of Health Sciences
The University of Sydney
PO Box 170
Lidcombe  NSW 1825
Australia

 

ACHI BLOKŲ NUMERIŲ SĄRAŠAS

Bloko Nr. Bloko pavadinimas
1 Kaukolės, smegenų dangalų arba smegenų ištyrimas
2 Kaukolės punkcija
3 Intrakranijinio cerebrospinalinio skysčio įtaiso įdėjimas
4 Intrakranijinio cerebrospinalinio skysčio įtaiso šalinimas
5 Intrakranijinio cerebrospinalinio skysčio šunto irigacija, įdėjimas arba šalinimas
6 Kitos kaukolės, smegenų dangalų ar smegenų uždėjimo, įterpimo ar šalinimo procedūros
7 Smegenų dangalų arba smegenų ištyrimas, atliekant inciziją
8 Intrakranijinis drenavimas
9 Intrakranijinė dekompresija
10 Pooperacinis pakartotinis kraniotomijos ar kraniektomijos srities atvėrimas
11 Intrakranijinės aneurizmos ar kito kraujagyslės pažeidimo destrukcija
12 Smegenų arba smegenų dangalų biopsija
13 Kaukolės pažeidimo ekscizija
14 Intrakranijinės hematomos arba absceso šalinimas
15 Intrakranijinio pažeidimo šalinimas
16 Kitos intrakranijinės ekscizijos
17 Kaukolės pamato chirurginė operacija pažeidimo atveju
19 Ventrikulostomija
20 Kietojo smegenų dangalo atstatymas
21 Ekstrakranijinis-intrakranijinis šuntavimas
22 Kitas smegenų dangalų ar smegenų atstatymas
23 Kaukolės plastika
24 Intrakranijinio cerebrospinalinio skysčio šunto revizija
25 Kaukolės lūžio procedūros
27 Funkcinė intrakranijinė stereotaksinė procedūra
28 Kitos kaukolės, smegenų dangalų ir smegenų procedūros
29 Stuburo kanalo ir nugaros smegenų struktūrų tyrimai
30 Juosmeninė punkcija
31 Slankstelių ir tarpslankstelinių diskų uždėjimo, įterpimo ir šalinimo procedūros
32 Epidurinė injekcija
33 Epidurinė infuzija
34 Kaudalinė injekcija
35 Kaudalinė infuzija
36 Spinalinė injekcija
37 Spinalinė infuzija
38 Spinalinis kraujo krešulio lopas
39 Spinalinio kateterio, infuzijos įtaiso arba pompos įterpimas
40 Spinalinio kateterio, infuzijos įtaiso arba pompos šalinimas
41 Spinalinio cerebrospinalinio skysčio dreno įdėjimas ir šalinimas
42 Spinalinio cerebrospinalinio skysčio šunto įdėjimas ir šalinimas
43 Epidurinių elektrodų įterpimas, keitimas arba šalinimas
45 Kordotomija arba mielotomija
46 Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija
47 Krūtininės ir krūtininės-juosmeninės nugaros smegenų dalies dekompresija
48 Juosmeninės stuburo kanalo dalies dekompresija
49 Kitos stuburo kanalo arba nugaros smegenų struktūrų incizijos procedūros
50 Nugaros smegenų arba jų dangalų biopsija
51 Diskektomija dėl pasikartojusio disko pažeidimo
52 Kita diskektomija
53 Spinalinio pažeidimo šalinimas
54 Kitos stuburo kanalo arba nugaros smegenų struktūrų ekscizijos procedūros
55 Stuburo kanalo arba nugaros smegenų struktūrų atstatymas
56 Stuburo kanalo arba nugaros smegenų revizija
58 Funkcinė spinalinė stereotaksinė procedūra
59 Kitos stuburo kanalo arba nugaros smegenų struktūrų procedūros
60 Anestezinės medžiagos injekcija aplink galvinį nervą
61 Neurolitinės medžiagos injekcija į galvinį nervą
62 Medžiagos injekcija į nugarinio nervo užpakalinę pagrindinę šaką
63 Anestezinės medžiagos injekcija aplink kitą periferinį nervą
64 Neurolitinės medžiagos injekcija į kitą periferinį nervą
65 Gydomosios medžiagos injekcija aplink simpatinės sistemos nervus
66 Neurolitinės medžiagos injekcija į simpatinę nervų sistemą
67 Periferinių nervų elektrodų įterpimas, keitimas arba šalinimas
68 Petinio rezginio chirurginis ištyrimas
69 Regos nervo dangalų incizija
70 Trišakio nervo gangliotomija
71 Perkutaninė nugarinio nervo pagrindinės užpakalinės šakos neurotomija
72 Perkutaninė kito periferinio nervo neurotomija
73 Intrakranijinio nervo atskyrimas
74 Periferinio nervo atskyrimas
75 Intrakranijinio nervo dekompresija
76 Riešo ir čiurnos kanalo atlaisvinimas
77 Kita periferinio nervo ir nervo kamieno neurolizė
78 Nervo destrukcija
79 Nervo biopsija
80 Nervo pažeidimo šalinimas
81 Chirurginė simpatektomija
82 Kita neurektomija
83 Nervo arba nervo kamieno atstatymas
84 Antrinis nervo arba nervo kamieno atstatymas
85 Pakartotinė ankstesnės simpatektomijos operacija
86 Kitos nervų procedūros
110 Skydliaukės ar prieskydinės liaukos uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
111 Skydliaukės incizijos procedūros
112 Prieskydinės liaukos ar skydliaukės biopsija
113 Paratiroidektomija
114 Tiroidektomija
116 Kitos skydliaukės arba prieskydinės liaukos ekscizijos procedūros
117 Kitos skydliaukės arba prieskydinės liaukos procedūros
118 Antinksčio biopsija
119 Adrenalektomija
121 Kitos antinksčio procedūros
122 Kankorėžinės liaukos ekscizijos procedūros
123 Kitos kankorėžinės liaukos procedūros
124 Posmegeninės liaukos biopsija
125 Kitos posmegeninės liaukos ekscizijos procedūros
126 Kitos posmegeninės liaukos procedūros
127 Užkrūčio liaukos biopsija
128 Užkrūčio liaukos pašalinimas
129 Kitos užkrūčio liaukos procedūros
160 Akies obuolio ištyrimo procedūros
161 Akies obuolio ekscizijos procedūros
162 Kiaurinės akies obuolio žaizdos gydymas
163 Kitos akies obuolio vientisumo atstatymo procedūros
164 Antrinės procedūros po akies obuolio pašalinimo
165 Kitos akies obuolio procedūros
166 Ragenos uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
167 Ragenos incizijos procedūros
168 Ragenos suardymo procedūros
169 Ragenos biopsija
170 Keratektomija
171 Limbo pažeidimo ekscizija
172 Kitos ragenos ekscizijos procedūros
173 Keratoplastika
174 Kitos ragenos atstatymo procedūros
175 Pakartotinė ragenos operacija
176 Kitos ragenos procedūros
177 Odenos uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
178 Odenos incizijos procedūros
179 Odenos suardymo procedūros
180 Odenos biopsija
181 Kitos odenos ekscizijos procedūros
182 Odenos atstatymas
183 Pakartotinės odenos procedūros
184 Kitos odenos procedūros
185 Rainelės, krumplyno arba priekinės kameros uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
186 Sąaugų atskyrimas
187 Kitos rainelės, krumplyno arba priekinės kameros incizijos procedūros
188 Rainelės, krumplyno arba priekinės kameros suardymo procedūros
189 Rainelės, krumplyno arba priekinės kameros ekscizijos procedūros
190 Rainelės, krumplyno arba priekinės kameros atstatymo procedūros
191 Glaukomos gydymo procedūros
192 Kitos rainelės, krumplyno arba priekinės kameros procedūros
193 Intraokulinio lęšio protezo implantavimas
194 Dirbtinio lęšio pakeitimas ar pašalinimas
195 Intrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija
196 Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija tik aspiracijos metodu
197 Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija fakoemulsifikacijos metodu
198 Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija mechaninės fakofragmentacijos metodu
199 Kita ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija
200 Kita lęšiuko ekstrakcija
201 Likutinės kataraktos pašalinimas
202 Kitos lęšiuko uždėjimo, implantavimo arba šalinimo procedūros
203 Kitos lęšiuko procedūros
204 Priekinės kameros skysčio ar stiklakūnio aspiracija
205 Kitos priekinės kameros skysčio arba stiklakūnio uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
206 Priekinės kameros skysčio arba stiklakūnio suardymo procedūros
207 Vitrektomija
208 Kitos stiklakūnio procedūros
209 Tinklainės, gyslainės arba užpakalinės kameros uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
210 Tinklainės, gyslainės arba užpakalinės kameros incizijos procedūros
211 Tinklainės, gyslainės arba užpakalinės kameros suardymo procedūros
212 Atšokusios tinklainės atstatymas
213 Tinklainės, gyslainės arba užpakalinės kameros revizijos procedūros
214 Kitos tinklainės, gyslainės arba užpakalinės kameros procedūros
215 Išorinių akies obuolio raumenų ekscizijos procedūros
216 Žvairumo gydymas
217 Kitas išorinių akies obuolio raumenų atstatymas
218 Išorinių akies obuolio raumenų revizijos procedūros
219 Pakartotinė išorinių akies obuolio raumenų operacija
220 Kitos išorinių akies obuolio raumenų arba sausgyslių procedūros
221 Akiduobės uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
222 Orbitotomija
223 Kitos akiduobės incizijos procedūros
224 Orbitotomija su biopsija arba ekscizija
225 Akiduobės eksenteracija
226 Kitos akiduobės ekscizijos procedūros
227 Orbitotomija su kaulo pašalinimu ir pakeitimu
228 Kitos akiduobės atstatymo procedūros
229 Kitos akiduobės procedūros
230 Akies voko uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
231 Akies voko incizijos procedūros
232 Akies voko biopsija
233 Kitos akies voko ekscizijos
234 Transplantacija į akies voką
