20 SKYRIUS
IŠORINĖS SERGAMUMO IR MIRTINGUMO PRIEŽASTYS
(U50-U73, U90, V00-Y98)

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai:

U50-U73 VEIKLA
U50-U72 SPORTUOJANT ARBA VYKDANT LAISVALAIKIO VEIKLĄ
U73 KITOS VEIKLOS VYKDYMAS
U90-U90 SU SVEIKATOS PRIEŽIŪRA SUSIJUSIOS INFEKCIJOS
V00-X59 NELAIMINGI ATSITIKIMAI
V00-V99 TRANSPORTO ĮVYKIAI
V00-V09 PĖSTYSIS, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU
V10-V19 VAŽIUOJANTYSIS PEDALINE TRANSPORTO PRIEMONE, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU
V20-V29 MOTOCIKLININKAS, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU
V30-V39 VAŽIUOJANTYSIS TRIRATE TRANSPORTO PRIEMONE, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU
V40-V49 VAŽIUOJANTYSIS AUTOMOBILIU, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU
V50-V59 VAŽIUOJANTYSIS PIKAPU AR DENGTU SUNKVEŽIMIU, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU
V60-V69 VAŽIUOJANTYSIS SUNKIĄJA TRANSPORTO PRIEMONE, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU
V70-V79 VAŽIUOJANTYSIS AUTOBUSU, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU
V80-V89 KITI ANTŽEMINIAI TRANSPORTO ĮVYKIAI
V90-V94 NELAIMINGI ATSITIKIMAI SU VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS
V95-V97 NELAIMINGI ATSITIKIMAI ORO IR KOSMINIAME TRANSPORTE
V98-V99 KITI IR NEPATIKSLINTI TRANSPORTO ĮVYKIAI
W00-X59 KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
W00-W19 NUKRITIMAI
W20-W49 NEGYVŲ MECHANINIŲ JĖGŲ POVEIKIS
W50-W64 GYVŲ JĖGŲ SUKELTAS MECHANINIS POVEIKIS
W65-W74 ATSITIKTINIS PASKENDIMAS
W75-W84 KITOKS ATSITIKTINIS KVĖPAVIMO SUTRIKDYMAS
W85-W99 ELEKTROS SROVĖS, RADIACIJOS IR EKSTREMALIOS APLINKOS ORO TEMPERATŪROS BEI SLĖGIO POVEIKIS
X00-X09 DŪMŲ, GAISRO IR LIEPSNOS POVEIKIS
X10-X19 SĄLYTIS SU KARŠČIU IR KARŠTOMIS MEDŽIAGOMIS
X20-X29 SĄLYTIS SU NUODINGAISIAIS GYVŪNAIS IR AUGALAIS
X30-X39 GAMTOS JĖGŲ POVEIKIS
X40-X49 ATSITIKTINIS APSINUODIJIMAS KENKSMINGOMIS MEDŽIAGOMIS IR JŲ POVEIKIS
X50-X57 PERSITEMPIMAS, KELIAVIMAS IR NEPRITEKLIAI
X58-X59 KITŲ IR NEPATIKSLINTŲ VEIKSNIŲ ATSITIKTINIS POVEIKIS
X60-X84 TYČINIAI SUSIŽALOJIMAI
X85-Y09 PASIKĖSINIMAS
Y10-Y34 ĮVYKIS, KAI KETINIMAS NEPATIKSLINTAS
Y35-Y36 TEISĖTAS JĖGOS PANAUDOJIMAS IR KARINĖS OPERACIJOS
Y40-Y84 MEDICINOS IR CHIRURGINĖS PAGALBOS KOMPLIKACIJOS
Y40-Y59 VAISTAI IR BIOLOGINĖS MEDŽIAGOS, KURIOS PASKIRTOS GYDYMUI, SUKĖLĖ NEPAGEIDAUJAMĄ POVEIKĮ
Y60-Y69 NELAIMINGI ATSITIKIMAI LIGONIAMS, KURIEMS TEIKIAMA CHIRURGINĖ IR MEDICINOS PAGALBA
Y70-Y82 MEDICININIAI APARATAI, KURIŲ PANAUDOJIMAS DIAGNOSTIKAI IR GYDYMUI SUSIJĘS SU NELAIMINGAIS ATSITIKIMAIS
Y83-Y84 CHIRURGINĖS IR KITOS MEDICININĖS PROCEDŪROS KAIP PRIEŽASTIS LIGONIO NENORMALIŲ REAKCIJŲ AR VĖLIAU ĮVYKUSIŲ KOMPLIKACIJŲ, NEMININT NELAIMINGO ATSITIKIMO PROCEDŪROS METU
Y85-Y89 IŠORINIŲ SERGAMUMO IR MIRTINGUMO PRIEŽASČIŲ PADARINIAI
Y90-Y98 PAPILDOMI FAKTORIAI, SUSIJĘ SU SERGAMUMO IR MIRTINGUMO PRIEŽASTIMIS, KLASIFIKUOJAMOMIS KITUR

Pastaba:
Kodas U90.0 turi būti naudojamas kaip papildomas kodas su sveikatos priežiūra susijusiai Staphylococcus aureus bakteriemijai nurodyti.
Kodams V00Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.-U73.-).
Kodams Y35Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-).
Šiame skyriuje (jo ankstesnės TLK redakcijos sudarydavo papildomą klasifikaciją) klasifikuojami aplinkos veiksniai ir aplinkybės, kurios yra sužeidimų, apsinuodijimo ar kito neigiamo poveikio priežastys. Kai taikomas šio skyriaus kodas, numatoma, kad dar turi būti panaudotas papildomas kodas iš kito klasifikacijos skyriaus, rodantis būklės pobūdį. Dažniausiai tokia būklė bus klasifikuojama 19 skyriaus Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai (S00T98) kodais. Kitos būklės, kurias gali sukelti išorinės priežastys, bus klasifikuojamos skyriuose nuo 1 iki 18.
Išorinių sergamumo ir mirtingumo priežasčių padarinių kategorijos yra įtrauktos į poskyrius Y85Y89.
Kodai U78-U88 yra 22 skyriuje Specialios paskirties kodai.
VEIKLA
(U50-U73)
Pastaba:
Šio poskyrio kodai yra naudotini V00Y34 kategorijoms identifikuojant sužeisto asmens veiklą per įvykį.
Nepainiokite šių kategorijų su ir nenaudokite jų vietoje įvykio vietos kategorijos Y92, kuri pateikiama siekiant nurodyti įvykio vietą tuo metu, kai asmuo buvo sužeistas. 
Kai taikomi keli kodai, priskirkite tą kodą, kuris yra sąrašo viršuje. Pavyzdžiui, tiems atvejams, kai sportuojama mokykloje arba atliekant mokamą darbą, turi būti priskiriamas sporto veiklos kodas (U50U71). 
Kodų grupei V00V99 Transporto įvykiai, kur veikla per įvykį nėra nurodoma kaip sporto veikla, laisvalaikio veikla ar darbas, už kurį gaunamos pajamos, priskirkite kodą U73.9 Nepatikslinta veikla.

Sportuojant arba vykdant laisvalaikio veiklą (U50U72)

Kodai U50U71 ribose sporto veiklai gali būti gauti iš Tarptautinio sužeidimų išorinių priežasčių klasifikatoriaus (angl. – International Classification of External Causes of Injury, ICECI) 1.0 versijos. Jie įgalina lengviau identifikuoti sportinius sužeidimus ir taip talkina nustatant prevencines strategijas.
„Sportas“ iš dalies sutampa su „laisvalaikiu“. Neegzistuoja pakankamai tikslių ir bendrai priimtų šių veiklų apibrėžimų, kurie būtų tinkami naudoti klinikiniam kodavimui. Didžioji dalis veiklos, kuri apibrėžiama kodais U50U71, dažniausiai yra pripažįstama kaip sporto veikla, nors ją taip pat galima vykdyti kaip laisvalaikio veiklą. Likusios kategorijos taip pat buvo sukurtos tai sportinei veiklai, kuri negali būti priskirta konkretesnėms kategorijoms. U72 Kitur nepriskirta laisvalaikio veikla yra numatyta tam, kad būtų galima koduoti kitą laisvalaikio veiklą, kuri nėra nurodoma kaip sportas.
Kai tinka tiek sporto (U50U71), tiek laisvalaikio (U72) kodas, priskiriamas sporto veiklos kodas.
Surinkti duomenys apie sportinę veiklą gali būti pritaikomi pagal duomenų vartotojų poreikius pasirenkant konkrečią dominančią sporto veiklą. Pavyzdžiui, jei su mokykla susijusi rekreacinė veikla tam tikram tikslui nebuvo laikoma „sporto veikla“, kategorijos U69 Kita su mokykla susijusi rekreacinė veikla kodai gali būti neįtraukti į svarstomą duomenų rinkinį.

Kita veikla (U73)

Ši kategorija apima kodus darbui, už kurį gaunamos pajamos, pagal pramonės tipą, kurie yra ypač svarbūs darbuotojų saugai, identifikuoti. Kategorijos U73.0 Darbas, už kurį gaunamos pajamos kodai yra sudaryti pagal Australijos ABS Australian ir Naujosios Zelandijos Standartinį pramonės klasifikatorių (New Zealand Standard Industrial Classification, ANZSIC).
Kita šiai kategorijai priskirta veikla apima kitokios rūšies darbus (U73.1) ir tokią gyvybinę veiklą kaip poilsis, miegas ar valgymas (U73.2).
SPORTUOJANT ARBA VYKDANT LAISVALAIKIO VEIKLĄ
(U50-U72)
U50
Komandinis sportas su kamuoliu
U50.0
Futbolas
U50.00
Australijos taisyklės
U50.01
Regbio sąjunga
U50.02
Regbio lyga
U50.03
Regbis, nepatikslinta
U50.04
Futbolas
U50.05
Amerikietiškasis futbolas
Amerikietiškasis futbolas
„Touch“ regbis (supaprastinta regbio sporto šakos atmaina)
U50.08
Kita patikslinta futbolo rūšis
Amerikietiškasis puolamasis
Keltų
„Gridironas“ (žaidžiamas JAV, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje; futbolo laukas sužymėtas lygiagrečių linijų tinkleliu)
U50.09
Futbolas, nepatikslinta futbolo rūšis
U50.1
Krepšinis
U50.2
Rankinis, komandinis sportas
U50.3
Netbolas
U50.30
Uždarose patalpose
Netbolas – 6 žaidėjai
Išskyrus:
tradicinį netbolą, žaidžiamą uždarose patalpose (U50.39)
U50.39
Netbolas, kitas ir nepatikslintas
Netbolas, neklasifikuojamas kitaip
U50.4
Korfbolas
U50.5
Tinklinis

Tinklinis (2, 4 ar 6 žaidėjai):
paplūdimio
uždarose patalpose
lauke

U50.8
Kitas patikslintas komandinis sportas su kamuoliu
U50.9
Nepatikslintas komandinis sportas su kamuoliu
U51
Komandinis sportas, kuriame naudojamos lazdos
U51.0
Beisbolas
U51.1
Kriketas
U51.2
Ritulys
U51.20
Ant ledo

Ledo ritulys:
uždarose patalpose
lauke

U51.21
Ritulys
Lauko ritulys, žaidžiamas su ratukinėmis pačiūžomis ar riedučiais
U51.22
Žolės riedulys
Lauko riedulys, žaidžiamas ant velėnos ar žolės
U51.23
Parketo
Uždarų patalpų ritulys, žaidžiamas ant kieto paviršiaus su ratukinėmis pačiūžomis ar riedučiais arba be jų
U51.28
Kitas patikslintas ritulys
Povandeninis ritulys
U51.29
Ritulys, nepatikslintas
U51.3
Mažasis beisbolas
U51.4
Vaikų beisbolas (T-ball)
U51.8
Kitas patikslintas komandinis sportas, kuriame naudojamos lazdos
Vartinis tenisas
U51.9
Nepatikslintas komandinis sportas, kuriame naudojamos lazdos
U52
Komandinis vandens sportas
Išskyrus:

profesionalų ir rekreacinį plaukimą (U54.5)
individualias vandens sporto šakas (U54)