235 Kantoplastika
236 Kitos akies voko atstatymo procedūros
237 Akies voko rekonstrukcijos procedūros
238 Trichiazės korekcijos procedūros
239 Procedūros dėl akies voko ektropiono (išvirtimo) arba entropiono (įvirtimo)
240 Kitos akies voko procedūros
241 Ašarų latakų zondavimas
242 Ašarinio nosies latako vamzdelio įterpimas, pakeitimas arba pašalinimas
243 Kitos ašarų aparato uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
244 Ašarų aparato incizijos procedūros
245 Ašarų aparato suardymo procedūros
246 Ašarų aparato ekscizijos procedūros
247 Ašarų aparato atstatymo procedūros
248 Pakartotinė ašarų latakų operacija
249 Ašarų takų praeinamumo nustatymo procedūros
250 Kitos ašarų aparato procedūros
251 Junginės uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
252 Junginės incizijos procedūros
253 Junginės suardymo procedūros
254 Junginės ekscizijos procedūros
255 Junginės atstatymo procedūros
256 Kitos junginės procedūros
300 Išorinės ausies ištyrimo procedūros
301 Išorinės ausies uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
302 Klausomosios landos incizijos procedūros
303 Išorinės ausies ekscizijos procedūros
304 Išorinės ausies atstatymo procedūros
305 Išorinės ausies rekonstrukcijos procedūros
306 Kitos išorinės ausies procedūros
307 Ausies būgnelio arba vidurinės ausies ištyrimo procedūros
308 Ausies būgnelio arba vidurinės ausies uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
309 Miringotomija (timpanotomija)
310 Kitos ausies būgnelio arba vidurinės ausies incizijos procedūros
311 Ausies būgnelio arba vidurinės ausies suardymo procedūros
312 Ausies būgnelio arba vidurinės ausies ekscizijos procedūros
313 Miringoplastika (timpanoplastika)
314 Kitos ausies būgnelio arba vidurinės ausies atstatymo procedūros
315 Ausies būgnelio arba vidurinės ausies rekonstrukcijos procedūros
316 Kitos ausies būgnelio arba vidurinės ausies procedūros
317 Ausies klausomųjų kauliukų ekscizijos procedūros
318 Ausies klausomųjų kauliukų atstatymo procedūros
319 Ausies klausomųjų kauliukų rekonstrukcijos procedūros
320 Kitos ausies klausomųjų kauliukų procedūros
321 Speninės ataugos arba smilkinkaulio uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
322 Speninės ataugos arba smilkinkaulio incizijos procedūros
323 Mastoidektomija
324 Kitos speninės ataugos arba smilkinkaulio ekscizijos procedūros
325 Speninės ataugos arba smilkinkaulio atstatymo procedūros
326 Speninės ataugos arba smilkinkaulio rekonstrukcijos procedūros
327 Speninės ataugos arba smilkinkaulio procedūrų revizija
328 Kitos speninės ataugos arba smilkinkaulio procedūros
329 Vidinės ausies uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
330 Vidinės ausies incizijos procedūros
331 Vidinės ausies ekscizijos procedūros
332 Vidinės ausies atstatymo procedūros
333 Kitos vidinės ausies procedūros
370 Nosies ištyrimo procedūros
371 Nosies uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
372 Nosies incizijos procedūros
373 Kraujavimo iš nosies stabdymas
374 Kitos nosies suardymo procedūros
375 Nosies ertmės biopsija
376 Nosies kriauklių ekscizijos procedūros
377 Nosies ertmės pažeidimo šalinimas
378 Kitos nosies ekscizijos procedūros
379 Nosies pertvaros atstatymo procedūros
380 Kitos nosies atstatymo procedūros
381 Kitos nosies procedūros
382 Prienosinių ančių uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
383 Prienosinių ančių incizijos procedūros
384 Prienosinių ančių biopsija
385 Intranazalinis polipo šalinimas iš prienosinių ančių
386 Kitos prienosinių ančių ekscizijos procedūros
387 Žandinė antrostomija
388 Kitos prienosinių ančių atstatymo procedūros
389 Kitos prienosinių ančių procedūros
390 Liežuvio incizija
391 Liežuvio suardymo procedūros
392 Liežuvio ekscizijos procedūros
393 Liežuvio atstatymo procedūros
394 Kitos liežuvio procedūros
395 Seilių liaukos arba latako incizijos procedūros
396 Seilių liaukos arba latako suardymo procedūros
397 Seilių liaukos arba latako ekscizijos procedūros
398 Seilių liaukos arba latako atstatymo procedūros
399 Kitos seilių liaukos arba latako procedūros
400 Burnos, gomurio ir liežuvėlio uždėjimo, įterpimo ir šalinimo procedūros
401 Burnos, gomurio arba liežuvėlio incizijos procedūros
402 Burnos ertmės arba minkštojo gomurio biopsija
403 Burnos arba gomurio pažeidimo ekscizija
404 Kitos burnos, gomurio arba liežuvėlio ekscizijos procedūros
405 Liežuvėlio, gomurio ir ryklės plastika (uvulopalatofaringoplastika)
406 Kitos burnos, gomurio arba liežuvėlio atstatymo procedūros
407 Pakartotinės burnos, gomurio arba liežuvėlio procedūros
408 Kitos burnos, gomurio arba liežuvėlio procedūros
409 Tonzilių ir adenoidų incizijos procedūros
410 Tonzilių ir adenoidų suardymo procedūros
411 Tonzilių arba adenoidų biopsija
412 Tonzilektomija arba adenoidektomija
413 Kitos tonzilių ir adenoidų ekscizijos procedūros
414 Kitos tonzilių ir adenoidų atstatymo procedūros
415 Kitos tonzilių ir adenoidų procedūros
416 Ryklės ištyrimo procedūros
417 Ryklės uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
418 Ryklės incizijos procedūros
419 Ryklės suardymo procedūros
420 Faringektomija
421 Kitos ryklės ekscizijos procedūros
422 Kitos ryklės procedūros
450 Odontologinis tyrimas
451 Odontologinis radiologinis tyrimas ir aprašymas
452 Kitos odontologinės diagnostinės procedūros
453 Profilaktinė dantų priežiūra ir balinimas
454 Vietinis remineralizuojančio ir (ar) kariostatinio preparato uždėjimas
455 Kitos profilaktinės dantų procedūros
456 Periodonto intervencinės procedūros
457 Danties šalinimas nechirurginiu būdu
458 Danties šalinimas chirurginiu būdu
459 Chirurginės protezavimo procedūros
460 Bendrosios burnos chirurginės procedūros
461 Kitos dantų chirurginės procedūros
462 Pulpos gydymas
463 Chirurginės šaknies procedūros
464 Kitos endodontinės procedūros
465 Rekonstrukcija metalais
466 Danties spalvos rekonstrukcija
469 Kitos rekonstrukcinės dantų procedūros
470 Vainikėliai
471 Tiltas
472 Kitos protezavimo vainikėliais ir tiltais procedūros
473 Protezai ant implantų
474 Danties protezas arba protezo komponentas
475 Protezo priežiūros procedūros
476 Protezo pataisos
477 Kitos protezavimo paslaugos
479 Nuimamas ortodontinis įtaisas
480 Fiksuotas ortodontinis įtaisas
481 Ekstraoralinis įtaisas
482 Ortodontinis įtaisas
483 Kitos ortodontinės procedūros
484 Skubios dantų procedūros
485 Dantų gydymas vaistais
489 Sąkandžio gydymas
490 Įvairios dantų procedūros
520 Gerklų ištyrimo procedūros
521 Gerklų uždėjimo, įterpimo ir šalinimo procedūros
522 Gerklų incizijos procedūros
523 Laringoskopija ir ekscizija
524 Laringektomija
525 Kitos gerklų ekscizijos procedūros
526 Laringoplastika
527 Gerklų įtrūkimas
528 Kitos gerklų atstatymo procedūros
529 Gerklų rekonstrukcijos procedūros
530 Pakartotinės gerklų operacijos procedūros
531 Kitos gerklų procedūros
532 Trachėjos ištyrimo procedūros
533 Trachėjos uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
534 Trachėjos ekscizijos procedūros
535 Krikotirostomija
536 Tracheostomija
537 Endotrachėjinio pažeidimo rezekcija ir atstatymas
538 Endotrachėjinio susiaurėjimo (striktūros) rezekcija ir atstatymas
539 Kitos trachėjos atstatymo procedūros
540 Trachėjos rekonstrukcijos procedūros
541 Trachėjos revizija
542 Kitos trachėjos procedūros
543 Bronchų ištyrimo procedūros
544 Endoskopinė biopsija, bronchoalveolinis lavažas ar svetimkūnio šalinimas iš bronchų
545 Kitos bronchų ekscizijos procedūros
546 Bronchų atstatymo procedūros
547 Kitos bronchų procedūros
548 Plaučio arba pleuros uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
549 Plaučio arba pleuros incizijos procedūros
550 Plaučio arba pleuros biopsija
551 Dalinė plaučio rezekcija
552 Plaučio lobektomija
553 Pulmonektomija
554 Kitos plaučio ar pleuros ekscizijos procedūros
555 Plaučio transplantacija
556 Kitos plaučio ar pleuros atstatymo procedūros
557 Pakartotinės plaučio arba pleuros procedūros
558 Kitos plaučio ar pleuros procedūros
559 Krūtinės ląstos sienos, tarpuplaučio arba diafragmos ištyrimo procedūros
560 Krūtinės ląstos sienos, tarpuplaučio arba diafragmos uždėjimo, įterpimo ar šalinimo procedūros
561 Krūtinės ląstos sienos, tarpuplaučio arba diafragmos incizijos procedūros
562 Krūtinės ląstos sienos, tarpuplaučio arba diafragmos suardymo procedūros
563 Krūtinės ląstos sienos, tarpuplaučio arba diafragmos ekscizijos procedūros
564 Pleištiškos krūtinės ar įdubos krūtinės atstatymas
565 Torakoplastika