U52.0
Sinchroninis plaukimas
U52.1
Vandens polas
U52.8
Kitas patikslintas komandinis vandens sportas
U52.9
Nepatikslintas komandinis vandens sportas
U53
Laivyba
U53.0
Plaukimas baidarėmis
U53.1
Plaukimas greitaeigiais kateriais
U53.2
Plaukimas kajakais
U53.3
Lenktynės kateriais
Lenktynės greitaeigiais kateriais
U53.4
Irklavimas ir akademinis irklavimas
U53.5
Plaukimas vandenyne specialiomis valtimis (gelbėjimo ir pan.), esant dideliam bangavimui
U53.6
Jachtų sportas ir buriavimas
Išskyrus:
buriavimą ant ledo (U55.8)
sausumos buriavimą (U66.5)
U53.7
Plaukiojimas specialiu atviru kajaku
U53.8
Kita patikslinta laivybos sporto šaka
Išskyrus:
buriavimą ant ledo (U55.8)
sausumos buriavimą (U66.5)
U53.9
Nepatikslinta laivybos sporto šaka
Rekreacinė laivyba, neklasifikuojama kitaip
U54
Individualios vandens sporto šakos
U54.0
Nardymas
Išskyrus:
nardymą su akvalangais (U54.2)
U54.00
Šuoliai nuo uolų
U54.01
Šuoliai nuo tramplino
U54.02
Nardymas nuo platformos
U54.08
Kitas patikslintas nardymas
U54.09
Nardymas, nepatikslintas
U54.1
Žūklė
U54.10
Žvejyba nuo pakrantės uolų
U54.18
Kita patikslinta žvejyba
Žvejyba ant ledo
Žvejyba naudojant žeberklus
U54.19
Žūklė, nepatikslinta
U54.2
Nardymas su akvalangais
U54.3
Paviršinis nardymas
U54.4
Banglenčių sportas ir plaukiojimas specialia hibridine, pusės standartinės banglentės dydžio banglente
Išskyrus:
banglenčių sportą naudojant jėgos aitvarus } (U54.7)
banglenčių sportą pasitelkiant vėją }
U54.5
Plaukimas
U54.50
Profesionalus
U54.51
Rekreacinis
U54.59
Plaukimas, nepatikslintas
U54.6
Vandens slidinėjimo sportas
U54.60
Šuoliai vandens slidėmis
U54.61
Vandenlenčių sportas
Plaukiojimas atsiklaupus specialia lengva vandenlente, traukiama variklinės vandens transporto priemonės
U54.68
Kitas patikslintas vandens slidinėjimo sportas
Vandens slidinėjimo sportas (basomis)
U54.69
Vandens slidinėjimo sportas, nepatikslintas
U54.7
Banglenčių sportas pasitelkiant vėją
Banglenčių sportas naudojant jėgos aitvarus
Išskyrus:
banglenčių sportą ir plaukiojimą specialia hibridine, pusės standartinės banglentės dydžio banglente (U54.4)
U54.8
Kitas patikslintas individualus vandens sportas

Vandens:
čiuožimas
leidimasis vamzdžiais

U54.9
Nepatikslintas individualus vandens sportas
U55
Sporto ant ledo ir sniego šakos
U55.0
Bobslėjus
Ledrogės
U55.1
Čiuožimas ir šokiai ant ledo
Dailusis čiuožimas
Išskyrus:
ledo ritulį (U51.20)
greitąjį čiuožimą (U55.5)
U55.2
Slidinėjimas
U55.20
Kalnų slidinėjimas
U55.21
Šiaurės slidinėjimas ir slidžių krosas
U55.22
Laisvas stilius
U55.23
Šuoliai su slidėmis ant sniego
Šuoliai ore
U55.28
Kitas patikslintas slidinėjimas
U55.29
Slidinėjimas, nepatikslintas
U55.3
Sniegaeigių sportas
U55.4
Snieglenčių sportas
U55.5
Greitasis čiuožimas
Išskyrus:
ledo ritulį (U51.20)
čiuožimą ir šokius ant ledo (U55.1)
U55.6
Toboganų sportas
U55.7
Akmenslydis
U55.8
Kitas patikslintas sportas ant ledo ar sniego
Buriavimas ant ledo
U55.9
Nepatikslintas sportas ant ledo ar sniego
U56
Individualaus sporto šakos
U56.0
Aerobika ir meninė gimnastika
U56.00
Aerobika
Vandens aerobika
Su bokso elementais (naudojant muziką)
Didelio intensyvumo ir poveikio }
Mažo intensyvumo ir poveikio }
Intensyvi jėgos ištvermės } aerobika
Skulptūrinė }
Laipyba (su žingsniavimo platformomis)}
Taibo (su kikbokso elementais)
U56.01
Meninė gimnastika
U56.1
Bėgiojimas ir bėgimas
Išskyrus:

bėgimą:
maratone (U56.5)
lengvosios atletikos varžybose (U56.3)

U56.2
Ėjimas
Ėjimas (galios), neprofesionalus
Išskyrus:
ėjimą lengvosios atletikos varžybose (U56.4)
U56.3
Lengvoji atletika
Išskyrus:

daugiakovės lengvosios atletikos varžybas (U67)

U56.30
Bėgimas su kliūtimis
100, 110 ir 400 metrų bėgimas su kliūtimis
Kliūtinis bėgimas
U56.31
Trumpo nuotolio ir vidutinio nuotolio bėgimas
100, 200, 400, 800 ir 1500 metrų bėgimai (estafetės)
Išskyrus:
bėgimą su kliūtimis (U56.30)
U56.32
Ilgų nuotolių bėgimas
5 000 ir 10 000 metrų bėgimai
Krosai
Išskyrus:
maratono bėgimą (U56.5)
U56.33
Šuoliai į aukštį
U56.34
Šuoliai į tolį
U56.35
Šuoliai su kartimi
U56.36
Trišuolis
U56.37
Metimas
Disko }
Kūjo } metimas
Ieties }
Rutulio stūmimas
U56.38
Kita patikslinta lengvosios atletikos sporto šaka
U56.39
Lengvoji atletika, nepatikslinta
U56.4
Ėjimas, profesionalus
Profesionalus ėjimas per lengvosios atletikos varžybas
U56.5
Maratono bėgimas
Ultramaratonas
U56.8
Kita patikslinta individuali sporto veikla
Tai Chi
Joga
U56.9
Nepatikslinta individuali sporto veikla
U57
Akrobatinio sporto šakos
U57.0
Gimnastika
U57.00
Pratimai ant buomo
U57.01
Parketas
Pratimai ant parketo ir akrobatika
Ritminė gimnastika (su rekvizitais)
U57.02
Pratimai ant skersinio
Nevienodo lygio lygiagretės
U57.03
Lygiagretės
U57.04
Žiedai
U57.05
Gimnastikos arklys su rankenomis ir gimnastikos arklys (be rankenų)
U57.06
Batutas ir mini batutas
U57.07
Šuoliai
U57.08
Kita patikslinta gimnastika
U57.09
Gimnastika, nepatikslinta
U57.8
Kita patikslinta akrobatinio sporto šaka
U57.9
Nepatikslinta akrobatinio sporto šaka
U58
Estetinė veikla
U58.0
Šokiai
U58.8
Kita patikslinta estetinė veikla
Žygiavimas
U58.9
Nepatikslinta estetinė veikla
U59
Rakečių sportas
U59.0
Badmintonas
U59.1
Raketbolas
U59.2
Sieninis
U59.3
Stalo tenisas
U59.4
Tenisas
Molio }
Žolės } teniso aikštyne
Kietajame }
U59.8
Kita patikslinta rakečių sporto šaka
U59.9
Nepatikslinta rakečių sporto šaka
U60
Taiklumo ir kulkinio šaudymo sporto šakos
U60.0
Šaudymas iš lanko
U60.1
Biliardas, amerikietiškasis biliardas ir angliškasis biliardas
U60.2
Kėgliai
U60.20
Kėglių žaidimas ant vejos
U60.21
Automatinis kėglių žaidimas
U60.22
Kėglių žaidimas uždarose patalpose
Išskyrus:
automatinį kėglių žaidimą (U60.21)
U60.29
Kitas ir nepatikslintas kėglių žaidimas
U60.3
Kroketas
U60.4
Smiginis
U60.5
Golfas
U60.6
Šaudymas šaunamaisiais ginklais
Molinės lėkštelės }
Į lauko taikinius }
Į molines lėkšteles } šaudymas
Varžybos bėgant }
Į skraidančius taikinius }
U60.8
Kitos patikslintos taiklumo ir kulkinio šaudymo sporto šakos
Bocce (itališka kėglių sporto rūšis)
Boules (prancūziškas žaidimas naudojant metalinius rutulius)
Petankė (Petanque, komandinis žaidimas naudojant plieno rutulius)
U60.9
Nepatikslintos taiklumo ir kulkinio šaudymo sporto šakos
U61
Kovinis sportas
U61.0
Aikido
U61.1
Boksas
U61.2
Fechtavimas
Išskyrus:
sporto šakas šiuolaikinėje penkiakovėje (U67.3)
U61.3
Dvikovos menai
U61.30
Dziudo
U61.31
Džiudžitsu
U61.32
Karatė
U61.33
Kendo
U61.34
Kikboksas
U61.35
Kung fu
U61.36
Tekvondo
U61.38
Kitos patikslintos kovo menų rūšys
U61.39
Nepatikslintos kovo menų rūšys
U61.4
Imtynės
U61.40
Laisvas stilius
U61.41
Klasikinės
U61.42
Profesionaliosios
U61.48
Kita patikslinta imtynių rūšis
U61.49
Nepatikslinta imtynių rūšis
U61.5
Savigynos treniruotės
U61.8
Kita patikslinta kovinio sporto šaka
U61.9
Nepatikslinta kovinio sporto šaka
U62
Jėgos sportas
U62.0
Jėgos trikovė
Štangos spaudimas gulint
Štangos atkėlimas nuo žemės
Pritūpimas su štanga ant pečių
U62.1
Sunkumų kilnojimas

Profesionalus ir neprofesionalus:
Stūmimas
Rovimas

U62.3
Jėgos lavinimas ir kultūrizmas
U62.4
Malkų skaldymas
U62.5
Medienos pjovimas
U62.8
Kitas patikslintas jėgos sportas
U62.9
Nepatikslintas jėgos sportas
U63
Žirgų sportas
Išskyrus:
šiuolaikinę penkiakovę (U67.3)
U63.0
Žirgų sporto varžybos
U63.01
Išjodinėjimas
U63.02
Kliūtinis parodinis jojimas
U63.03
Kliūtinio jojimo ir žirgų kroso varžybos
Žirgų sporto varžybos po atviru dangumi, kuriose jojamas atstumas paprastai yra 4–5 km
Žirgų kroso varžybos keliais ir takais
Išskyrus:
žirgų krosą (U63.1)
žirgų lenktynes (U63.31)
lenktynes su kliūtimis (U63.32)
U63.08
Kitos patikslintos žirgų sporto varžybos

Žirgų:
vadeliojimas
važnyčiojimas
treniravimas
šuoliai
Lenktynės:
kai žirgas traukia brikelę
kai žirgas traukia karietą
kai žirgas traukia vežimą
Parodinės žirgų varžybos
Vakarietiško stiliaus jojimas

U63.09
Nepatikslintos žirgų sporto varžybos
U63.1
Ištvermės jojimas
Ištvermės jojimas yra varžybos, per kurias žirgu jojama ilgą laiko tarpą ir nujojami dideli atstumai.
Žirgų krosas
U63.2
Polas ir polo krosas
U63.3
Žirgų lenktynės
U63.31
Žirgų lenktynės
Išskyrus:
jojimą risčia ir važiavimą kinkiniais (U63.6)
U63.32
Lenktynės su kliūtimis
Žirgų lenktynės, per kurias reikia peršokti dirbtines kliūtis: pinučių tvoras, tvoras ir pan.
Išskyrus:
kliūtinį jojimą ir žirgų kroso varžybas (U63.03)
U63.4
Rodeo (kaubojų jojimas)
U63.5
Jojimas žymėta trasa ar nespecialusis jojimas
U63.6
Jojimas risčia ir važiavimas kinkiniais
U63.8
Kita patikslinta žirgų sporto veikla
Lenktynės aplink statines
Gyvulių atskyrimo sportas
Žirgų sportas, kai raitelis ant šuoliuojančio žirgo su kardu ar lazdele turi numušti ir pasmeigti ant žemės gulintį medinį taikinį (angl. – Tent pegging)
U63.9
Nepatikslinta žirgų sporto veikla
U64
Ekstremalus sportas
U64.0
Leidimasis virvėmis nuo uolų
U64.1
Pėsčiųjų žygiai
Pėsčiųjų žygiai po kalnus
Pasivaikščiojimas po kalnus
U64.2
Alpinizmas
U64.3
Orientavimosi sportas
U64.4
Plaukimas plaustais upėmis
U64.5
Plaukimas plaustais kalnų upėmis
U64.6
Laipiojimas uolomis
U64.7
Šuoliai iš aukščio su guma
U64.8
Kitas patikslintas ekstremalus sportas
U64.9
Nepatikslintas ekstremalus sportas
U65
Ratinių variklinių transporto priemonių sportas
U65.0
Važiavimas visureigėmis transporto priemonėmis (VTP)
Triratėmis ir keturratėmis VTP
U65.1
Motociklų sportas
Krosinių motociklų (angl. – Dirt bike) lenktynės ir šuoliai
Motociklų krosas
U65.2
Lengvųjų automobilių lenktynės
Automobilių ralis
Lenktynių trasa
U65.3
Gokartų sportas
Gokartų lenktynės
U65.8
Kitas patikslintas variklinių transporto priemonių sportas