566 Kitos krūtinės ląstos sienos, tarpuplaučio arba diafragmos atstatymo procedūros
567 Kitos krūtinės ląstos sienos, tarpuplaučio arba diafragmos procedūros
568 Kvėpavimo takų procedūros
569 Dirbtinė plaučių ventiliacija
570 Neinvazinė dirbtinė plaučių ventiliacija
571 Kombinuota dirbtinė plaučių ventiliacija
600 Prieširdžio incizijos procedūros
601 Prieširdžio suardymo procedūros
602 Prieširdžio ekscizijos procedūros
603 Prieširdžio atstatymo procedūros
604 Prieširdžio rekonstrukcijos procedūros
605 Prieširdžio revizijos procedūros
606 Kitos prieširdžio procedūros
607 Skilvelio ištyrimo procedūros
608 Skilvelio uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
609 Skilvelio suardymo procedūros
610 Skilvelio miektomija
611 Skilvelio aneurizmos ekscizija
612 Kitos skilvelio ekscizijos procedūros
613 Pertvaros arba konduito procedūros
614 Kitos skilvelio atstatymo procedūros
615 Kitos skilvelio procedūros
616 Pertvaros ekscizijos procedūros
617 Prieširdžio pertvaros defekto plastika
618 Skilvelio pertvaros defekto plastika
619 Kitos pertvaros atstatymo procedūros
620 Kitos pertvaros procedūros
621 Aortos vožtuvo incizijos procedūros
622 Aortos vožtuvo atstatymas
623 Aortos vožtuvo keitimas
624 Kitos aortos vožtuvo procedūros
625 Dviburio vožtuvo incizijos procedūros
626 Dviburio vožtuvo atstatymas
627 Dviburio vožtuvo anuloplastika
628 Dviburio vožtuvo keitimas
629 Dviburio vožtuvo rekonstrukcijos procedūros
630 Kitos dviburio vožtuvo procedūros
631 Triburio vožtuvo incizijos procedūros
632 Triburio vožtuvo atstatymas
633 Triburio vožtuvo anuloplastika
634 Triburio vožtuvo keitimas
635 Kitos triburio vožtuvo procedūros
636 Plautinio kamieno vožtuvo incizijos procedūros
637 Plautinio kamieno vožtuvo atstatymas arba keitimas
638 Kitos plautinio kamieno vožtuvo procedūros
639 Miokardo incizijos procedūros
640 Miokardo ekscizijos procedūros
641 Miokardo atstatymo procedūros
642 Miokardo apsaugojimo procedūros
643 Širdies drenavimo procedūros
644 Kitos perikardo incizijos procedūros
645 Perikardo biopsija
646 Kitos perikardo ekscizijos procedūros
647 Širdies stimuliatoriaus arba defibriliatoriaus laikinojo transveninio elektrodo įvedimas
648 Širdies stimuliatoriaus arba defibriliatoriaus nuolatinio transveninio elektrodo implantavimas
649 Širdies stimuliatoriaus arba defibriliatoriaus kito elektrodo arba plokštelinio elektrodo implantavimas
650 Širdies stimuliatoriaus generatoriaus implantavimas
653 Širdies defibriliatoriaus generatoriaus implantavimas
654 Širdies stimuliatoriaus arba defibriliatoriaus elektrodo korekcija, keitimas arba šalinimas
655 Širdies stimuliatoriaus generatoriaus taisymas, keitimas arba šalinimas
656 Širdies defibriliatoriaus generatoriaus taisymas, keitimas arba šalinimas
657 Kitos kitų širdies sričių uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
659 Donoro širdies arba plaučių paėmimas
660 Širdies arba plaučių transplantacija
661 Kitos kitų širdies sričių atstatymo procedūros
662 Kitų širdies sričių rekonstrukcijos procedūros
663 Kitų širdies sričių revizijos procedūros
664 Pakartotinė kitų širdies sričių operacija
665 Elektrofiziologiniai tyrimai [EFT]
666 Kitos kitų širdies sričių procedūros
667 Širdies kateterizavimas
668 Vainikinių arterijų angiografija
669 Vainikinių arterijų ekscizijos procedūros
670 Transliuminalinė vainikinių arterijų angioplastika
671 Transliuminalinė vainikinių arterijų angioplastika, taikant stentavimą
672 Vainikinės arterijos šuntavimas - poodinės kojos venos jungtis
673 Vainikinės arterijos šuntavimas - kitos veninės jungtys
674 Vainikinės arterijos šuntavimas - kairiosios vidinės krūtinės arterijos [LIMA] jungtis
675 Vainikinės arterijos šuntavimas - dešiniosios vidinės krūtinės arterijos [RIMA] jungtis
676 Vainikinės arterijos šuntavimas - stipininės arterijos jungtis
677 Vainikinės arterijos šuntavimas - epigastrinės arterijos jungtis
678 Vainikinės arterijos šuntavimas - kitos arterijos jungtis
679 Vainikinės arterijos šuntavimas - kita jungtis
680 Pakartotinės vainikinių arterijų revaskuliarizacijos operacijos
681 Kitos vainikinių arterijų procedūros
682 Aortos uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
684 Kylančiosios krūtininės aortos atstatymas
685 Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos atstatymas
686 Nusileidžiančiosios krūtininės aortos atstatymas
687 Kylančiosios krūtininės aortos protezavimas
688 Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos protezavimas
689 Nusileidžiančiosios krūtininės aortos protezavimas
690 Atvirojo arterinio latako plastika
691 Kolateralinės širdies kraujagyslės plastika
693 Aortos atstatymo procedūros
694 Arterijos kateterizavimas
695 Arterijos chirurginis ištyrimas
696 Kitos arterijos incizijos procedūros
697 Arterijos nutraukimas
698 Kitos arterijos suardymo procedūros
699 Periferinės arterijos biopsija
700 Endarterektomija
701 Endarterektomija, kurios metu paruošiama vieta anastomozei
702 Arterinė embolektomija arba trombektomija
703 Arterijos šunto embolektomija arba trombektomija
704 Arterijos aterektomija
705 Miego arterijos pažeidimo rezekcija
706 Miego arterijos pakartotinio pažeidimo rezekcija
707 Arterijos plastika lopu
708 Tiesioginė arterijos plastika
709 Arterijos atstatymas, atliekant anastomozę
710 Arterijos atstatymas, atliekant interpoziciją
711 Arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą
712 Arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
713 Arterijos rekonstrukcija, naudojant mišrų, sekvencinį arba kryžminį šuntą
714 Kaklo, intraabdominalinės srities arba galūnių aneurizmos pašalinimas
715 Aneurizmos protezavimas
716 Aortos-žarninės fistulės uždarymas
717 Plaučių arterijos atstatymo procedūros, sergant įgimta širdies liga
718 Kitos arterijų atstatymo procedūros
720 Kitos arterijų procedūros
721 Išorinio stento įdėjimas į veną
722 Injekcija į išsiplėtusias venas
723 Kitos venų uždėjimo, įterpimo ar šalinimo procedūros
724 Venos chirurginis ištyrimas
725 Kitos venų incizijos procedūros
726 Venos nutraukimas
727 Kojos išsiplėtusių venų nutraukimas
728 Kitos venų suardymo procedūros
729 Venų trombektomija
730 Venos paėmimo procedūra
731 Venos plastika lopu
732 Tiesioginė venos plastika
733 Venos atstatymas, atliekant anastomozę
734 Venos atstatymas, atliekant interpoziciją
735 Venos šuntavimas, naudojant venos fragmentą arba sintetinę medžiagą
736 Kitos venų atstatymo procedūros
737 Pakartotinės venų operacijos
738 Venų kateterizacija
739 Kitos venų procedūros
740 Kitų kraujagyslinių sričių tyrimų procedūros
741 Chirurginė periferinių arterijų arba venų kateterizacija
742 Kitų kraujagyslinių sričių kitos uždėjimo, įterpimo ar šalinimo procedūros
743 Kraujagyslių pažeidimų suardymas
744 Lazerinė odos kraujagyslių pažeidimo fotokoaguliacija
745 Arterioveninės fistulės maitinamųjų kraujagyslių nutraukimas
746 Kitos kraujagyslinių sričių suardymo procedūros
747 Kraujagyslės biopsija
748 Kraujagyslės anomalijos ekscizija
750 Arterioveninės kaklo fistulės ekscizija
751 Arterioveninės galūnės fistulės ekscizija
752 Pilvo ertmės arterioveninės fistulės ekscizija
753 Kitos kraujagyslinių sričių ekscizijos procedūros
754 Transliuminalinė balioninė angioplastika
758 Periferinė lazerinė angioplastika
759 Arterioveninės kaklo fistulės uždarymas
760 Galūnių arterioveninės fistulės rekonstrukcija
761 Pilvo ertmės arterioveninės fistulės uždarymas
762 Kitos kraujagyslinių sričių atstatymo procedūros
763 Pakartotinės kitų kraujagyslinių sričių operacijos
764 Išorinio arterioveninio šunto procedūros
765 Chirurginiu būdu sukurtos arterioveninės fistulės procedūros
766 Kraujagyslės prieigos prietaisas
768 Transkateterinė kraujagyslių embolizacija
777 Kitos arterijų ir venų procedūros
800 Kaulų čiulpų biopsija
801 Kitos kaulų čiulpų ekscizijos procedūros
802 Kaulų čiulpų / kamieninių ląstelių transplantacija
803 Kitos kaulų čiulpų procedūros
804 Limfinių struktūrų incizijos procedūros
805 Limfinės struktūros biopsija
806 Kaklo limfmazgio ekscizijos procedūros
807 Vidinio krūties limfmazgio ekscizija
808 Pažasties limfmazgių ekscizijos procedūros
809 Kirkšnies limfmazgių ekscizijos procedūros
810 Limfmazgių ekscizijos procedūros ginekologinio piktybinio naviko atveju
811 Kitų sričių limfmazgių ekscizijos procedūros
812 Kitos limfinių struktūrų procedūros
813 Blužnies incizijos procedūros
814 Blužnies biopsija
815 Kitos blužnies ekscizijos procedūros
816 Blužnies atstatymas