Važavimas motoriniu (elektriniu) paspirtuku

U65.9
Nepatikslintas variklinių transporto priemonių sportas
U66
Ratinių nevariklinių transporto priemonių sportas
U66.0
Dviračių sportas
Išskyrus:

trikovę (U67.4)

U66.00
BMX dviračių sportas

Šuoliai BMX
Kaskadiniai dviračiai

U66.01
Kalnų dviračių sportas
U66.02
Kelių dviračių sportas
U66.03
Treko ir velodromo
U66.08
Kitas patikslintas dviračių sportas
U66.09
Dviračių sportas, nepatikslintas
Rekreacinis dviračių sportas, neklasifikuojamas kitaip
U66.1
Važinėjimas ratukinėmis pačiūžomis
U66.2
Važinėjimas riedučiais
U66.3
Važinėjimas riedlente
U66.4
Važiavimas paspirtuku
U66.40
Sulankstomas nemotorinis paspirtukas
U66.49
Kitas ir nepatikslintas nemotorinis paspirtukas

Važiavimas paspirtuku, neklasifikuojamas kitaip

U66.5
Sausumos buriavimas
Išskyrus:
buriavimą ant ledo (U55.8)
U66.8
Kitas patikslintas ratinių nevariklinių transporto priemonių sportas
Gatvės lentų sportas
U66.9
Nepatikslintas ratinis nevariklinių transporto priemonių sportas
U67
Daugiakovė
U67.0
Biatlonas, žiemos
Slidžių krosas } rungtis
Šaudymas }
Išskyrus:
vasaros biatloną (U67.8)
U67.1
Dešimtkovė
100, 400 ir 1500 metrų }
110 metrų su kliūtimis }
Disko metimas }
Šuolis į aukštį } rungtis
Ieties metimas }
Šuolis į tolį }
Šuolis su kartimi }
Rutulio stūmimas }
U67.2
Septynkovė
100 metrų su kliūtimis }
200 ir 800 metrų }
Šuolis į aukštį }
Ieties metimas } rungtis
Šuolis į tolį }
Šuolis su kartimi }
Rutulio stūmimas }
U67.3
Šiuolaikinė penkiakovė
Jojimo }
Fechtavimo }
Bėgimo } rungtis
Šaudymo }
Plaukimo }
U67.4
Triatlonas
U67.40
Dviračių rungtis
U67.41
Bėgimo rungtis
U67.42
Plaukimo rungtis
U67.49
Nepatikslinta rungtis
U67.8
Kitas patikslintas daugiakovės sportas
Vasaros biatlonas
U67.9
Nepatikslintas daugiakovės sportas
U68
Aviacijos sportas
U68.1
Figūrinis skraidymas
U68.2
Sklandymas
U68.3
Skrydžiai skraidykle
U68.4
Šuoliai parašiutu ir sklandymas
B.A.S.E. šuoliai
Skrydžiai skraidykle
U68.5
Skrydžiai parasparniu ir vandens parašiutais
Parasparnių sportas
U68.6
Skrydžiai karšto oro balionais
U68.8
Kitas patikslintas aviacijos sportas
U68.9
Nepatikslintas aviacijos sportas
U69
Kita su mokykla susijusi rekreacinė veikla
Išskyrus:
laisvalaikio žaidimus mokykloje (U72)
U69.0
Mokyklos fizinio lavinimo pamokos
U69.8
Kita patikslinta su mokykla susijusi rekreacinė veikla
U69.9
Nepatikslinta su mokykla susijusi rekreacinė veikla
U70
Kita patikslinta sporto ir fizinio lavinimo veikla
U70.0
Kitur nepriskirta sporto veikla, kurioje naudojama fizinės parengties įranga

Sporto veikla, kurioje naudojami:
svarmenys
Stairmaster (tam tikri treniruokliai) įranga
stacionari transporto priemonė su pedalais
bėgtakis

Išskyrus:

jėgos lavinimą ir kultūrizmą (U62.3)

U70.8
Kita patikslinta sporto ir fizinio lavinimo veikla
U71
Nepatikslinta sporto ir fizinio lavinimo veikla
U72
Kitur nepriskirta laisvalaikio veikla
Hobis
Dalyvavimas savanoriškų organizacijų veikloje
Apima:
bendrojo pobūdžio žaidimus (pvz., slėpynes, laisvalaikio žaidimus mokykloje)
laisvalaikio veiklą su pramogų elementais, pavyzdžiui, ėjimą į kino teatrą, šokius ar vakarėlį
rekreacinę veiklą (pvz., gulėjimą paplūdimyje)
Pastaba:
laisvalaikio veikla reiškia pomėgių ir kitokią veiklą, kuri daugiausia atliekama pramogauti ir ilsėtis. Ji gali būti pasyvi (televizoriaus žiūrėjimas) arba aktyvi (lankymasis vakarėlyje), ją gali atlikti vienas žmogus (skaitydamas) arba kartu su kitais žmonėmis (vaikai – žaisdami slėpynes), komercine (lankymasis „pramogų parke“) arba nekomercinė (šeimos iškyla viešajame parke) ir oficialiai organizuota (vienos dienos išvyka) arba oficialiai neorganizuota (vaikas „paprasčiausia žaidžia“).
Išskyrus:
sporto veiklą (U50U71)
KITOS VEIKLOS VYKDYMAS
(U73)
U73
Kita veikla
Pastaba:
kai gali būti taikomi keli veiklos kodai, priskirkite kodą, kuris yra sąrašo viršuje.
U73.0
Darbas, už kurį gaunamos pajamos
Mokamas darbas (fizinis) (profesionalus)
Kelionė (laikas) iki ir iš tokios veiklos vykdymo vietos
Darbas, už kurį mokamas atlyginimas, premijos ir gaunamos kito tipo pajamos
U73.00
Žemdirbystė, miškininkystė ir žuvininkystė
Žemdirbystės ir gyvulininkystės paslaugų veikla
Gyvulininkystė
Žuvininkystė ir susijusių paslaugų veikla
Žemės ūkio augalų auginimas
Žemės ūkio augalų ir gyvulių auginimas (mišrusis žemės ūkis)
Sodininkystė
Medžioklė, gaudymas spąstais ir medžiojamųjų gyvūnų veisimas bei susijusių paslaugų veikla
Medienos ruoša ir susijusių paslaugų veikla
Prekinė daržininkystė
Žuvų inkubatorių ir žuvų ūkių eksploatavimas
U73.01
Kasyba
Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba
Durpių gavyba
Akmens anglies ir rusvosios anglies kasyba
Metalų rūdos kasyba
Urano ir torio rūdų kasyba
Akmens, smėlio ir molio karjerų eksploatavimas
Paslaugų veikla, būdinga naftos ir dujų gavybai
U73.02
Apdirbamoji gamyba

Gamyba:
maisto produktų, gėrimų ir tabako
mašinų ir įrenginių
metalo gaminių
nemetalo mineralinių produktų
naftos, anglies, chemijos ir susijusių produktų
spausdinimas, leidyba ir įrašytų laikmenų gamyba
tekstilės, drabužių, avalynės ir odos dirbinių
medienos ir popieriaus gaminių

U73.03
Statyba
Pastatų ir jų dalių statyba
Pastatų konstrukcijų paslaugos
Įrengimo pardavimo paslaugos
Statybvietės paruošimo paslaugos
U73.04
Didmeninė ir mažmeninė prekyba
Asmeninių ar namų ūkio reikmenų remontas 
Mažmeninė prekyba: 
automobilių degalų 
maisto produktų, gėrimų ir tabako 
metalo dirbinių, dažų ir stiklo 
buitinių prietaisų, namų ūkio reikmenų ir įrangos 
farmacijos ir medicinos prekių, kosmetikos ir tualeto reikmenų 
• naudotų daiktų
tekstilės, drabužių, avalynės ir odos dirbinių 
būdai: 
  užsakomuoju pardavimu paštu
  kioskuose ir prekyvietėse
Pardavimas: 
variklinių transporto priemonių ir susijusių dalių bei pagalbinių reikmenų 
motociklų ir susijusių dalių bei pagalbinių reikmenų
Didmeninė prekyba:
žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, maisto produktų, gėrimų ir tabako
namų ūkio reikmenų
mašinų, įrangos ir reikmenų
U73.05
Transportavimas ir sandėliavimas
Oro transportas
Sausumos transportas
Paštas ir telekomunikacijos
Papildomoji ir pagalbinė transportavimo veikla
Transportavimas vamzdynais
Kelionių agentūrų veikla
Vandens transportas
U73.06
Viešasis valdymas ir gynyba
Valstybės valdymas
Gynybos veikla
Ekonominė ir socialinė bendruomenės politika
Užsienio reikalai
Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos veikla
U73.07
Sveikatos priežiūros paslaugos
Bendruomeninės sveikatos priežiūros paslaugos
Odontologijos paslaugos
Bendrosios praktikos medicinos priežiūros paslaugos
Ligoninės ir slaugos namai
Specialistų sveikatos priežiūros paslaugos
Veterinarinė veikla
U73.08
Kitas patikslintas darbas, už kurį gaunamos pajamos
Apgyvendinimas, kavinės ir restoranai
Religinių ir politinių organizacijų veikla
Vaikų priežiūros paslaugos
Ryšių paslaugos
Kultūrinė ir rekreacinė veikla
Švietimas
Elektros, dujų ir vandens tiekimas
Finansai ir draudimas
Asmeninės paslaugos
Turto ir verslo paslaugos
Viešosios tvarkos ir saugumo paslaugos
U73.09
Nepatikslintas darbas, už kurį gaunamos pajamos
U73.1
Kitokio tipo darbas:

Tokie namų ruošos darbai:
vaikų ir giminaičių priežiūra
valymas
valgio gaminimas
sodininkystė
namų ūkio priežiūra
Prievolės, už kurių vykdymą asmuo paprastai negauna pajamų
Mokymosi veikla, pvz., sesijų ar pamokų mokykloje lankymas
Tęstinis mokymas

U73.2
Ilsėjimasis, miegojimas, valgymas ar kitos gyvybinės veiklos vykdymas
Asmeninė higiena
U73.8
Kita patikslinta veikla
U73.9
Nepatikslinta veikla
SU SVEIKATOS PRIEŽIŪRA SUSIJUSIOS INFEKCIJOS
(U90-U90)
U90
Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos
U90.0
Su sveikatos priežiūra susijusi Staphylococcus aureus bakteriemija
Pastaba:

Priskirkite papildomą kodą U90.0 nurodyti su sveikatos priežiūra susijusią Staphylococcus aureus bakteriemiją

NELAIMINGI ATSITIKIMAI
(V00-X59)
TRANSPORTO ĮVYKIAI
(V00-V99)
SU TRANSPORTO ĮVYKIAIS SUSIJĘ APIBRĖŽIMAI

(a) Transporto įvykis (V00V99) yra bet koks nelaimingas atsitikimas, kuriame dalyvauja įrenginys, specialiai sukurtas ar per nelaimingą atsitikimą naudojamas žmonėms arba kroviniams gabenti iš vienos vietos į kitą.

(b) Viešasis kelias [automagistralė] arba gatvė yra visas žemės plotas, esantis tarp nuosavybę ribojančių linijų (arba kitų ribų), kuris yra viešai prieinamas remiantis teisėmis ar papročiais žmonėms ar kroviniams gabenti iš vienos vietos į kitą. Važiuojamoji kelio dalis yra ta viešojo kelio dalis, kuri yra suprojektuota, pagerinta ir paprastai naudojama automobilių ir kinkomajam transportui.

(c) Eismo įvykis yra nelaimingas atsitikimas su bet kokia transporto priemone, įvykęs viešajame kelyje [prasidedantis, pasibaigęs arba atsitikęs su transporto priemone iš dalies esančia kelyje]. Jei nenurodoma kitaip, daroma prielaida, kad transporto priemonės eismo įvykis yra įvykęs viešajame kelyje, išskyrus tuos atvejus, kai nelaimingi atsitikimai įvyksta dalyvaujant bekelės variklinėms transporto priemonėms, kurie yra priskiriami ne eismo įvykiams, išskyrus tada, kai nurodoma priešingai.

(d) Ne eismo įvykis yra bet koks nelaimingas atsitikimas su transporto priemone, kuris visas vyksta bet kurioje kitoje vietoje, išskyrus viešąjį kelią.

(e) Pėsčiasis yra asmuo, dalyvaujantis nelaimingame atsitikime, kuris įvykstant nelaimingam atsitikimui nevažiavo variklinės transporto priemonės išorėje ar jos viduje, nevažiavo traukiniu, tramvajumi ar gyvulio traukiama transporto priemone ar kita transporto priemone, nevažiavo transporto priemone su pedalais ar nejojo gyvuliu.

Apima:
asmenį:
keičiantį transporto priemonės padangą
reguliuojantį transporto priemonės variklį
vykstantį pėsčiomis asmenį, naudojantį tokias pėstiesiems skirtas transportavimo priemones kaip:
kūdikio vežimėlis
pačiūžos
vaikiškas vežimėlis
stumiamas vežimėlis
stumiama kėdė
riedučiai
paspirtukas
riedlentė
slidės
rogės
neįgaliojo asmens vežimėlis (variklinis)

(f) Vairuotojas yra asmuo, esantis transporto priemonėje, kuris vairuoja arba ketina vairuoti transporto priemonę.

(g) Keleivis yra bet koks transporto priemonėje esantis asmuo, išskyrus vairuotoją.

Išskyrus:
asmenis, kurie vyksta transporto priemonės išorėje – žr. apibrėžimą (h)

(h) Asmuo, vykstantis transporto priemonės išorėje, yra bet koks transporto priemone gabenamas asmuo, kuris neužima vairuotojui ar keleiviams skirtos vietos ar erdvės, skirtos daiktams transportuoti.

Apima:
asmenį (vykstantį):
kėbule
ant buferio [sparno]
įsikibusį transporto priemonės išorėje
ant stogo (bagažo rėmų)
paminos
laiptelio

(i) Transporto priemonė su pedalais yra bet kokia sausumos transporto priemonė, varoma tik pedalais.

Apima:
dviratį
triratį
Išskyrus:
motorizuotą dviratį – žr. apibrėžimą (k)
(j) Dviratininkas yra bet koks asmuo, važiuojantis transporto priemone su pedalais arba prie tokios transporto priemonės pritvirtintoje šoninėje priekaboje ar priekaboje.

(k) Motociklas yra dviratė variklinė transporto priemonė su viena ar dviem sėdynėmis ir kartais su trečiuoju ratu, prilaikančiu šoninę priekabą. Šoninė priekaba yra laikoma motociklo dalimi.

Apima:
mopedus
motorolerius
motociklus:
neklasifikuojamus kitaip
su priekaba
su šonine priekaba
motorizuotus dviračius
riboto greičio variklių varomus motociklus
Išskyrus:
varikliu varomus triračius – žr. apibrėžimą (m)

(l) Motociklininkas yra bet koks asmuo, važiuojantis motociklu arba šoninėje priekaboje ar priekaboje, kuri yra pritvirtinta prie tokios transporto priemonės.

(m) Triratė variklinė transporto priemonė yra variklinis triratis, specialiai skirtas važiuoti keliais.

Apima:
varikliu varomus triračius
variklines rikšas
triračius variklinius automobilius
Išskyrus:
motociklus su šonine priekaba – žr. apibrėžimą (k)
specialiuosius visureigius – žr. apibrėžimą (x)
(n) Lengvasis automobilis [automobilis] yra keturratė variklinė transporto priemonė, kuri yra specialiai skirta gabenti ne daugiau nei 10 asmenų ir kuriai nereikia specialaus vairuotojo pažymėjimo. Lengvuoju automobiliu tempiama priekaba ar namelis-priekaba yra laikomos automobilio dalimi.

Apima:
mikroautobusus
(o) Varikline transporto priemone ar transporto priemone gali būti vadinamos įvairios transporto priemonės. Turi būti numatomas vietinis terminų vartojimas, kad būtų galima nustatyti tinkamą kodą. Jei terminų vartojimas yra neapibrėžtas, naudokite kodą „nepatikslintas“. Lengvuoju automobiliu tempiama priekaba ar namelis-priekaba yra laikomos automobilio dalimi.

(p) Pikapas ar furgonas yra keturratė arba šešiaratė variklinė transporto priemonė, specialiai skirta kroviniams gabenti, kurios svoris yra mažesnis nei nustatytas vietinis sunkiasvorės krovininės transporto priemonės svoris ir kuriai nereikia specialaus vairuotojo pažymėjimo.

(q) Sunkiasvorė krovininė transporto priemonė yra variklinė transporto priemonė specialiai skirta kroviniams gabenti, atitinkanti vietinius sunkiasvorės krovininės transporto priemonės klasifikacijos kriterijus pagal transporto priemonės svorį (be krovinio) (paprastai jis yra daugiau nei 3 500 kg), kuriai reikia specialaus vairuotojo pažymėjimo.

(r) Autobusas yra variklinė transporto priemonė, specialiai skirta ar pritaikyta gabenti ne daugiau nei 10 asmenų, kuriai reikia specialaus vairuotojo pažymėjimo.

Apima:
turistinius tarpmiestinius autobusus
(s) Traukinys ar bėginė transporto priemonė yra bet koks įrenginys su prie jo prikabintais vagonais ar be jų, skirtas važiuoti geležinkelio bėgiais.

Apima:
tarpmiestinius:
elektrinius vagonus } (dažniausiai valdomus kelyje pagal savo pirmumo teisę, kur nėra leidžiamas joks kitas eismas)
tramvajus }
bet kokia galia [dyzeliniu kuru] [elektra] [garais] varomus traukinius:
funikulierius
vienbėgius arba dvibėgius
požeminius ar estakadinius
kitas transporto priemones, kurios yra skirtos važiuoti geležinkelio bėgiais
Išskyrus:
tarpmiestinius elektrinius vagonus [tramvajus], kurie vyksta tam tikra pirmumo juosta, kuri sudaro gatvės ar automagistralės dalį – žr. apibrėžimą (t)
(t) Tramvajus yra įrenginys, specialiai sukurtas ir naudojamas keleiviams gabenti savivaldybės ribose, važiuojantis bėgiais, kuriam paprastai taikomi įprastiniai eismą reguliuojantys signalai ir kuris vyksta tam tikra pirmumo juosta, kuri sudaro kelio dalį. Tramvajaus traukiama priekaba yra laikoma tramvajaus dalimi.

Apima:
tarpmiestinius elektrinius vagonus arba tramvajus, kai nurodoma, kad jie vyksta gatvėmis arba viešaisiais keliais
tramvajus (vagonus)
troleibusus (vagonus)


(u) Specialioji transporto priemonė, daugiausia naudojama pramoninėse patalpose yra variklinė transporto priemonė, specialiai sukurta naudoti pramoninės ar komercinės paskirties pastatų ir patalpų viduje.
Apima:
akumuliatorinius:
transporto priemones oro uosto keleiviams gabenti
sunkvežimius (bagažui) (paštui)anglies vagonėlius kasyklose
krautuvus su šakėmis (automobilinius)
miško ruošos automobilius
pramoninius savaeigius sunkvežimius
stoties bagažo platformas (variklinis)
tramvajus, sunkvežimius ar vagonėlius (variklinius) kasyklose ar karjeruose
(v) Specialioji transporto priemonė, daugiausia naudojama žemės ūkyje yra variklinė transporto priemonė, specialiai sukurta naudoti gyvulininkystės ir žemės ūkio (sodininkystės) srityse, pavyzdžiui, žemei įdirbti, pasėliams prižiūrėti ir derliui nuimti bei medžiagoms gabenti ūkio viduje.

Apima:
kombainus
savaeiges ūkio mašinas
traktorius (ir priekabas)
(w) Specialioji statybos transporto priemonė yra variklinė transporto priemonė, specialiai sukurta naudoti keliams, pastatams ir kitoms konstrukcijoms statyti (ir griauti).

Apima:
buldozerius
ekskavatorius
savivarčius sunkvežimius
žemės lygintuvus
žemkases
kelio volus
(x) Specialioji visureigė transporto priemonė yra variklinė specialios konstrukcijos transporto priemonė, kuri įgalina judėti nelygiomis vietovėmis, minkšta dirva arba sniegu. Specialios konstrukcijos pavyzdžiai: aukšta konstrukcija, specialūs ratlankiai ir padangos bei atrama ant oro pagalvės.

Apima:
transporto priemones su oro pagalvėmis, skirtas judėti žeme ar pelkėtomis vietovėmis
sniegaeigius
Išskyrus:
transporto priemones su oro pagalvėmis, skirtomis judėti atviros jūros sąlygomis – žr. apibrėžimą (y)
(y) Vandens transporto priemonė yra bet koks įrenginys, skirtas keleiviams ar kroviniams gabenti vandeniu.

Apima:
transporto priemones su oro pagalvėmis, neklasifikuojamas kitaip
(z) Orlaivis yra bet koks įrenginys, skirtas keleiviams ar kroviniams gabenti oru.

TRANSPORTO ĮVYKIŲ KLASIFIKAVIMO IR KODAVIMO INSTRUKCIJOS
 1. Jei nenurodoma, ar įvykis yra eismo ar ne eismo įvykis, daroma prielaida, kad tai yra:

  (a) Eismo įvykis, kai įvykis gali būti priskirtas V10V82 ir V87 kategorijoms.

  (b) Ne eismo įvykis, kai įvykis gali būti priskirtas V83V86 kategorijoms. Šiose kategorijose nukentėjusysis yra arba pėsčiasis, arba važiuojantysis transporto priemone, kuri yra skirta naudoti bekelėje.

 2. Kai pranešama apie įvykius, kuriuose dalyvauja daugiau nei vienos rūšies transporto priemonė, turėtų būti taikoma tokia pirmumo tvarka:
  orlaivis ir erdvėlaivis (V95V97)
  vandens transporto priemonės (V90V94)
  kitos transporto priemonės (V00V89, V98V99)

 3. Tais atvejais, kai transporto įvykio aprašymuose nukentėjusysis nėra nurodomas kaip važiavęs transporto priemone, o nukentėjusysis yra:
  suspaustas } {
  temptas } { gyvulį, kuriuo jojama, transporto priemonę, kurią traukia gyvulys, dviratį,
  nutrenktas } bet kokia { buldozerį, autobusą, lengvąjį automobilį, motociklą, variklinį triratį,
  sužeistas } transporto { pikapą (sunkvežimį), rekreacinę transporto priemonę, tramvajų,
  užmuštas } priemone, { traktorių, traukinį, tramvajaus vagoną, sunkvežimį, furgoną
  partrenktas } įskaitant {
  pervažiuotas } {
  nukentėjusysis yra priskiriamas pėsčiųjų kategorijai (V00V09 kategorijos).

 4. Tais atvejais, kai transporto įvykio aprašymuose nukentėjusiojo vaidmuo nėra nurodomas, pavyzdžiui:
  lėktuvo } {
  dviračio } {
  laivo } {
  buldozerio } {
  autobuso } {
  lengvojo automobilio } {
  motociklo } {
  motorizuoto triračio } {
  pikapo (sunkvežimio) } {
  rekreacinės transporto priemonės } per nelaimingą atsitikimą, per susidūrimą, { neklasifikuojamą kitaip,
  erdvėlaivio } per sudužimą ar avariją, {
  tramvajaus } {
  traktoriaus } {
  traukinio } {
  tramvajaus vagono } {
  sunkvežimio } {
  furgono } {
  vandens transporto priemonės } {
  nukentėjusysis priskiriamas važiuojančiojo ar vairuojančio minėtą transporto priemonę kategorijai.

  Jei nurodoma daugiau nei viena transporto priemonė, nedaroma jokių prielaidų dėl to, kurioje transporto priemonėje buvo nukentėjusysis, išskyrus tuos atvejus, kai transporto priemonės yra tokios pat. Tokiu atveju nustatykite kodą pagal atitinkamas kategorijas V87V88, V90V94, V95V97, atsižvelgdami į pirmumo tvarką, kaip tai nurodyta anksčiau pateiktoje 2 pastaboje.

 5. Tais atvejais, kai transporto įvykis:
  transporto priemonė (variklinė) (nevariklinė):
  išlekia iš posūkio
  tampa nebevaldoma (dėl):
    sprogusios padangos [sprogimo]
    užmigusio vairuotojo
    vairuotojo neatidumo
    per didelio greičio
    mechaninės dalies gedimo
  todėl įvyksta susidūrimas, įvykis priskiriamas susidūrimui. Jei dėl to įvyksta ne susidūrimas, o kito tipo įvykis, jis priskiriamas įvykiui, kai susidūrimas neįvyksta pagal tai, kokio tipo transporto priemonė jame dalyvauja.