817 Kitos blužnies procedūros
850 Stemplės endoskopija
851 Endoskopinis medžiagos įšvirkštimas į stemplės pažeidimo vietą
852 Svetimkūnio pašalinimas iš stemplės
853 Kitos stemplės uždėjimo, įterpimo arba pašalinimo procedūros
854 Stemplės ir skrandžio jungties miotomija
855 Kitos stemplės incizijos procedūros
856 Stemplės suardymo procedūros
857 Stemplės rezekcija, pediatrinė
858 Stemplės pašalinimas, atliekant abdominalinę ir torakalinę mobilizaciją
859 Stemplės pašalinimas, atliekant abdominalinę ir cervikalinę mobilizaciją
860 Stemplės pašalinimas, atliekant abdominalinę ir transtorakalinę mobilizaciją
861 Kitos stemplės ekscizijos procedūros
862 Stemplės išplėtimas
863 Stemplės ir skrandžio jungties miotomija ir atstatymas, laparoskopinis
864 Stemplės ir skrandžio jungties miotomija ir atstatymas, abdominalinis
865 Stemplės ir skrandžio jungties miotomija ir atstatymas, torakalinis
866 Stemplės atrezijos korekcija
867 Kitos stemplės atstatymo procedūros
868 Stemplės rekonstrukcijos procedūros
869 Kitos stemplės procedūros
870 Skrandžio uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
871 Gastrotomija
872 Vagotomija
873 Kitos skrandžio incizijos procedūros
874 Skrandžio suardymo procedūros
875 Skrandžio rezekcija
876 Skrandžio rezekcija po ankstesnės operacijos dėl skrandžio ir dvylikapirštės opos
877 Selektyvi vagotomija ir skrandžio rezekcija
878 Selektyvi vagotomija ir skrandžio rezekcija po ankstesnės operacijos dėl skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos
879 Kitos skrandžio šalinimo operacijos
880 Kitos skrandžio ekscizijos procedūros
881 Gastrostomija, gastroenterostomija arba gastrogastrostomija
882 Endoskopinis skrandžio susiaurėjimo išplėtimas
883 Piloroplastika
884 Kitos vagotomijos ir atstatymo procedūros
886 Fundoplastika
887 Kitos skrandžio atstatymo procedūros
888 Skrandžio rekonstrukcijos procedūros
889 Procedūros, atliekamos diagnozavus nutukimą
890 Kitos skrandžio procedūros
891 Plonosios žarnos chirurginis ištyrimas
892 Plonosios žarnos uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
893 Enterotomija
894 Kitos plonosios žarnos incizijos procedūros
895 Plonosios žarnos rezekcija
896 Kitos plonosios žarnos ekscizijos procedūros
897 Plonosios žarnos stomos
898 Plonosios žarnos šalinimo procedūros
899 Plonosios žarnos stomos uždarymo operacijos
900 Plonosios žarnos atstatymo procedūros
901 Kitos plonosios žarnos atstatymo procedūros
902 Stomos ir ileostomijos rezervuaro revizija
903 Kitos plonosios žarnos procedūros
904 Sigmoidoskopija nelanksčiuoju endoskopu
905 Fibrokolonoskopija
906 Storosios žarnos uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
907 Storosios žarnos incizijos procedūros
908 Storosios žarnos suardymo procedūros
909 Storosios žarnos biopsija
910 Sigmoidoskopija nelanksčiuoju endoskopu ir ekscizija
911 Fibrokolonoskopija ir ekscizija
913 Storosios žarnos rezekcinės operacijos
914 Kitos storosios žarnos ekscizijos procedūros
915 Kitos storosios žarnos stomos
916 Storosios žarnos atitaisymas
917 Kitos storosios žarnos atstatymo procedūros
918 Pakartotinės storosios žarnos procedūros
924 Vidaus organo protrūzijos pro pilvo ertmės sienos defektą (exomphalos) korekcija
925 Kitos storosios žarnos procedūros
926 Apendektomija
927 Kitos kirmėlinės ataugos procedūros
928 Tiesiosios žarnos arba išangės ištyrimo procedūros
929 Tiesiosios žarnos arba išangės uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
930 Tiesiosios žarnos arba išangės incizijos procedūros
931 Tiesiosios žarnos arba išangės suardymo procedūros
932 Rektalinė arba analinė biopsija
933 Tiesiosios žarnos arba išangės pažeidimo arba audinio ekscizija
934 Rektosigmoidektomija arba proktektomija
935 Priekinė tiesiosios žarnos rezekcija
936 Visiška (totalinė) proktokolektomija
937 Kitos tiesiosios žarnos arba išangės ekscizijos procedūros
938 Anoplastika arba anorektoplastika
939 Kloakos ekstrofijos korekcija
940 Kitos tiesiosios žarnos arba išangės korekcijos procedūros
941 Hemorojaus procedūros
942 Kitos tiesiosios žarnos arba išangės procedūros
951 Kepenų uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
952 Kepenų incizijos procedūros
953 Kepenų ekscizijos procedūros
954 Kepenų atstatymo procedūros
955 Kepenų echinokoko cistos procedūros
956 Kitos kepenų procedūros
957 Tulžies pūslės ir tulžies latakų ištyrimas
958 Tulžies arba kasos latakų stentavimas
959 Endoskopinis ir perkutaninis akmenų šalinimas
960 Tulžies stento šalinimas ir keitimas
961 Kitos tulžies pūslės arba tulžies latakų uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
962 Tulžies latakų ir tulžies pūslės suardymo procedūros
963 Tulžies pūslės, tulžies latakų arba Odi (Oddi) sfinkterio incizija
964 Tulžies pūslės, tulžies latakų arba Odi (Oddi) sfinkterio biopsija
965 Cholecistektomija
966 Kepenų latako arba kepenų vartų rezekcija
967 Bendrojo tulžies latako cistos rezekcija
968 Kitos tulžies pūslės, tulžies latakų arba Odi (Oddi) sfinkterio ekscizijos procedūros
969 Tulžies pūslės arba tulžies latako stoma
970 Roux-en-Y anastomozė
971 Kitos Odi (Oddi) sfinkterio, tulžies pūslės arba tulžies latakų atstatymo procedūros
972 Vartų venos hipertenzijos procedūros
973 Kitos tulžies pūslės arba tulžies latakų procedūros
974 Kasos ištyrimas
975 Kasos uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
976 Kasos incizijos procedūros
977 Kasos biopsija
978 Pankreatektomija
979 Kitos kasos arba kasos latako ekscizijos procedūros
980 Kasos anastomozė
981 Kitos kasos atstatymo procedūros
982 Kitos kasos procedūros
983 Pilvo ertmės, pilvaplėvės arba taukinės uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
984 Laparoskopija
985 Laparotomija
986 Abdominalinių sąaugų atskyrimas
987 Kitos pilvo ertmės, pilvaplėvės arba taukinės incizijos procedūros
988 Pilvo ertmės, pilvaplėvės arba taukinės biopsija
989 Kitos pilvo ertmės, pilvaplėvės arba taukinės ekscizijos procedūros
990 Kirkšnies išvaržos operacijos
991 Šlauninės išvaržos operacijos
992 Bambos, epigastrinės arba baltosios linijos išvaržos operacijos
993 Pooperacinės išvaržos operacijos
994 Parastominės išvaržos operacijos
996 Kitos pilvo sienos išvaržos operacijos
997 Įstrigusios, obstrukcinės arba stranguliacinės išvaržos operacijos
998 Diafragmos išvaržos operacija
1000 Kitos pilvo ertmės, pilvaplėvės arba taukinės operacijos
1001 Pakartotinės pilvo ertmės, pilvaplėvės arba taukinės procedūros
1002 Pilvaplėvės arba pilvo organų echinokoko cistos procedūros
1003 Operacijos esant gastroschisis
1004 Kitos pilvo ertmės, pilvaplėvės arba taukinės procedūros
1005 Panendoskopija
1006 Panendoskopija ir svetimkūnio pašalinimas
1007 Panendoskopija ir suardymas
1008 Panendoskopija ir ekscizija
1009 Kitų ir dauginių virškinimo sistemos sričių atstatymo procedūros
1011 Kitos virškinimo sistemos procedūros
1040 Inksto ištyrimo procedūros
1041 Inksto akmens manipuliacija arba ekstrakcija
1042 Kitos inksto uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
1043 Perkutaninė nefroskopija
1044 Nefrolitotomija su akmenų pašalinimu
1045 Kitos inksto incizijos procedūros
1046 Inksto destrukcijos procedūros
1047 Inksto biopsija
1048 Inksto rezekcija
1049 Nefrektomija
1050 Nefrektomija transplantacijai
1051 Nefrektomija, atliekant transplantuoto inksto pašalinimą
1052 Nefrektomija, komplikuota dėl buvusios to paties inksto operacijos
1053 Radikali nefrektomija
1054 Nefroureterektomija
1055 Kitos inksto ekscizijos procedūros
1056 Nefrostomija arba pielostomija
1057 Pieloplastika
1058 Inksto transplantacija
1059 Kitos inksto atstatymo procedūros
1060 Hemodializė
1061 Peritoninė dializė
1062 Peritoninės dializės pradžios arba palaikymo procedūros
1063 Kitos intervencijos, atliekant inkstų dializę
1064 Kitos inksto procedūros
1065 Šlapimtakio ištyrimo procedūros
1066 Endoskopinė šlapimtakio kateterizacija
1067 Šlapimtakio stento endoskopinis įdėjimas, pakeitimas arba šalinimas
1068 Šlapimtakio akmens endoskopinė manipuliacija arba ekstrakcija
1069 Kitos šlapimtakio uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
1070 Šlapimtakio chirurginis ištyrimas
1071 Ureterolizė
1072 Ureterolitotomija
1073 Kitos šlapimtakio incizijos procedūros
1074 Šlapimtakio destrukcijos procedūros
1075 Šlapimtakio biopsija
1076 Ureterektomija
1077 Kitos šlapimtakio ekscizijos procedūros
1078 Ureterolizė su šlapimtakio repozicija
1079 Šlapimtakio vientisumo atstatymas
1080 Šlapimtakio transplantacija į odą