 6. Tais atvejais, kai transporto įvykis, kuriame dalyvauja judanti transporto priemonė, pavyzdžiui:
  atsitiktinis apsinuodijimas dėl išmetamųjų dujų, kurį sukelia }
  bet kokios dalies lūžis }
  bet kokios dalies sprogimas }
  kritimas, iššokimas ar netyčinis išstūmimas }
  kilęs gaisras } judančioje transporto priemonėje
  pataikoma daiktu, įmestu (į ar ant) }
  sužeidžiama metant į tam tikrą dalį, ar daiktą }
  sužeidžiama dėl judančios dalies }
  įkritusio ar užkritusio daikto }

  todėl įvyksta susidūrimas, įvykis priskiriamas susidūrimui. Jei dėl to įvyksta ne susidūrimas, o kito tipo įvykis, jis priskiriamas įvykiui, kai susidūrimas neįvyksta pagal tai, kokio tipo transporto priemonė jame dalyvauja.

 7. Sausumos transporto įvykiai yra apibūdinami taip:
  kai transporto priemonės atsitrenkia (dėl to, kad transporto priemonė tampa nebevaldoma) (automagistralėje) į:
  atramą (tilto) (viaduko) }
  nukritusį akmenį }
  turėklus ar paribio tvorą }
  skiriamąją sienelę tarp magistralės juostų }
  nuošliaužą (nejudančią) } yra įtraukiami V17.-, V27.-, V37.-, V47.-,
  daiktą, numestą priešais variklinę transporto priemonę } V57.-, V67.- ir V77.- kodai
  saugumo salelę }
  medį }
  kelio ženklą ar žymeklį (laikiną) }
  elektros stulpą }
  tašyto akmens sieną, pastatytą keliui }
  kitą stacionarų, kilnojamą ar judantį objektą }
  apsivertimas (nesusidūrus), yra įtraukiami į V18.-, V28.-, V38.-, V48.-, V58.-, V68.- ir V78.- kodus
  susidūrimas su gyvuliu (varomu) (paliktu be priežiūros) yra įtraukiami į V10.-, V20.-, V30.-, V40.-, V50.-, V60.- ir V70.- kodus
  susidūrimas su transporto priemone, kurią traukia gyvulys, arba gyvuliu, kuriuo jojama, yra įtraukiami į V16.-, V26.-, V36.-, V46.-, V56.-, V66.- ir V76.- kodus.
Pastaba:

šis poskyris yra sudarytas iš 12 grupių. Grupėse, susijusiose su sausumos transporto įvykiais (V00V89), nurodoma nukentėjusiojo transporto priemonė. Jos yra papildomai paskirstytos siekiant identifikuoti nukentėjusiojo „partnerį“ ar įvykio tipą. Transporto priemonė, kuria važiuoja sužeistas asmuo, yra identifikuojama pirmaisiais dviem skaitmenimis, nes ji prevencijos tikslais yra laikoma svarbiausiu identifikuotinu veiksniu.

Išskyrus:
įvykius, kuriuose dalyvauja transporto priemonės, tačiau kurie nėra susiję su pavojais, siejamais su transporto priemonėmis [pvz., sužeidimai patirti per muštynes laive, transporto priemonėje, pakliuvusioje į katastrofą; uždarant automobilio dureles sutraiškytas pirštas] (W00X59)
nelaimingus atsitikimus asmenims, kurie atlieka (neveikiančios) transportavimo įrangos ar transporto priemonės priežiūros ar remonto darbus, išskyrus tuos atvejus, kai sužeidimus sukelia kita judanti transporto priemonė (W00X59)
pasikėsinimą sudaužant motorinę transporto priemonę (Y03)
įvykį esant nenustatytiems ketinimams (Y31Y33)
tyčinį savęs žalojimą (X81X83)

PĖSTYSIS, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU
(V00-V09)
Apima:

kritimą dėl pėsčiojo susidūrimo per transporto įvykį

Išskyrus:
pėsčiojo, vykstančio pėsčiomis, susidūrimą su kitu pėsčiomis vykstančiu pėsčiuoju (W51)
su po to įvykstančiu kritimu (W03)
kritimo:
ne dėl susidūrimo su pėsčiuoju ar pėsčiųjų transporto priemonėmis (W02)
ant ar nuo:
  eskalatoriaus (W10.0)
  nenutrūkstamai judančio įrenginio žmonėms perkelti (W10.1)

Toliau pateikti keturių skaitmenų poskyriai naudojami V00V06 kategorijoms:
.0 ne eismo įvykis
.1 eismo įvykis
.9 nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis

V00
Pėstysis, sužeistas susidūręs su kita pėsčiųjų transporto priemone

Subkategorijoms V00.0-V00.9 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija nurodyti pėsčiųjų transporto priemonei, naudojamai pėsčiojo tuo metu, kai įvyko įvykis, identifikuoti:
⊗ 0 nepatikslinta pėsčiųjų transporto priemonė

⊗ 1 pėsčiomis

⊗ 2 riedlentė

⊗ 3 riedučiai
Ratukinės pačiūžos

⊗ 4 paspirtukas, motorinis
Motoroleris neįgaliam asmeniui

⊗ 5 paspirtukas, nemotorinis

⊗ 6 neįgaliojo asmens vežimėlis, motorinis
Elektrinis neįgaliojo asmens vežimėlis

⊗ 7 neįgaliojo asmens vežimėlis, nemotorinis
Neįgaliojo asmens vežimėlis, neklasifikuojamas kitaip

⊗ 8 kūdikio vežimėlis
Vaikiškas vežimėlis
Stumiamas vežimėlis
Vaikiška sulankstoma kėdutė su ratukais

⊗ 9 kita patikslinta pėsčiųjų transporto priemonė

V00.0
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, ne eismo įvykis
V00.00
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, ne eismo įvykis, nepatikslinta pėsčiųjų transporto priemonė
V00.01
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, ne eismo įvykis, pėsčiomis
V00.02
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, ne eismo įvykis, riedlentė
V00.03
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, ne eismo įvykis, riedučiai
V00.04
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, ne eismo įvykis, motorinis paspirtukas
V00.05
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, ne eismo įvykis, paspirtukas, nemotorinis
V00.06
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, ne eismo įvykis, neįgaliojo asmens vežimėlis, motorinis
V00.07
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, ne eismo įvykis, neįgaliojo asmens vežimėlis, nemotorinis
V00.08
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, ne eismo įvykis, kūdikio vežimėlis
V00.09
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, ne eismo įvykis, kita patikslinta pėsčiųjų transporto priemonė
V00.1
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, eismo įvykis
V00.10
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, eismo įvykis, nepatikslinta pėsčiųjų transporto priemonė
V00.11
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, eismo įvykis, pėsčiomis
V00.12
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, eismo įvykis, riedlentė
V00.13
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, eismo įvykis, riedučiai
V00.14
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, eismo įvykis, motorinis paspirtukas
V00.15
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, eismo įvykis, paspirtukas, nemotorinis
V00.16
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, eismo įvykis, neįgaliojo asmens vežimėlis, motorinis
V00.17
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, eismo įvykis, neįgaliojo asmens vežimėlis, nemotorinis
V00.18
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, eismo įvykis, kūdikio vežimėlis
V00.19
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, eismo įvykis, kita patikslinta pėsčiųjų transporto priemonė
V00.9
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis
V00.90
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis, nepatikslinta pėsčiųjų transporto priemonė
V00.91
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis, pėsčiomis
V00.92
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis, riedlentė
V00.93
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis, riedučiai
V00.94
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis, motorinis paspirtukas
V00.95
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis, paspirtukas, nemotorinis
V00.96
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis, neįgaliojo asmens vežimėlis, motorinis
V00.97
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis, neįgaliojo asmens vežimėlis, nemotorinis
V00.98
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis, kūdikio vežimėlis
V00.99
Pėstysis, sužeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis, kita patikslinta pėsčiųjų transporto priemonė
V01
Pėstysis, sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone
V01.0
Pėstysis , sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykis
V01.1
Pėstysis , sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykis
V01.9
Pėstysis , sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis
V02
Pėstysis, sužeistas susidūręs su dviratėmis ir triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis
V02.0
Pėstysis, sužeistas susidūręs su dviratėmis ir triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykis
V02.1
Pėstysis, sužeistas susidūręs su dviratėmis ir triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykis
V02.9
Pėstysis, sužeistas susidūręs su dviratėmis ir triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis
V03
Pėstysis, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu
V03.0
Pėstysis, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykis
V03.1
Pėstysis, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykis
V03.9
Pėstysis, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis
V04
Pėstysis, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu
V04.0
Pėstysis, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykis
V04.1
Pėstysis, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykis
V04.9
Pėstysis, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis
V05
Pėstysis, sužeistas susidūręs su traukiniu ar bėgine transporto priemone
V05.0
Pėstysis, sužeistas susidūręs su traukiniu ar bėgine transporto priemone, ne eismo įvykis
V05.1
Pėstysis, sužeistas susidūręs su traukiniu ar bėgine transporto priemone, eismo įvykis
V05.9
Pėstysis, sužeistas susidūręs su traukiniu ar bėgine transporto priemone, nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis
V06
Pėstysis, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone
Apima:

susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone, gyvuliu, kuriuo jojama, ir tramvajumi

V06.0
Pėstysis, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykis
V06.1
Pėstysis, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykis
V06.9
Pėstysis, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis
V09
Pėstysis, sužeistas kito ir nepatikslinto transporto įvykio metu
Apima:
pėstyjį, sužeistą specialios transporto priemonės
V09.0
Pėstysis, sužeistas kita ir nepatikslinta transporto priemone ne eismo įvykio metu
V09.1
Pėstysis, sužeistas nepatikslinto ne eismo įvykio metu
V09.2
Pėstysis, sužeistas kita ir nepatikslinta transporto priemone eismo įvykio metu
V09.3
Pėstysis, sužeistas nepatikslinto eismo įvykio metu
V09.9
Pėstysis, sužeistas nepatikslinto transporto įvykio metu
Pastaba:

kodams V00Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92) ir veiklą (U50U73)

VAŽIUOJANTYSIS PEDALINE TRANSPORTO PRIEMONE, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU
(V10-V19)

Toliau pateikiama ketvirtojo skaitmens subklasifikacija, naudojama su kodais V10V18:
.0 vairuotojas, sužeistas ne eismo įvykio metu

.1 keleivis, sužeistas ne eismo įvykio metu

.2 nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas ne eismo įvykio metu

.3 asmuo, sužeistas įsėdant ar išlipant

.4 vairuotojas, sužeistas eismo įvykio metu

.5 keleivis, sužeistas eismo įvykio metu

.9 nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas eismo įvykio metu

V10
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu

Pėstysis yra asmuo, dalyvaujantis nelaimingame atsitikime arba asmuo vykstantis pėsčiomis, naudojant tokias pėstiesiems skirtas transportavimo priemones kaip kūdikio vežimėlis, pačiūžos, vaikiškas vežimėlis, riedučiai, paspirtukas, riedlentė, slidės, rogės ir kitomis.

Išskyrus:

susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone ar gyvuliu, kuriuo jojama (V16)

V10.0
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, vairuotojas, sužeistas ne eismo įvykio metu
V10.1
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, keleivis, sužeistas ne eismo įvykio metu
V10.2
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas ne eismo įvykio metu
V10.3
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, asmuo, sužeistas įsėdant ar išlipant
V10.4
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, vairuotojas, sužeistas eismo įvykio metu
V10.5
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, keleivis, sužeistas eismo įvykio metu
V10.9
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas eismo įvykio metu
V11
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita pedaline transporto priemone
V11.0
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita pedaline transporto priemone, vairuotojas, sužeistas ne eismo įvykio metu
V11.1
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita pedaline transporto priemone, keleivis, sužeistas ne eismo įvykio metu
V11.2
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita pedaline transporto priemone, nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas ne eismo įvykio metu
V11.3
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita pedaline transporto priemone, asmuo, sužeistas įsėdant ar išlipant
V11.4
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita pedaline transporto priemone, vairuotojas, sužeistas eismo įvykio metu
V11.5
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita pedaline transporto priemone, keleivis, sužeistas eismo įvykio metu
V11.9
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita pedaline transporto priemone, nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas eismo įvykio metu
V12
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis
V12.0
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, vairuotojas, sužeistas ne eismo įvykio metu
V12.1
Važiuojantysis pedaline transporto periemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, keleivis, sužeistas ne eismo įvykio metu
V12.2
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas ne eismo įvykio metu
V12.3
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, asmuo, sužeistas įsėdant ar išlipant
V12.4
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, vairuotojas, sužeistas eismo įvykio metu
V12.5
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, keleivis, sužeistas eismo įvykio metu
V12.9
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas eismo įvykio metu
V13
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu
V13.0
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, vairuotojas, sužeistas ne eismo įvykio metu
V13.1
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, keleivis, sužeistas ne eismo įvykio metu
V13.2
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas ne eismo įvykio metu
V13.3
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, asmuo, sužeistas įsėdant ar išlipant
V13.4
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, vairuotojas, sužeistas eismo įvykio metu
V13.5
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, keleivis, sužeistas eismo įvykio metu
V13.9
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas eismo įvykio metu
V14
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu
V14.0
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, vairuotojas, sužeistas ne eismo įvykio metu
V14.1
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, keleivis, sužeistas ne eismo įvykio metu
V14.2
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas ne eismo įvykio metu
V14.3
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, asmuo, sužeistas įsėdant ar išlipant
V14.4
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, vairuotojas, sužeistas eismo įvykio metu
V14.5
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, keleivis, sužeistas eismo įvykio metu
V14.9
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas eismo įvykio metu
V15
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone
V15.0
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, vairuotojas, sužeistas ne eismo įvykio metu
V15.1
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, keleivis, sužeistas ne eismo įvykio metu
V15.2
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas ne eismo įvykio metu
V15.3
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, asmuo, sužeistas įsėdant ar išlipant
V15.4
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, vairuotojas, sužeistas eismo įvykio metu
V15.5
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, keleivis, sužeistas eismo įvykio metu
V15.9
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas eismo įvykio metu
V16
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone
Apima:

susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone, gyvuliu, kuriuo jojama, ir tramvajumi

V16.0
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, vairuotojas, sužeistas ne eismo įvykio metu
V16.1
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, keleivis, sužeistas ne eismo įvykio metu
V16.2
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas ne eismo įvykio metu
V16.3
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, asmuo, sužeistas įsėdant ar išlipant
V16.4
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, vairuotojas, sužeistas eismo įvykio metu
V16.5
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, keleivis, sužeistas eismo įvykio metu
V16.9
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas eismo įvykio metu
V17
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu
V17.0
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, vairuotojas, sužeistas ne eismo įvykio metu
V17.1
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, keleivis, sužeistas ne eismo įvykio metu
V17.2
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas ne eismo įvykio metu
V17.3
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, asmuo, sužeistas įsėdant ar išlipant
V17.4
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, vairuotojas, sužeistas eismo įvykio metu
V17.5
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, keleivis, sužeistas eismo įvykio metu
V17.9
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas eismo įvykio metu
V18
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs
Apima:

nukritimą ar numetimą nuo pedalinės transporto priemonės (prieš tai nesusidūrus)
apsivertimą:
neklasifikuojamą kitaip
nesusidūrus

V18.0
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, vairuotojas, sužeistas ne eismo įvykio metu
V18.1
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, keleivis, sužeistas ne eismo įvykio metu
V18.2
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas ne eismo įvykio metu
V18.3
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, asmuo, sužeistas įsėdant ar išlipant
V18.4
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, vairuotojas, sužeistas eismo įvykio metu
V18.5
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, keleivis, sužeistas eismo įvykio metu
V18.9
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas eismo įvykio metu
V19
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas kito ar nepatikslinto transporto įvykio metu
V19.0
Dviratininkas, sužeistas susidūręs su kita ar nepatikslinta motorine transporto priemone ne eismo įvykio metu
V19.1
Dviračio keleivis, sužeistas susidūręs su kita ar nepatikslinta motorine transporto priemone ne eismo įvykio metu
V19.2
Nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita ar nepatikslinta motorine transporto priemone ne eismo įvykio metu

Pedalinės transporto priemonės susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, ne eismo įvykis

V19.3
Važiuojantysis [bet koks] pedaline transporto priemone, sužeistas ne eismo įvykio metu
Pedalinės transporto priemonės nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip, ne eismo įvykis
Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas per ne eismo įvykį, neklasifikuojamą kitaip
V19.4
Dviratininkas, sužeistas susidūręs su kita ar nepatikslinta motorine transporto priemone eismo įvykio metu
V19.5
Dviračio keleivis, sužeistas susidūręs su kita ar nepatikslinta motorine transporto priemone eismo įvykio metu
V19.6
Nenurodytas važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas eismo įvykio metu, susidūręs su kita ar nepatikslinta motorine transporto priemone

Pedalinės transporto priemonės susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip (eismo įvykis)

V19.8
Važiuojantysis [bet koks] pedaline transporto priemone, sužeistas kitų patikslintų transporto įvykių metu
Užspaustas pedalinės transporto priemonės dalimi
V19.9
Važiuojantysis [bet koks] pedaline transporto priemone, sužeistas kito nepatikslinto transporto įvykio metu
Pedalinės transporto priemonės nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip
MOTOCIKLININKAS, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU
(V20-V29)
Apima:

mopedus
motorolerius
motociklus su šonine priekaba
motorizuotus dviračius

Išskyrus:

trirates motorines transporto priemones (V30V39)

Kategorijoms V20V28 toliau pateikiama ketvirtojo skaitmens subklasifikacija:

.0 vairuotojas, sužeistas per ne eismo įvykį

.1 keleivis, sužeistas per ne eismo įvykį

.2 nepatikslintas motociklininkas, sužeistas per ne eismo įvykį

.3 asmuo, sužeistas įlipant ar išlipant

.4 vairuotojas, sužeistas per eismo įvykį

.5 keleivis, sužeistas per eismo įvykį

.9 nepatikslintas motociklininkas, sužeistas per eismo įvykį

 Kategorijoms V20.0V28 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija:

⊗ 0

motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis

⊗ 1

motociklas, skirtas važiuoti keliais
Plento dviratis

⊗ 2

 

motociklas, skirtas važiuoti bekele

AG motociklas (Ag-bike) }
Krosinis motociklas (Dirt-bike) } registruotinas naudoti keliuose
Trasų motociklas (Trail-bike) }

Išskyrus: traukos lenktynių motociklus (V86.-0)
  specialiuosius visureigius ar kitus motociklus, skirtus važiuoti
  bekele (dviračius, triračius, keturračius), neregistruotinus naudoti keliuose (V86)

⊗ 8

kitas patikslintas motociklas

⊗ 9

nepatikslintas motociklas

V20
Motociklininkas, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu

Pėstysis yra asmuo, dalyvaujantis nelaimingame atsitikime arba asmuo vykstantis pėsčiomis, naudojant tokias pėstiesiems skirtas transportavimo priemones kaip kūdikio vežimėlis, pačiūžos, vaikiškas vežimėlis, riedučiai, paspirtukas, riedlentė, slidės, rogės ir kitomis.

Išskyrus:

susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone ar gyvuliu, kuriuo jojama (V26)

V20.0
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, ne eismo įvykio metu
V20.00
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V20.01
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V20.02
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V20.08
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V20.09
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V20.1
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, ne eismo įvykio metu
V20.10
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V20.11
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V20.12
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V20.18
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V20.19
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V20.2
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, ne eismo įvykio metu
V20.20
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V20.21
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V20.22
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V20.28
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V20.29
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V20.3
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, įsėdant ar išlipant
V20.30
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, įsėdant ar išlipant (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V20.31
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, įsėdant ar išlipant (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V20.32
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, įsėdant ar išlipant (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V20.38
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, įsėdant ar išlipant (kitas patikslintas motociklas)
V20.39
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, įsėdant ar išlipant (nepatikslintas motociklas)
V20.4
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, eismo įvykio metu
V20.40
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V20.41
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V20.42
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V20.48
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V20.49
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V20.5
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, eismo įvykio metu
V20.50
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V20.51
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V20.52
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V20.58
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V20.59
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V20.9
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, eismo įvykio metu
V20.90
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V20.91
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V20.92
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V20.98
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V20.99
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V21
Motociklininkas, sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone
V21.0
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykio metu
V21.00
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V21.01
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V21.02
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V21.08
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V21.09
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V21.1
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykio metu
V21.10
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V21.11
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V21.12
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V21.18
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V21.19
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V21.2
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykio metu
V21.20
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V21.21
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V21.22
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V21.28
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V21.29
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V21.3
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, įsėdant ar išlipant
V21.30
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, įsėdant ar išlipant (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V21.31
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, įsėdant ar išlipant (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V21.32
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, įsėdant ar išlipant (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V21.38
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, įsėdant ar išlipant (kitas patikslintas motociklas)
V21.39
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, įsėdant ar išlipant (nepatikslintas motociklas)
V21.4
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykio metu
V21.40
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V21.41
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V21.42
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V21.48
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V21.49
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V21.5
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykio metu
V21.50
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V21.51
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V21.52
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V21.58
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V21.59
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V21.9
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykio metu
V21.90
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V21.91
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V21.92
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V21.98
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V21.99
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V22
Motociklininkas, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis
V22.0
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykio metu
V22.00
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V22.01
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V22.02
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V22.08
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V22.09
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V22.1
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykio metu
V22.10
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V22.11
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V22.12
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V22.18
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V22.19
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V22.2
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykio metu
V22.20
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V22.21
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V22.22
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V22.28
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V22.29
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V22.3
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, įsėdant ar išlipant
V22.30
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, įsėdant ar išlipant (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V22.31
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, įsėdant ar išlipant (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V22.32
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, įsėdant ar išlipant (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V22.38
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, įsėdant ar išlipant (kitas patikslintas motociklas)
V22.39
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, įsėdant ar išlipant (nepatikslintas motociklas)
V22.4
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykio metu
V22.40
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V22.41
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V22.42
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V22.48
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V22.49
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V22.5
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykio metu
V22.50
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V22.51
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V22.52
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V22.58
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V22.59
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V22.9
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykio metu
V22.90
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V22.91
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V22.92
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V22.98
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V22.99
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V23
Motociklininkas, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu
V23.0
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykio metu
V23.00
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V23.01
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V23.02
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V23.08
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V23.09
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V23.1
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykio metu
V23.10
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V23.11
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V23.12
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V23.18
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V23.19
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V23.2
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykio metu
V23.20
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V23.21
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V23.22
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V23.28
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V23.29
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V23.3
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, įsėdant ar išlipant
V23.30
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, įsėdant ar išlipant (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V23.31
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, įsėdant ar išlipant (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V23.32
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, įsėdant ar išlipant (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V23.38
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, įsėdant ar išlipant (kitas patikslintas motociklas)
V23.39
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, įsėdant ar išlipant (nepatikslintas motociklas)
V23.4
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykio metu
V23.40
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V23.41
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
Plento dviratis
V23.42
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V23.48
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V23.49
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V23.5
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykio metu
V23.50
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V23.51
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V23.52
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V23.58
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V23.59
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V23.9
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykio metu
V23.90
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V23.91
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V23.92
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V23.98
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V23.99
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V24
Motociklininkas, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu
V24.0
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykio metu
V24.00
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V24.01
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V24.02
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V24.08
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V24.09
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V24.1
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykio metu
V24.10
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V24.11
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V24.12
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V24.18
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V24.19
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V24.2
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykio metu
V24.20
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V24.21
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V24.22
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V24.28
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V24.29
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V24.3
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, įsėdant ar išlipant
V24.30
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, įsėdant ar išlipant (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V24.31
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, įsėdant ar išlipant (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V24.32
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, įsėdant ar išlipant (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V24.38
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, įsėdant ar išlipant (kitas patikslintas motociklas)
V24.39
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, įsėdant ar išlipant (nepatikslintas motociklas)
V24.4
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykio metu
V24.40
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V24.41
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V24.42
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V24.48
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V24.49
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V24.5
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykio metu
V24.50
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V24.51
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V24.52
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V24.58
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V24.59
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V24.9
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykio metu
V24.90
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V24.91
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V24.92
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V24.98
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V24.99
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V25
Motociklininkas, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone
V25.0
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, ne eismo įvykio metu
V25.00
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V25.01
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V25.02
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V25.08
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V25.09
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V25.1
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, ne eismo įvykio metu
V25.10
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V25.11
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V25.12
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V25.18
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V25.19
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V25.2
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, ne eismo įvykio metu
V25.20
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V25.21
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V25.22
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V25.28
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V25.29
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V25.3
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, įsėdant ar išlipant
V25.30
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, įsėdant ar išlipant (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V25.31
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, įsėdant ar išlipant (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V25.32
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, įsėdant ar išlipant (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V25.38
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, įsėdant ar išlipant (kitas patikslintas motociklas)
V25.39
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, įsėdant ar išlipant (nepatikslintas motociklas)
V25.4
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, eismo įvykio metu
V25.40
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V25.41
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V25.42
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V25.48
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V25.49
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V25.5
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, eismo įvykio metu
V25.50
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V25.51
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V25.52
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V25.58
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V25.59
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V25.9
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, eismo įvykio metu
V25.90
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V25.91
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V25.92
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V25.98
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V25.99
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V26
Motociklininkas, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone
Apima:

susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone, gyvuliu, kuriuo jojama, ir tramvajumi