1081 Šlapimtakio transplantacija į kitą šlapimtakį
1082 Šlapimtakio transplantacija į žarną
1084 Šlapimtakio reimplantacija į šlapimo pūslę
1085 Šlapimtakio reimplantacija į šlapimo pūslę su plastika
1086 Kitos šlapimtakio atstatymo procedūros
1087 Šlapimtakio revizijos procedūros
1088 Kitos šlapimtakio procedūros
1089 Šlapimo pūslės ištyrimo procedūros
1090 Šlapimo kateterizacija
1091 Elektroninio šlapimo pūslės stimuliatoriaus implantacija arba šalinimas
1092 Kitos šlapimo pūslės uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
1093 Cistotomija
1094 Cistolitotomija
1095 Kitos šlapimo pūslės incizijos procedūros
1096 Šlapimo pūslės destrukcijos procedūros
1098 Šlapimo pūslės biopsija
1099 Svetimkūnio pašalinimas iš šlapimo pūslės
1100 Endoskopinė šlapimo pūslės pažeidimo arba audinio rezekcija
1101 Endoskopinė šlapimo pūslės kaklelio rezekcija
1102 Cistektomija
1103 Kitos šlapimo pūslės ekscizijos procedūros
1104 Šlapimo pūslės plyšimo susiuvimas
1105 Šlapimo pūslės fistulės uždarymas
1106 Šlapimo pūslės ekstrofijos korekcija
1107 Šlapimo pūslės padidinimas
1108 Kitos šlapimo pūslės atstatymo procedūros
1109 Stresinio šlapimo nelaikymo procedūros vyrams
1110 Stresinio šlapimo nelaikymo procedūros moterims
1111 Kitos šlapimo pūslės procedūros
1112 Šlaplės ištyrimo procedūros
1113 Dirbtinio šlaplės sfinkterio įterpimas, pakeitimas arba šalinimas
1114 Kitos šlaplės uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
1115 Šlaplės incizijos procedūros
1116 Šlaplės destrukcijos procedūros
1117 Šlaplės biopsija
1118 Kitos šlaplės ekscizijos procedūros
1119 Šlaplės fistulės uždarymas
1120 Pažeistos šlaplės vientisumo atstatymas
1121 Uretroplastika
1122 Kitos šlaplės atstatymo procedūros
1123 Šlaplės rekonstrukcijos procedūros
1124 Šlaplės revizijos procedūros
1125 Kitos šlaplės procedūros
1126 Kitų šlapimo sistemos sričių suardymo procedūros
1127 Kitų šlapimo sistemos sričių incizijos procedūros
1128 Kitų šlapimo sistemos sričių ekscizijos procedūros
1129 Kitos šlapimo sistemos procedūros
1160 Priešinės liaukos arba sėklinės pūslelės uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
1161 Priešinės liaukos arba sėklinių pūslelių incizijos procedūros
1162 Priešinės liaukos audinio suardymas
1163 Priešinės liaukos arba sėklinių pūslelių uždara biopsija
1164 Priešinės liaukos arba sėklinės pūslelės atvira biopsija
1165 Transuretrinė prostatektomija
1166 Kita uždara prostatektomija
1167 Atvira prostatektomija
1168 Kita priešinės liaukos ar sėklinės pūslelės ekscizija
1169 Priešinės liaukos arba sėklinių pūslelių atstatymo procedūros
1170 Kitos priešinės liaukos arba sėklinių pūslelių procedūros
1171 Kapšelio arba makštinio dangalo uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
1172 Kapšelio chirurginis ištyrimas
1173 Kapšelio struktūrų chirurginis ištyrimas su biopsija
1174 Kitos kapšelio arba makštinio dangalo ekscizijos procedūros
1175 Kapšelio arba makštinio dangalo atstatymo procedūros
1176 Kitos kapšelio arba makštinio dangalo procedūros
1177 Sėklidės, sėklinio latako, sėklidės prielipo arba sėklinio virželio uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
1178 Sėklidės, sėklinio latako, sėklidės prielipo arba sėklinio virželio incizijos procedūros
1179 Sėklidės, sėklinio latako, sėklidės prielipo arba sėklinio virželio suardymo procedūros
1180 Sėklidės, sėklinio latako, sėklidės prielipo arba sėklinio virželio biopsija
1181 Sėklidės, sėklidės prielipo arba sėklinio virželio pažeidimo ekscizija
1182 Sėklinio virželio ekscizija
1183 Vazektomija ir epididimektomija
1184 Orchidektomija
1185 Vazovazostomija ir vazoepididimostomija
1186 Orchidopeksija, esant nenusileidusiai sėklidei
1187 Kitos sėklidės, sėklinio latako, sėklidės prielipo arba sėklinio virželio atstatymo procedūros
1188 Sėklidės, sėklinio latako, sėklidės prielipo arba sėklinio virželio revizija
1189 Kitos sėklidės, sėklinio latako, sėklidės prielipo arba sėklinio virželio procedūros
1190 Varpos ištyrimo procedūros
1191 Dirbtinio erekciją sukeliančio prietaiso įterpimas arba šalinimas
1192 Kitos varpos uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
1193 Priapizmo dekompresija
1194 Kitos varpos incizijos procedūros
1195 Varpos suardymo procedūros
1196 Varpos ekscizijos procedūros
1197 Varpos kreivumo korekcija
1198 Hipospadijos korekcija
1199 Epispadijos korekcija
1200 Kitos varpos atstatymo procedūros
1201 Dirbtinio erekciją sukeliančio prietaiso revizija
1202 Kitos varpos procedūros
1203 Kitos vyro lytinių organų procedūros
1240 Kiaušidės uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
1241 Kiaušidės incizijos procedūros
1242 Kiaušidės biopsija
1243 Ovarektomija
1244 Kitos kiaušidės ekscizijos procedūros
1245 Kiaušidės transpozicija
1246 Kitos kiaušidės atstatymo procedūros
1247 Kitos kiaušidės procedūros
1248 Kiaušintakio uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
1249 Kiaušintakio incizijos procedūros
1250 Kiaušintakio biopsija
1251 Salpingektomija
1252 Salpingoovarektomija
1253 Salpingoplastika
1254 Kiaušintakio anastomozė
1255 Kitos kiaušintakio atstatymo procedūros
1256 Ektopinio nėštumo gydymo procedūros
1257 Moterų sterilizacijos procedūros
1258 Kitos kiaušintakio procedūros
1259 Gimdos ištyrimo procedūros
1260 Intrauterininio prietaiso (priemonės) įterpimas arba šalinimas
1261 Kitos gimdos uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
1262 Gimdos incizijos procedūros
1263 Gimdos suardymo procedūros
1264 Endometriumo biopsija
1265 Gimdos kiuretažas ir valymas
1266 Gimdos pažeidimo ekscizija
1268 Abdominalinė histerektomija
1269 Histerektomija per makštį
1270 Kitos gimdos ekscizijos procedūros
1271 Gimdos suspensijos procedūros
1272 Gimdos ir aplinkinių struktūrų rekonstrukcijos procedūros
1273 Kitos gimdos procedūros
1274 Gimdos kaklelio uždėjimo, įterpimo arba pašalinimo procedūros
1275 Gimdos kaklelio suardymo procedūros
1276 Gimdos kaklelio ekscizijos procedūros
1277 Gimdos kaklelio atstatymo procedūros
1278 Kitos gimdos kaklelio procedūros
1279 Makšties ištyrimo procedūros
1280 Makšties incizijos procedūros
1281 Makšties suardymo procedūros
1282 Makšties ekscizijos procedūros
1283 Gimdos, dubens dugno prolapso arba enterocelės atstatymas
1284 Makšties fistulės pašalinimas
1285 Makšties suspensijos procedūros
1286 Kitos makšties atstatymo procedūros
1287 Makšties rekonstrukcijos procedūros
1288 Kitos makšties procedūros
1289 Vulvos ir tarpvietės suardymo procedūros
1290 Vulvos ir tarpvietės incizijos procedūros
1291 Vulvos ir tarpvietės biopsija
1292 Vulvektomija
1293 Kitos vulvos, tarpvietės arba klitorio ekscizijos procedūros
1294 Vulvos ir tarpvietės plastikos procedūros
1295 Kitos vulvos ir tarpvietės procedūros
1296 Kitų ginekologinių sričių ištyrimo procedūros
1297 Vaisingumo procedūros
1298 Lytinių organų anomalijų procedūros
1299 Kitos moters lytinių organų procedūros
1330 Uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros iki gimdymo
1331 Incizijos procedūros iki gimdymo
1332 Atstatymo procedūros iki gimdymo
1333 Nuskausminimas ir anestezija natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu
1334 Medikamentinis arba instrumentinis gimdymo sužadinimas
1335 Gimdymo veiklos medikamentinis arba instrumentinis sustiprinimas
1336 Savaiminis gimdymas esant vaisiaus galvos pirmeigai
1337 Instrumentinis gimdymas, naudojant reples
1338 Vakuuminė vaisiaus ekstrakcija
1339 Gimdymas, esant vaisiaus sėdmenų pirmeigai, ir ekstrakcija
1340 Cezario pjūvis
1341 Vaisiaus stebėjimas
1342 Manipuliacijos su vaisiaus padėtimi ir pirmeiga
1343 Su gimdymu susijusios kitos procedūros
1344 Susiuvimas po gimdymo
1345 Gimdos išgrandymas po gimdymo
1346 Iškritusios gimdos atstatymas
1347 Kitos procedūros po gimdymo
1360 Galvos srities uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
1361 Apatinio žandikaulio išorinė fiksacija
1362 Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario incizija ištyrimui
1363 Kitos viršutinio arba apatinio žandikaulio incizijos procedūros
1364 Viršutinio arba apatinio žandikaulio, arba smilkininio apatinio žandikaulio sąnario ekscizija
1365 Nosikaulio lūžio repozicija
1366 Apatinio arba viršutinio žandikaulio lūžio repozicija
1367 Apatinio arba viršutinio žandikaulio alveolinės ataugos lūžio repozicija
1368 Skruostakaulio lūžio repozicija
1369 Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario repozicija
1370 Kito veido kaulo lūžio arba dislokacijos repozicija
1371 Viršutinio arba apatinio žandikaulio, arba smilkininio apatinio žandikaulio sąnario atstatymo procedūros
1373 Kaklo arba krūtinės ląstos srities uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
1374 Kaklo arba krūtinės ląstos srities incizijos procedūros
1375 Šonkaulio rezekcija
1376 Kitos kaklo arba krūtinės ląstos srities ekscizijos procedūros
1377 Kaklo arba krūtinės ląstos lūžio arba išnirimo repozicija
1378 Kaklo arba krūtinės ląstos srities atstatymo procedūros
1379 Kaklo arba krūtinės ląstos pakartotinės operacijos
1381 Stuburo lūžio arba dislokacijos imobilizacija
1382 Tarpslankstelinio disko ir slankstelio biopsija
1383 Slankstelio ekscizija
1384 Minkštųjų audinių pažeidimo, apimančio kryžkaulį arba stuburą, radikali rezekcija
1385 Kitos stuburo ekscizijos procedūros
1386 Manipuliacijos stubure
1387 Stuburo lūžio arba dislokacijos uždara repozicija
1388 Stuburo lūžio arba dislokacijos atvira repozicija
1389 Spondilodezė
1390 Stuburo vidinė fiksacija
1393 Kitos stuburo procedūros
1394 Peties srities uždėjimo, įterpimo arba pašalinimo procedūros
1395 Peties srities incizijos procedūros
1396 Peties biopsija
1397 Peties sinovektomija arba negyvybingų audinių pašalinimas
1398 Raktikaulio arba mentės rezekcija
1399 Peties amputacija
1400 Kita peties ekscizija
1401 Raktikaulio arba peties lūžio repozicija
1402 Raktikaulio, mentės arba žastikaulio išnirimo repozicija
1403 Peties artrodezė
1404 Kitos peties atstatymo procedūros
1405 Peties rekonstrukcijos procedūros
1406 Revizijos procedūros petyje
1408 Žastikaulio lūžio imobilizacija
1409 Kitos žastikaulio arba alkūnės uždėjimo, įterpimo arba pašalinimo procedūros
1410 Žastikaulio arba alkūnės incizijos procedūros
1411 Alkūnės biopsija
1412 Kitos žastikaulio ir alkūnės ekscizijos procedūros
1413 Žastikaulio arba alkūnės lūžio uždara repozicija
1414 Žastikaulio arba alkūnės lūžio atvira repozicija
1415 Žastikaulio arba alkūnės išnirimo uždara repozicija
1416 Žastikaulio arba alkūnės išnirimo atvira repozicija
1417 Kaulo transplantacija į žastikaulį
1418 Kitos žastikaulio arba alkūnės atstatymo procedūros
1419 Žastikaulio arba alkūnės revizijos procedūros
1421 Stipinkaulio arba alkūnkaulio kūno ir distalinės dalies lūžio imobilizacija
1423 Dilbio fascijos incizija
1424 Stipinkaulio arba alkūnkaulio incizija
1425 Kitos dilbio incizijos procedūros
1426 Dilbio ekscizijos procedūros
1427 Stipinkaulio lūžio uždara repozicija
1428 Alkūnkaulio arba alkūnės ataugos lūžio uždara repozicija
1429 Stipinkaulio lūžio atvira repozicija
1430 Alkūnkaulio arba alkūnės ataugos lūžio atvira repozicija
1431 Stipinkaulio ir alkūnkaulio kūno lūžio repozicija
1432 Stipinkaulio arba alkūnkaulio kūno lūžio su išnirimu atvira repozicija
1433 Stipinkaulio arba alkūnkaulio išnirimo repozicija
1434 Stipinkaulio arba alkūnkaulio atskirtų epifizių repozicija
1435 Kaulo transplantacija į dilbį
1436 Kitos dilbio atstatymo procedūros
1438 Kitos dilbio procedūros
1439 Plaštakos arba riešo srities uždėjimo, įterpimo arba pašalinimo procedūros
1440 Plaštakos raumens, sausgyslės arba fascijos incizijos procedūros
1441 Plaštakos kaulo incizijos procedūros
1442 Plaštakos sąnario incizijos procedūros
1443 Riešo incizijos procedūros
1444 Riešo biopsija
1445 Plaštakos sąnario sinovektomija
1446 Plaštakos arba riešo sausgyslės sinovektomija
1447 Diupitreno (Dupuytren's) kontraktūros fascektomija
1448 Riešo, plaštakos arba piršto amputacija
1449 Kitos plaštakos kaulo ekscizijos procedūros
1450 Kitos plaštakos ekscizijos procedūros
1451 Kitos riešo ekscizijos procedūros
1452 Riešakaulio lūžio uždara repozicija
1453 Delnakaulio lūžio uždara repozicija
1454 Plaštakos pirštakaulio lūžio uždara repozicija
1455 Riešakaulio lūžio atvira repozicija
1456 Delnakaulio lūžio atvira repozicija
1457 Plaštakos pirštakaulio lūžio atvira repozicija
1458 Plaštakos sąnario išnirimo uždara repozicija
1459 Plaštakos sąnario išnirimo atvira repozicija
1460 Plaštakos artrodezė
1461 Riešakaulio, delnakaulio arba rankos piršto kaulo transplantacija
1462 Plaštakos savojo piršto sąnario artroplastika
1463 Delninio piršto sąnario artroplastika
1464 Kita plaštakos savojo piršto sąnario artroplastika
1465 Plaštakos savojo piršto sąnario raiščio arba kapsulės atstatymas
1466 Plaštakos sausgyslės atstatymas
1467 Kitos plaštakos atstatymo procedūros
1468 Kitos riešo atstatymo procedūros
1469 Plaštakos rekonstrukcijos procedūros
1470 Riešo rekonstrukcijos procedūros
1471 Plaštakos arba piršto revizijos procedūros
1472 Riešo revizijos procedūros
1473 Piršto "plaktuko" procedūros
1474 Plaštakos arba riešo procedūros, esant ganglijui
1476 Dubens arba klubo lūžio arba išnirimo imobilizacija arba tempimas
1478 Dubens, klubo arba šlaunikaulio osteotomija
1479 Dubens arba šlaunikaulio lūžio fiksacija
1480 Klubo kontraktūros atlaisvinimas
1481 Kita klubo incizija
1482 Klubo biopsija
1483 Šlaunikaulio arba dubens rezekcija
1484 Dubens arba klubo amputacija
1485 Kitos dubens arba klubo ekscizijos procedūros
1486 Dubens arba šlaunikaulio lūžio repozicija
1487 Šlaunikaulio išnirimo repozicija
1488 Kaulo transplantacija į dubenį arba klubą
1489 Klubo artroplastika
1490 Dubens arba klubo sausgyslės arba raumens transplantacija arba perkėlimas
1491 Kitos dubens arba klubo atstatymo procedūros
1492 Klubo revizinė artroplastika
1493 Išnirusios šlaunikaulio galvos epifizės procedūros
1495 Šeivikaulio, girnelės arba blauzdikaulio lūžio imobilizacija
1496 Kitos kelio arba kojos uždėjimo, įterpimo arba pašalinimo procedūros
1497 Blauzdos dekompresinė fasciotomija
1498 Kelio kontraktūros atlaisvinimas
1499 Šlaunikaulio distalinės dalies, girnelės, blauzdikaulio arba šeivikaulio osteotomija
1500 Šlaunikaulio krumplio lūžio vidinė fiksacija
1501 Kitos kelio incizijos procedūros
1502 Kelio biopsija
1503 Kelio artroskopinė ekscizija
1504 Kelio arba kojos kaulo ekscizjia
1505 Kitos kelio arba kojos ekscizijos procedūros
1506 Kelio arba girnelės išnirimo repozicija
1507 Blauzdikaulio proksimalinės dalies lūžio uždara repozicija
1508 Blauzdikaulio proksimalinės dalies lūžio atvira repozicija
1509 Blauzdikaulio kūno arba šeivikaulio lūžio uždara repozicija
1510 Blauzdikaulio kūno arba šeivikaulio lūžio atvira repozicija
1511 "Laisvo kūno" pašalinimas iš kelio sąnario su atstatymu
1512 Kelio artrodezė
1513 Kaulo transplantacija į blauzdikaulį
1514 Kelio lateralinis atlaisvinimas su atstatymu
1515 Šlaunikaulio ir blauzdikaulio rezekcija su atstatymu
1516 Kelio arba kojos sausgyslės, raiščio arba kaulo perkėlimas
1517 Kelio artroskopinė meniskektomija su atstatymu
1518 Kelio artroplastika
1519 Kelio artroplastika su kaulo transplantacija į šlaunikaulį arba blauzdikaulį
1520 Kitos kelio arba kojos atstatymo procedūros
1521 Šlaunikaulio arba blauzdikaulio lūžio vidinė fiksacija su rekonstrukcija
1522 Kelio rekonstrukcijos procedūros
1523 Kelio artroplastikos revizija su kaulo transplantacija į šlaunikaulį arba blauzdikaulį
1524 Kitos kelio revizijos procedūros
1526 Čiurnos arba pėdos imobilizacijos procedūros
1528 Čiurnos arba pėdos osteotomija
1529 Kitos čiurnos incizijos procedūros
1530 Kitos pėdos incizijos procedūros
1531 Čiurnos artroskopinės ekscizijos procedūros
1532 Pėdos kaulo ekscizija
1533 Čiurnos arba pėdos amputacija
1534 Kitos čiurnos arba pėdos ekscizijos procedūros
1536 Kulnakaulio, šokikaulio arba padikaulio lūžio uždara repozicija
1537 Čiurnos arba kojos piršto kaulo lūžio uždara repozicija
1538 Kulnakaulio, šokikaulio arba padikaulio lūžio atvira repozicija
1539 Čiurnos arba kojos piršto kaulo lūžio atvira repozicija
1540 Čiurnos arba pėdos išnirimo uždara repozicija
1541 Čiurnos arba pėdos išnirimo atvira repozicija
1542 Čiurnos arba pėdos sausgyslės arba raiščio perkėlimas
1543 Čiurnos, pėdos arba kojos piršto artrodezė
1544 Kitos čiurnos arba pėdos atstatymo procedūros
1545 Čiurnos arba pėdos rekonstrukcijos procedūros
1546 "Arklio pėdų" (talipes equinovarus) procedūros
1547 Kojos nykščio deformacijų (hallux valgus arba hallux rigidus) procedūros
1548 Kitų kojos pirštų deformacijų procedūros
1550 Išorinės fiksacijos prietaisų uždėjimas kitose raumenų ir skeleto sistemos vietose
1552 Vaistinių preparatų įvedimas į kitas raumenų ir skeleto sistemos vietas
1553 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų aspiracija
1554 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
1555 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų sąnario incizijos procedūros
1556 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų kaulo incizijos procedūros
1557 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų sausgyslės arba sausgyslės makšties incizijos procedūros
1558 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų fascijos incizija
1559 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų incizijos procedūros
1560 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų biopsija
1561 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų sąnario ekscizijos procedūros
1562 Radikali minkštųjų audinių pažeidimo, paveikusio ilguosius kaulus, rezekcija
1563 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų kaulo kitos ekscizijos procedūros
1564 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų sausgyslės ekscizijos procedūros
1565 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų raumens ekscizijos procedūros
1566 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų ekscizijos procedūros
1567 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų repozicijos procedūros
1568 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų susiuvimas
1569 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų transplantacija
1570 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų radikali pažeisto kaulo rezekcija su atstatymu
1571 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų kaulo kitos atstatymo procedūros
1572 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų sausgyslės kitos atstatymo procedūros
1573 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų raumens kitos atstatymo procedūros
1574 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų kitos atstatymo procedūros
1575 Radikali minkštųjų audinių pažeidimo, paveikusio ilguosius kaulus, rezekcija su rekonstrukcija
1576 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų kitos rekonstrukcijos procedūros
1578 Galūnės rekonstrukcija
1579 Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų kitos procedūros
1580 Vieno etapo daugiapakopė chirurginė procedūra [angl. SEMLS]
1600 Nudegimo žaizdos tvarstymas
1601 Kitos žaizdos tvarstymas
1602 Preparato įvedimas į odą ir poodinį audinį
1603 Svetimkūnio pašalinimas iš odos ir poodinio audinio
1604 Kitos uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros, atliekamos odoje ir poodiniame audinyje
1605 Svetimkūnio pašalinimas iš odos ir poodinio audinio su incizija
1606 Odos ir poodinio audinio incizija ir drenažas
1607 Odos ir poodinio audinio atlaisvinimas
1608 Kitos odos ir poodinio audinio incizijos procedūros
1609 Odos psoralenų ir ultravioletinių A (PUVA) spindulių terapija
1610 Odos ultravioletinių B (UVB) spindulių terapija
1611 Kita odos fototerapija
1612 Odos arba kremzlės pažeidimo suardymas
1615 Lazerinis odos paviršiaus atnaujinimas
1616 Odos šlifavimas
1617 Kitos odos ir poodinio audinio suardymo procedūros
1618 Odos ir poodinio audinio biopsija
1619 Karpos arba užkrečiamojo moliusko pašalinimas
1620 Odos ir poodinio audinio pažeidimo ekscizija
1626 Odos pažeidimo mikroskopu kontroliuojama ekscizija
1627 Nudegimo žaizdos negyvybingų audinių pašalinimas
1628 Kitas odos ir poodinio audinio negyvybingų audinių pašalinimas
1629 Odos transplantato pašalinimas
1630 Odos ir poodinio audinio opos arba fistulės (sinuso) ekscizija
1631 Rankos piršto nago ekscizija
1632 Kojos piršto nago ekscizija
1633 Prakaito liaukų ekscizija
1634 Kitos odos ir poodinio audinio ekscizijos procedūros
1635 Odos ir poodinio audinio žaizdos sutvarkymas
1636 Nago rekonstrukcija
1640 Alotransplantatas, ksenotransplantatas arba sintetinis odos transplantatas
1641 Skeltos odos transplantacija į nudegimo sritį su granuliacijomis
1642 Kita skeltos odos transplantacija į granuliacijomis padengtą sritį
1643 Skeltos odos transplantacija į nurodytų sričių nudegimą
1644 Skeltos odos transplantacija į kitų sričių nudegimą
1645 Kita nedidelė skeltos odos transplantacija
1646 Kita plati skeltos odos transplantacija
1647 Skeltos odos transplantacija, įdedant transplantatą
1648 Viso storio odos transplantacija į nudegimo sritį
1649 Kita viso storio odos transplantacija
1650 Dermos transplantacija
1651 Vieno etapo lokalus odos lopas
1653 Tiesioginis tolimas odos lopas
1654 Netiesioginis tolimas odos lopas
1655 Kitos odos ir poodinio audinio rekonstrukcijos procedūros
1656 Nudegimo rando arba kontraktūros revizija
1657 Kito odos rando revizija
1658 Odos lopo revizija
1659 Pilonidinės fistulės (sinuso) arba cistos procedūros
1660 Kitos odos ir poodinio audinio procedūros
1661 Audinių plėtiklio arba implanto įterpimas, šalinimas arba pritaikymas
1662 Voko ekscizija
1663 Ausies ekscizija
1664 Lūpos ekscizija
1665 Liežuvio ekscizija
1666 Liposakcija ir lipektomija
1667 Limfedeminio audinio ekscizija
1668 Odos riebalų arba riebalų transplantacija
1669 Sudėtinio lopo transplantacija
1670 Fascijos transplantacija
1671 Raumens-odos lopas
1672 Raumens lopas
1673 Salelės lopas
1674 Laisvas lopas
1675 Veido, kaklo ir kaktos odos patempimas
1676 Transplantacija, esant simblefaronui
1677 Blefaroptozės rekonstrukcija
1678 Ausies rekonstrukcija
1679 Rinoplastika
1680 Kita nosies rekonstrukcija
1681 Ryklės rekonstrukcija
1682 Kontūro rekonstrukcija
1683 Kontūro atkūrimas
1684 Voko ir ausies rekonstrukcija
1685 Lūpos arba burnos rekonstrukcija
1686 Laisvo lopo ir susijusių procedūrų revizija
1687 Minkštųjų audinių kitų plastinių procedūrų revizija
1688 Pakartotinė operacija buvusios voko ptozės rekonstrukcijos korekcijai
1689 Nesuaugusios lūpos procedūros
1690 Nesuaugusio gomurio procedūros
1691 Nesuaugusios lūpos ir priekinio gomurio procedūros
1692 Veidinio nervo paralyžiaus procedūros
1693 Arterioveninės malformacijos ekscizija
1694 Mikrochirurginė rekonstrukcija, siekiant atkurti distalinės galūnės dalies arba piršto kraujagyslės vientisumą
1695 Mikrochirurginė kraujagyslės anastomozė
1696 Mikrochirurginė kraujagyslės transplantacija
1697 Transkutaninės atramos fiksacija (osteointegracijos procedūra)
1698 Titano įrenginio implantacija (osteointegracijos procedūra)
1699 Apatinio žandikaulio rezekcija
1700 Viršutinio žandikaulio rezekcija
1701 Kito veido kaulo rezekcija
1702 Genioplastika
1703 Skruostakaulio osteotomija arba ostektomija
1704 Skruostakaulio osteotomija arba ostektomija su vidine fiksacija
1705 Apatinio arba viršutinio žandikaulio osteotomija arba ostektomija
1706 Apatinio arba viršutinio žandikaulio osteotomija arba ostektomija, su vidine fiksacija
1707 Apatinio arba viršutinio žandikaulio osteotomija arba ostektomija, kombinuotos procedūros
1708 Apatinio arba viršutinio žandikaulio osteotomija arba ostektomija, su vidine fiksacija, kombinuotos procedūros
1709 Veido vidurinio trečdalio osteotomija
1710 Kaktikaulio pastūmimas
1711 Kaukolės deformacijos korekcija
1712 Kita kaukolės arba veido kaulo korekcija
1713 Apatinio žandikaulio rekonstrukcija
1714 Viršutinio žandikaulio rekonstrukcija
1715 Skruostakaulio rekonstrukcija
1716 Akiduobės rekonstrukcija
1717 Kitų kaukolės ir veido kaulų rekonstrukcija
1718 Kitos procedūros, esant kraniostenozei
1740 Krūties ištyrimo procedūros
1741 Krūties uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
1742 Krūties incizijos procedūros
1743 Krūties biopsija
1744 Krūties pažeidimo ekscizija
1747 Poodinė mastektomija
1748 Paprasta mastektomija
1752 Kitos krūties ekscizijos procedūros
1753 Augmentacinė mamoplastika
1754 Redukcinė mamoplastika
1755 Kitos krūties atstatymo procedūros
1756 Krūties rekonstrukcijos procedūros
1757 Spenelio ir areolės rekonstrukcijos procedūros
1758 Krūties protezo arba audinių plėtiklio pašalinimo arba pritaikymo procedūros
1759 Kitos krūties procedūros
1786 Paviršinė spindulinė terapija
1787 Vidutinės energijos spindulinė terapija
1788 Didelės energijos spindulinė terapija
1789 Kita didelės energijos spindulinė terapija
1790 Ertminė ginekologinė brachiterapija
1791 Ertminė kita brachiterapija
1792 Kita brachiterapija
1793 Uždarojo radioaktyvaus šaltinio pašalinimas
1794 Brachiterapija, naudojant paviršinius aplikatorius
1795 Atvirųjų radioizotopų skyrimas gydomosiomis dozėmis
1796 Radioaktyvūs liejimai
1797 Imobilizuojančių prietaisų arba pagalbinių gydymo priemonių paruošimas ir pritaikymas spindulinei terapijai
1798 Švitinimo laukų nustatymas
1799 Dozimetrinis gydymo planavimas
1800 Medicininio prietaiso spindulinei terapijai valdyti implantavimas
1820 Fiziologinis vertinimas
1821 Priešoperacinis anestezijos vertinimas
1822 Asmeninės priežiūros, kasdienės veiklos ir savarankiško gyvenimo vertinimas
1823 Psichinės būklės, elgesio arba psichosocialinės būklės vertinimas
1824 Kitas vertinimas, konsultacija, apklausa, ištyrimas arba įvertinimas
1825 Elektroencefalografija [EEG]
1826 Elektroneuromiografija
1827 Centrinės nervų sistemos sukeltųjų potencialų tyrimas
1828 Miego tyrimas
1830 Kiti neurologiniai diagnostiniai testai, matavimai ir tyrimai
1831 Regėjimo funkcijos matavimas arba tyrimas
1832 Perimetrija
1833 Akomodacijos arba refrakcijos matavimas
1835 Kiti oftalmologiniai diagnostiniai testai, matavimai arba tyrimai
1836 Klausos funkcijos testai
1837 Kalbinė audiometrija
1838 Kalbinė audiometrija, įtraukiant centrinius klausos funkcijos testus
1839 Klausos sukeltieji potencialai
1840 Elektrokochleografija
1841 Akustinė impedansometrija
1842 Psichoakustiniai testai
1843 Kita audiometrija
1844 Otoakustinės emisijos vertinimas
1845 Vestibulinės funkcijos testai
1846 Kiti ausies, nosies, burnos ir gerklės diagnostiniai testai, matavimai arba tyrimai
1847 Kvėpavimo raumenų stiprumo matavimas
1848 Fizinio krūvio testai kvėpavimo būklei vertinti
1849 Kitų kvėpavimo funkcijų matavimas
1850 Spaudimo kraujagyslėse matavimas
1851 Intrakranijinės arterinės cirkuliacijos bangų ištyrimas ir užrašymas
1852 Periferinių kraujagyslių bangų ištyrimas ir užrašymas
1853 Ambulatorinė ilgalaikė elektrokardiografija [EKG]
1854 Paciento aktyvuoto įrašymo ambulatorinė elektrokardiografija [EKG]
1855 Kita elektrokardiografija [EKG]
1856 Širdies stimuliatoriaus arba defibriliatoriaus tikrinimas
1857 Kiti širdies ir kraujagyslių diagnostiniai testai, matavimai arba tyrimai
1858 Kraujo ir kraujodaros organų diagnostiniai testai, matavimai arba tyrimai
1859 Virškinimo sistemos diagnostiniai testai, matavimai arba tyrimai
1860 Cistometrografija
1861 Šlaplės spaudimo profilometrija
1862 Kiti urogenitalinės sistemos diagnostiniai testai, matavimai arba tyrimai
1863 Branduolinė medicina (nevaizdinė)
1864 Odos alerginio jautrumo tyrimas
1865 Odos aplikacinis alergijos testas
1866 Kiti diagnostiniai testai, matavimas arba tyrimai
1867 Konsultavimas arba mokymas, susijęs su individualia priežiūra ir kita kasdiene arba savarankiška veikla
1868 Psichosocialinis konsultavimas
1869 Kitas konsultavimas arba mokymas
1870 Intervencijos, susijusios su techninės pagalbos arba kompensaciniais prietaisais, priemonėmis arba įranga
1871 Dietinis gydymas
1872 Reabilitacija ir detoksikacija dėl alkoholio ir narkotikų vartojimo
1873 Psichologinė arba psichosocialinė pagalba
1874 Balso, kalbos, kalbos sklandumo ir komunikacijos įgūdžių lavinimas (kalbos korekcija)
1875 Įgūdžių, susijusių su mokymusi, žiniomis ir pažinimu, lavinimas
1876 Judėjimo įgūdžių lavinimas
1877 Organizmo sistemų funkcionavimo įgūdžių lavinimas
1878 Asmeninės priežiūros ir kitų kasdienio gyvenimo įgūdžių mokymas
1879 Kitų įgūdžių mokymas
1880 Gydymas naudojant kitur neklasifikuojamas medžiagas
1881 Profilaktinė vakcinacija arba skiepijimas nuo tam tikrų bakterijų sukeliamų ligų
1882 Profilaktinė vakcinacija arba skiepijimas nuo tam tikrų virusų sukeliamų ligų
1883 Kita vakcinacija arba skiepijimas
1884 Imunizacija
1886 Perfuzija
1887 Akies, ausies, nosies, burnos ir gerklės terapinės intervencijos
1888 Hiperbarinė deguonies terapija
1889 Kitos kvėpavimo sistemos terapinės intervencijos
1890 Širdies ir kraujagyslių sistemos terapinės intervencijos
1891 Terapinis kraujo arba kaulų čiulpų paėmimas ir perdirbimas
1892 Aferezė
1893 Kraujo ir kraujo produktų įvedimas
1894 Virškinimo sistemos neincizinės įterpimo ir išplėtimo intervencijos
1895 Virškinimo sistemos neincizinė irigacija, valymas ir lokalus plovimas
1896 Virškinimo sistemos neincizinis terapinio prietaiso pakeitimas arba pašalinimas
1897 Svetimkūnio arba akmens pašalinimas iš virškinimo sistemos be pjūvio
1898 Invaginacijos atstatymas skysčiu ir dujomis
1899 Kitos virškinimo sistemos terapinės intervencijos
1900 Urogenitalinės sistemos neincizinis terapinio prietaiso įterpimas, pakeitimas arba pašalinimas
1901 Urogenitalinės sistemos neincizinis plovimas, valymas ir lokalus lašinimas
1902 Neincizinis terapinio prietaiso pašalinimas iš šlapimo takų
1903 Svetimkūnio pašalinimas iš urogenitalinės sistemos be pjūvio
1904 Kitos urogenitalinės sistemos terapinės intervencijos
1905 Terapinės raumenų ir skeleto sistemos intervencijos
1906 Hormono arba gyvojo audinio implantacija
1907 Elektrokonvulsinė terapija
1908 Kitos terapinės intervencijos
1909 Laidinė ir vietinė anestezija
1910 Bendroji anestezija
1912 Analgezija po procedūros
1914 Pagalbinės intervencijos
1915 Kitos kliento pagalbinės intervencijos
1916 Bendrosios sveikatos intervencijos
1920 Farmakoterapijos preparatų įvedimas
1922 Kitos su farmakoterapija susijusios procedūros
1940 Galvos arba kaklo ultragarsinis tyrimas
1941 Krūties ultragarsinis tyrimas
1942 Širdies ultragarsinis tyrimas
1943 Pilvo ir dubens ultragarsinis tyrimas
1944 Kaukolės, miego arba slankstelinių kraujagyslių ultragarsinis dvigubas skenavimas
1945 Intratorakalinių arba intraabdominalinių kraujagyslių ultragarsinis dvigubas skenavimas
1946 Galūnės ultragarsinis dvigubas skenavimas
1947 Varpos arterijos arba akytkūnio audinio ultragarsinis dvigubas skenavimas
1948 Kitų kraujagyslių ultragarsinis dvigubas skenavimas
1949 Kitas ultragarsinis tyrimas
1950 Kitų sričių ultragarsinis tyrimas
1951 Tomografija
1952 Galvos smegenų kompiuterinė tomografija
1953 Hipofizės duobės (ir galvos smegenų) kompiuterinė tomografija
1954 Akiduobių (ir galvos smegenų) kompiuterinė tomografija
1955 Vidurinės ausies ir smilkinkaulio (ir galvos smegenų) kompiuterinė tomografija
1956 Veido kaulų ir (arba) prienosinių ančių (ir galvos smegenų) kompiuterinė tomografija
1957 Galvos smegenų, krūtinės ląstos ir pilvo kompiuterinė tomografija
1958 Kaklo kompiuterinė tomografija
1959 Stuburo kompiuterinė tomografija
1960 Krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija
1961 Krūtinės ląstos, pilvo ir dubens kompiuterinė tomografija
1962 Pilvo kompiuterinė tomografija
1963 Pilvo ir dubens kompiuterinė tomografija
1964 Dubens kompiuterinė tomografija
1965 Galūnės kompiuterinė tomografija
1966 Spiralinė angiografija atliekant kompiuterinę tomografiją
1967 Galvos arba kaklo konvencinės radiologijos tyrimai
1968 Stuburo rentgenografija
1969 Stuburo rentgenografija, ≥ 2 sričių
1970 Pečių juostos rentgenografija
1971 Rankos rentgenografija
1972 Krūtinkaulio arba šonkaulių rentgenografija
1973 Krūties rentgenografija
1974 Kita krūtinės ląstos rentgenografija
1975 Virškinimo trakto rentgenografija
1976 Tulžies takų rentgenografija
1977 Pilvo arba pilvaplėvės rentgenografija
1978 Intraveninė pielografija (urografija)
1979 Retrogradinė šlapimo takų rentgenografija
1980 Kita šlapimo takų rentgenografija
1981 Dubens rentgenografija
1982 Lytinių organų rentgenografija
1983 Kojos rentgenografija
1984 Kaulų tyrimai
1985 Artrografija
1986 Viso skeleto rentgenografija
1988 Kita rentgenografija
1989 Arteriografija
1990 Kita angiografija
1991 Magnetinio rezonanso angiografija
1992 Galvos arba kaklo skaitmeninė subtrakcinė angiografija
1993 Krūtinės ląstos skaitmeninė subtrakcinė angiografija
1994 Pilvo skaitmeninė subtrakcinė angiografija
1995 Rankos skaitmeninė subtrakcinė angiografija
1996 Kojos skaitmeninė subtrakcinė angiografija
1997 Aortos ir apatinės galūnės skaitmeninė subtrakcinė angiografija
1998 Kita skaitmeninė subtrakcinė angiografija
1999 Fluoroskopija
2000 Galvos smegenų branduolinės medicinos tyrimas
2001 Ašarų latako arba seilių liaukos branduolinės medicinos tyrimas
2002 Su EKG sinchronizuota ventrikulografija
2003 Miokardo perfuzijos branduolinės medicinos tyrimas
2004 Miokardo perfuzijos radionuklidinė kompiuterinė tomografija [RKT] (angl. SPECT)
2005 Kiti širdies ir kraujagyslių sistemos branduolinės medicinos tyrimai
2006 Plaučių perfuzijos arba ventiliacijos branduolinės medicinos tyrimas
2007 Virškinimo trakto branduolinės medicinos tyrimas
2008 Inkstų branduolinės medicinos tyrimas
2009 Lokalizuotas kaulo branduolinės medicinos tyrimas
2010 Lokalizuotas sąnario branduolinės medicinos tyrimas
2011 Viso kūno kaulų branduolinės medicinos tyrimas
2012 Viso kūno branduolinės medicinos tyrimas
2013 Lokalizuotas branduolinės medicinos tyrimas
2014 Kiti branduolinės medicinos tyrimai
2015 Magnetinis rezonansas
2016 Kiti vaizdiniai tyrimai