V26.0
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykio metu
V26.00
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V26.01
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V26.02
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V26.08
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V26.09
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V26.1
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykio metu
V26.10
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V26.11
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V26.12
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V26.18
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V26.19
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V26.2
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykio metu
V26.20
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V26.21
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V26.22
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V26.28
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V26.29
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V26.3
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, įsėdant ar išlipant
V26.30
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, įsėdant ar išlipant (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V26.31
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, įsėdant ar išlipant (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V26.32
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, įsėdant ar išlipant (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V26.38
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, įsėdant ar išlipant (kitas patikslintas motociklas)
V26.39
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, įsėdant ar išlipant (nepatikslintas motociklas)
V26.4
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykio metu
V26.40
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V26.41
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V26.42
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V26.48
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V26.49
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V26.5
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykio metu
V26.50
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V26.51
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V26.52
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V26.58
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V26.59
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V26.9
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas,), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykio metu
V26.90
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas,), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V26.91
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas,), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V26.92
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas,), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V26.98
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas,), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V26.99
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas,), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V27
Motociklininkas, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu
V27.0
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, ne eismo įvykio metu
V27.00
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V27.01
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V27.02
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V27.08
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V27.09
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V27.1
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, ne eismo įvykio metu
V27.10
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V27.11
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V27.12
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V27.18
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V27.19
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V27.2
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, ne eismo įvykio metu
V27.20
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V27.21
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V27.22
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V27.28
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V27.29
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V27.3
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, įsėdant ar išlipant
V27.30
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, įsėdant ar išlipant (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V27.31
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, įsėdant ar išlipant (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V27.32
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, įsėdant ar išlipant (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V27.38
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, įsėdant ar išlipant (kitas patikslintas motociklas)
V27.39
Motociklininkas (asmuo), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, įsėdant ar išlipant (nepatikslintas motociklas)
V27.4
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, eismo įvykio metu
V27.40
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V27.41
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V27.42
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V27.48
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V27.49
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V27.5
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, eismo įvykio metu
V27.50
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V27.51
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V27.52
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V27.58
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V27.59
Motociklininkas (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V27.9
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, eismo įvykio metu
V27.90
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V27.91
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V27.92
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V27.98
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V27.99
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V28
Motociklininkas, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs
Apima:

nukritimą ar numetimą nuo motociklo (prieš tai nesusidūrus)
apsivertimą:
neklasifikuojamą kitaip
nesusidūrus

V28.0
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, ne eismo įvykio metu
V28.00
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V28.01
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V28.02
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V28.08
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V28.09
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V28.1
Motociklininkas (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, ne eismo įvykio metu
V28.10
Motociklininkas (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V28.11
Motociklininkas (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V28.12
Motociklininkas (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V28.18
Motociklininkas (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V28.19
Motociklininkas (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V28.2
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, ne eismo įvykio metu
V28.20
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, ne eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V28.21
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V28.22
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, ne eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V28.28
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, ne eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V28.29
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, ne eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V28.3
Motociklininkas (asmuo), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, įsėdant ar išlipant
V28.30
Motociklininkas (asmuo), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, įsėdant ar išlipant (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V28.31
Motociklininkas (asmuo), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, įsėdant ar išlipant (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V28.32
Motociklininkas (asmuo), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, įsėdant ar išlipant (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V28.38
Motociklininkas (asmuo), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, įsėdant ar išlipant (kitas patikslintas motociklas)
V28.39
Motociklininkas (asmuo), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, įsėdant ar išlipant (nepatikslintas motociklas)
V28.4
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, eismo įvykio metu
V28.40
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V28.41
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V28.42
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V28.48
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V28.49
Motociklininkas (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V28.5
Motociklininkas (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, eismo įvykio metu
V28.50
Motociklininkas (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V28.51
Motociklininkas (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V28.52
Motociklininkas (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V28.58
Motociklininkas (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V28.59
Motociklininkas (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V28.9
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, eismo įvykio metu
V28.90
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, eismo įvykio metu (motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis)
V28.91
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti keliais)
V28.92
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, eismo įvykio metu (motociklas, skirtas važiuoti bekele)
V28.98
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, eismo įvykio metu (kitas patikslintas motociklas)
V28.99
Motociklininkas (nepatikslintas motociklininkas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, eismo įvykio metu (nepatikslintas motociklas)
V29
Motociklininkas, sužeistas kito ar nepatikslinto transporto įvykio metu
V29.0
Motociklo vairuotojas, sužeistas ne eismo įvykio metu susidūręs su kita ar nepatikslinta motorine transporto priemone
V29.1
Motociklo keleivis, sužeistas ne eismo įvykio metu susidūręs su kita ar nepatikslinta motorine transporto priemone
V29.2
Nenurodytas motociklininkas, sužeistas ne eismo įvykio metu susidūręs su kita ar nenurodyta motorine transporto priemone
Motociklo susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, ne eismo įvykis
V29.3
Motociklininkas [bet koks], sužeistas nepatikslinto ne eismo įvykio metu
Motociklo avarija, neklasifikuojama kitaip, ne eismo įvykis
Važiuojantysis motociklu, sužeistas per ne eismo įvykį, neklasifikuojamą kitaip
V29.4
Motociklo vairuotojas, sužeistas eismo įvykio metu susidūręs su kita ar nepatikslinta motorine transporto priemone
V29.5
Motociklo keleivis, sužeistas susidūręs su kita ar nepatikslinta motorine transporto priemone eismo įvykio metu
V29.6
Nepatikslintas motociklininkas, sužeistas susidūręs su kita ar nepatikslinta motorine transporto priemone eismo įvykio metu
Motociklo susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip (eismo įvykis)
V29.8
Motociklininkas [bet koks], sužeistas kitų patikslintų transporto įvykių metu
Užspaustas motociklo dalimi
V29.9
Motociklininkas [bet koks], sužeistas nepatikslinto transporto įvykių metu
Motociklo avarija, neklasifikuojama kitaip
VAŽIUOJANTYSIS TRIRATE TRANSPORTO PRIEMONE, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU
(V30-V39)
Apima:

motorizuotus triračius

Išskyrus:

motociklus su šoninėmis priekabomis (V20V29)
transporto priemones, specialiai sukurtų naudoti bekelėje (V86)

Toliau pateikti keturių skaitmenų poskyriai, naudojami V30V38 kategorijoms:
.0 vairuotojas, sužeistas per ne eismo įvykį
.1 keleivis, sužeistas per ne eismo įvykį
.2 asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, sužeistas per ne eismo įvykį
.3 nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone, sužeistas per ne eismo įvykį
.4 asmuo, sužeistas įlipant ar išlipant
.5 vairuotojas, sužeistas per eismo įvykį
.6 keleivis, sužeistas per eismo įvykį
.7 asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, sužeistas per eismo įvykį
.9 nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone, sužeistas per eismo įvykį

V30
Važiuojantysis trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu

Pėstysis yra asmuo, dalyvaujantis nelaimingame atsitikime arba asmuo vykstantis pėsčiomis, naudojant tokias pėstiesiems skirtas transportavimo priemones kaip kūdikio vežimėlis, pačiūžos, vaikiškas vežimėlis, riedučiai, paspirtukas, riedlentė, slidės, rogės ir kitomis.

Išskyrus:

susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone ar gyvuliu, kuriuo jojama (V36)

V30.0
Važiuojantysis (vairuotojas) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V30.1
Važiuojantysis (keleivis) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, sužeistas per ne eismo įvykį
V30.2
Važiuojantysis (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V30.3
Važiuojantysis (nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V30.4
Važiuojantysis (asmuo) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, įlipant ar išlipant
V30.5
Važiuojantysis (vairuotojas) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V30.6
Važiuojantysis (keleivis) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, sužeistas per eismo įvykį
V30.7
Važiuojantysis (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V30.9
Važiuojantysis (nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V31
Važiuojantysis trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone
V31.0
Važiuojantysis (vairuotojas) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V31.1
Važiuojantysis (keleivis) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V31.2
Važiuojantysis (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V31.3
Važiuojantysis (nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V31.4
Važiuojantysis (asmuo) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, įlipant ar išlipant
V31.5
Važiuojantysis (vairuotojas) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V31.6
Važiuojantysis (keleivis) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V31.7
Važiuojantysis (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V31.9
Važiuojantysis (nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V32
Važiuojantysis trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis
V32.0
Važiuojantysis (vairuotojas) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V32.1
Važiuojantysis (keleivis) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V32.2
Važiuojantysis (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V32.3
Važiuojantysis (nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V32.4
Važiuojantysis (asmuo) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, įlipant ar išlipant
V32.5
Važiuojantysis (vairuotojas) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V32.6
Važiuojantysis (keleivis) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V32.7
Važiuojantysis (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V32.9
Važiuojantysis (nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V33
Važiuojantysis trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu
V33.0
Važiuojantysis (vairuotojas) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V33.1
Važiuojantysis (keleivis) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V33.2
Važiuojantysis (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V33.3
Važiuojantysis (nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V33.4
Važiuojantysis (asmuo) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, įlipant ar išlipant
V33.5
Važiuojantysis (vairuotojas) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V33.6
Važiuojantysis (keleivis) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V33.7
Važiuojantysis (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V33.9
Važiuojantysis (nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V34
Važiuojantysis trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu
V34.0
Važiuojantysis (vairuotojas) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V34.1
Važiuojantysis (keleivis) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V34.2
Važiuojantysis (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V34.3
Važiuojantysis (nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V34.4
Važiuojantysis (asmuo) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, įlipant ar išlipant
V34.5
Važiuojantysis (vairuotojas) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V34.6
Važiuojantysis (keleivis) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V34.7
Važiuojantysis (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V34.9
Važiuojantysis (nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V35
Važiuojantysis trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone
V35.0
Važiuojantysis (vairuotojas) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V35.1
Važiuojantysis (keleivis) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V35.2
Važiuojantysis (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V35.3
Važiuojantysis (nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V35.4
Važiuojantysis (asmuo) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, įlipant ar išlipant
V35.5
Važiuojantysis (vairuotojas) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V35.6
Važiuojantysis (keleivis) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V35.7
Važiuojantysis (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V35.9
Važiuojantysis (nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V36
Važiuojantysis trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone
Apima:

susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone, gyvuliu, kuriuo jojama, ir tramvajumi

V36.0
Važiuojantysis (vairuotojas) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V36.1
Važiuojantysis (keleivis) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V36.2
Važiuojantysis (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V36.3
Važiuojantysis (nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V36.4
Važiuojantysis (asmuo) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, įlipant ar išlipant
V36.5
Važiuojantysis (vairuotojas) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V36.6
Važiuojantysis (keleivis) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V36.7
Važiuojantysis (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V36.9
Važiuojantysis (nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V37
Važiuojantysis trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu
Pastaba:

kodams V00Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92) ir veiklą (U50U73)

V37.0
Važiuojantysis (vairuotojas) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V37.1
Važiuojantysis (keleivis) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V37.2
Važiuojantysis (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V37.3
Važiuojantysis (nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V37.4
Važiuojantysis (asmuo) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, įlipant ar išlipant
V37.5
Važiuojantysis (vairuotojas) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V37.6
Važiuojantysis (keleivis) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V37.7
Važiuojantysis (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V37.9
Važiuojantysis (nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone) trirate transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V38
Važiuojantysis trirate transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs
Apima:

kritimą ar numetimą nuo triratės variklinės transporto priemonės
apsivertimą:
neklasifikuojamą kitaip
nesusidūrus

Pastaba:

kodams V00Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92) ir veiklą (U50U73)

V38.0
Važiuojantysis (vairuotojas) trirate transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V38.1
Važiuojantysis (keleivis) trirate transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V38.2
Važiuojantysis (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje) trirate transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V38.3
Važiuojantysis (nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone) trirate transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V38.4
Važiuojantysis (asmuo) trirate transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, įlipant ar išlipant
V38.5
Važiuojantysis (vairuotojas) trirate transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V38.6
Važiuojantysis (keleivis) trirate transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V38.7
Važiuojantysis (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje) trirate transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V38.9
Važiuojantysis (nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone) trirate transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V39
Važiuojantysis trirate transporto priemone, sužeistas kito ar nepatikslinto transporto įvykio metu
V39.0
Vairuotojas, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį
V39.1
Keleivis, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį
V39.2
Nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį
Susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja triratė variklinė transporto priemonė, ne eismo įvykis
V39.3
Važiuojantysis [bet koks] trirate varikline transporto priemone, sužeistas per nepatikslintą ne eismo įvykį
Nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja triratė variklinė transporto priemonė, ne eismo įvykis
Važiuojantysis trirate varikline transporto priemone, sužeistas per ne eismo įvykį, neklasifikuojamą kitaip
V39.4
Vairuotojas, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį
V39.5
Keleivis, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį
V39.6
Nepatikslintas važiuojantysis trirate varikline transporto priemone, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį

Susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja triratė variklinė transporto priemonė (eismo įvykis)

V39.8
Važiuojantysis [bet koks] trirate varikline transporto priemone, sužeistas per kitus patikslintus transporto įvykius
Užspaustas triratės variklinės transporto priemonės durelėmis ar kita dalimi
V39.9
Važiuojantysis [bet koks] trirate varikline transporto priemone, sužeistas per nepatikslintą eismo įvykį
Nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja triratė variklinė transporto priemonė
VAŽIUOJANTYSIS AUTOMOBILIU, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU
(V40-V49)
Kategorijoms V40V48 toliau pateikiama ketvirtojo skaitmens subklasifikacija:
.0 vairuotojas, sužeistas per ne eismo įvykį
.1 keleivis, sužeistas per ne eismo įvykį
.2 asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, sužeistas per ne eismo įvykį
.3 nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu, sužeistas per ne eismo įvykį
.4 asmuo, sužeistas įlipant ar išlipant
.5 vairuotojas, sužeistas per eismo įvykį
.6 keleivis, sužeistas per eismo įvykį
.7 asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, sužeistas per eismo įvykį
.9 nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu, sužeistas per eismo įvykį

Kategorijoms V40V48 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija:
⊗ 0 sedanas
  Automobilis su nudengiamu viršumi:
kupė
hečbekas
keturiais ratais varomas automobilis su sedano kėbulu
sportinis automobilis
Universalas:
sedanas
universalas
Išskyrus:
dengtų transporto priemonių }
universalių transporto priemonių }   (V50V59)
pikapų }
⊗ 1 visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD)
 
4WD, neklasifikuojamas kitaip
Visureigis arba 4WD, specialiai sukurtas naudoti bekelėje
Visureigis arba kita bekelės variklinė transporto priemonė, registruotina naudoti bekelėje
Išskyrus:
4WD su sedano kėbulu, kuris nėra specialiai skirtas naudoti bekelėje (.0)
specialias visureigių ar kitų bekelės variklines transporto priemones, neregistruotinas naudoti keliuose (V86.-2)
⊗ 2 keturračiai motociklai
  Keturiais ratais varomi motociklai
Keturračiai, registruotini naudoti keliuose

Išskyrus:
keturiais ratais varomų motociklų } paprastai neregistruojamų
keturračių } naudoti keliuose (V86.-2)
⊗ 3 keleiviniai mikroautobusai
  „Žmonių gabenimo priemonė“ arba „mikroautobusas“, skirti gabenti ne daugiau negu 10 asmenų, kuriems nereikia specialaus vairuotojo pažymėjimo
⊗ 8 kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis]
⊗ 9 nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis]
V40
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu

Pėstysis yra asmuo, dalyvaujantis nelaimingame atsitikime arba asmuo vykstantis pėsčiomis, naudojant tokias pėstiesiems skirtas transportavimo priemones kaip kūdikio vežimėlis, pačiūžos, vaikiškas vežimėlis, riedučiai, paspirtukas, riedlentė, slidės, rogės ir kitomis.

Pastaba:

kodams V00Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92) ir veiklą (U50U73)

Išskyrus:

susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone ar gyvuliu, kuriuo jojama (V46)

V40.0
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V40.00
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (sedanas)
V40.01
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V40.02
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V40.03
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V40.08
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V40.09
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V40.1
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V40.10
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (sedanas)
V40.11
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V40.12
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V40.13
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V40.18
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V40.19
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V40.2
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V40.20
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (sedanas)
V40.21
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V40.22
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V40.23
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V40.28
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V40.29
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V40.3
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V40.30
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (sedanas)
V40.31
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V40.32
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V40.33
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V40.38
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V40.39
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V40.4
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, įlipant ar išlipant
V40.40
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, įlipant ar išlipant (sedanas)
V40.41
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, įlipant ar išlipant (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V40.42
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, įlipant ar išlipant (keturračiai motociklai)
V40.43
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, įlipant ar išlipant (keleiviniai mikroautobusai)
V40.48
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, įlipant ar išlipant (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V40.49
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, įlipant ar išlipant (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V40.5
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V40.50
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (sedanas)
V40.51
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V40.52
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V40.53
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V40.58
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V40.59
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V40.6
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V40.60
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (sedanas)
V40.61
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V40.62
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V40.63
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V40.68
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V40.69
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V40.7
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V40.70
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (sedanas)
V40.71
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V40.72
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V40.73
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V40.78
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V40.79
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V40.9
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V40.90
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (sedanas)
V40.91
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V40.92
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V40.93
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V40.98
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V40.99
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V41
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone
V41.0
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V41.00
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (sedanas)
V41.01
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V41.02
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V41.03
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V41.08
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V41.09
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V41.1
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V41.10
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (sedanas)
V41.11
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V41.12
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V41.13
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V41.18
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V41.19
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V41.2
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V41.20
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (sedanas)
V41.21
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V41.22
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V41.23
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V41.28
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V41.29
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V41.3
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V41.30
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (sedanas)
V41.31
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V41.32
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V41.33
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V41.38
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V41.39
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V41.4
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, įlipant ar išlipant
V41.40
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, įlipant ar išlipant (sedanas)
V41.41
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, įlipant ar išlipant (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V41.42
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, įlipant ar išlipant (keturračiai motociklai)
V41.43
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, įlipant ar išlipant (keleiviniai mikroautobusai)
V41.48
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, įlipant ar išlipant (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V41.49
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, įlipant ar išlipant (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V41.5
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V41.50
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (sedanas)
V41.51
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V41.52
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V41.53
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V41.58
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V41.59
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V41.6
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V41.60
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (sedanas)
V41.61
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V41.62
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V41.63
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V41.68
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V41.69
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V41.7
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V41.70
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (sedanas)
V41.71
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V41.72
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V41.73
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V41.78
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V41.79
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V41.9
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V41.90
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (sedanas)
V41.91
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V41.92
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V41.93
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V41.98
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V41.99
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V42
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis
V42.0
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V42.00
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (sedanas)
V42.01
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V42.02
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V42.03
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V42.08
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V42.09
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V42.1
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V42.10
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (sedanas)
V42.11
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V42.12
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V42.13
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V42.18
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V42.19
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V42.2
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V42.20
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (sedanas)
V42.21
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V42.22
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V42.23
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V42.28
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V42.29
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V42.3
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V42.30
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (sedanas)
V42.31
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V42.32
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V42.33
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V42.38
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V42.39
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V42.4
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, įlipant ar išlipant
V42.40
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, įlipant ar išlipant (sedanas)
V42.41
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, įlipant ar išlipant (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V42.42
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, įlipant ar išlipant (keturračiai motociklai)
V42.43
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, įlipant ar išlipant (keleiviniai mikroautobusai)
V42.48
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, įlipant ar išlipant (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V42.49
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, įlipant ar išlipant (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V42.5
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V42.50
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (sedanas)
V42.51
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V42.52
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V42.53
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V42.58
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V42.59
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V42.6
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V42.60
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (sedanas)
V42.61
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V42.62
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V42.63
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V42.68
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V42.69
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V42.7
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V42.70
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (sedanas)
V42.71
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V42.72
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V42.73
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V42.78
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V42.79
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V42.9
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V42.90
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (sedanas)
V42.91
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V42.92
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V42.93
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V42.98
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V42.99
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V43
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu
V43.0
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V43.00
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (sedanas)
V43.01
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V43.02
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V43.03
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V43.08
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V43.09
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V43.1
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V43.10
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (sedanas)
V43.11
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V43.12
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V43.13
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V43.18
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V43.19
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V43.2
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V43.20
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (sedanas)
V43.21
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V43.22
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V43.23
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V43.28
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V43.29
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V43.3
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V43.30
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (sedanas)
V43.31
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V43.32
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V43.33
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V43.38
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V43.39
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V43.4
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, įlipant ar išlipant
V43.40
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, įlipant ar išlipant (sedanas)
V43.41
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, įlipant ar išlipant (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V43.42
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, įlipant ar išlipant (keturračiai motociklai)
V43.43
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, įlipant ar išlipant (keleiviniai mikroautobusai)
V43.48
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, įlipant ar išlipant (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V43.49
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, įlipant ar išlipant (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V43.5
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V43.50
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (sedanas)
V43.51
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V43.52
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V43.53
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V43.58
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V43.59
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V43.6
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V43.60
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (sedanas)
V43.61
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V43.62
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V43.63
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V43.68
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V43.69
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V43.7
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V43.70
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (sedanas)
V43.71
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V43.72
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V43.73
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V43.78
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V43.79
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V43.9
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V43.90
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (sedanas)
V43.91
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V43.92
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V43.93
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V43.98
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V43.99
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V44
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu
V44.0
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V44.00
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (sedanas)
V44.01
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V44.02
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V44.03
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V44.08
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V44.09
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V44.1
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V44.10
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (sedanas)
V44.11
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V44.12
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V44.13
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V44.18
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V44.19
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V44.2
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V44.20
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (sedanas)
V44.21
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V44.22
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V44.23
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V44.28
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V44.29
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V44.3
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V44.30
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (sedanas)
V44.31
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V44.32
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V44.33
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V44.38
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V44.39
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V44.4
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, įlipant ar išlipant
V44.40
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, įlipant ar išlipant (sedanas)
V44.41
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, įlipant ar išlipant (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V44.42
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, įlipant ar išlipant (keturračiai motociklai)
V44.43
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, įlipant ar išlipant (keleiviniai mikroautobusai)
V44.48
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, įlipant ar išlipant (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V44.49
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, įlipant ar išlipant (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V44.5
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V44.50
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (sedanas)
V44.51
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V44.52
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V44.53
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V44.58
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V44.59
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V44.6
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V44.60
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (sedanas)
V44.61
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V44.62
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V44.63
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V44.68
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V44.69
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V44.7
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V44.70
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (sedanas)
V44.71
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V44.72
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V44.73
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V44.78
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V44.79
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V44.9
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V44.90
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (sedanas)
V44.91
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V44.92
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V44.93
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V44.98
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V44.99
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V45
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone
V45.0
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V45.00
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (sedanas)
V45.01
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V45.02
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V45.03
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V45.08
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V45.09
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V45.1
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V45.10
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (sedanas)
V45.11
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V45.12
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V45.13
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V45.18
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V45.19
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V45.2
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V45.20
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (sedanas)
V45.21
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V45.22
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V45.23
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V45.28
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V45.29
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V45.3
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V45.30
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (sedanas)
V45.31
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V45.32
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V45.33
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V45.38
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V45.39
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V45.4
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, įlipant ar išlipant
V45.40
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, įlipant ar išlipant (sedanas)
V45.41
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, įlipant ar išlipant (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V45.42
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, įlipant ar išlipant (keturračiai motociklai)
V45.43
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, įlipant ar išlipant (keleiviniai mikroautobusai)
V45.48
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, įlipant ar išlipant (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V45.49
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, įlipant ar išlipant (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V45.5
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V45.50
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (sedanas)
V45.51
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V45.52
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V45.53
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V45.58
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V45.59
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V45.6
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V45.60
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (sedanas)
V45.61
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V45.62
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V45.63
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V45.68
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V45.69
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V45.7
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V45.70
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (sedanas)
V45.71
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V45.72
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V45.73
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V45.78
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V45.79
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V45.9
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V45.90
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (sedanas)
V45.91
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V45.92
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V45.93
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V45.98
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V45.99
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V46
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone
Apima:

susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone, gyvuliu, kuriuo jojama, ir tramvajumi

V46.0
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V46.00
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (sedanas)
V46.01
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V46.02
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V46.03
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V46.08
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V46.09
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V46.1
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V46.10
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (sedanas)
V46.11
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V46.12
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V46.13
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V46.18
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V46.19
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V46.2
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V46.20
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (sedanas)
V46.21
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V46.22
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V46.23
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V46.28
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V46.29
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V46.3
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V46.30
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (sedanas)
V46.31
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V46.32
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V46.33
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V46.38
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V46.39
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V46.4
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, įlipant ar išlipant
V46.40
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, įlipant ar išlipant (sedanas)
V46.41
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, įlipant ar išlipant (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V46.42
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, įlipant ar išlipant (keturračiai motociklai)
V46.43
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, įlipant ar išlipant (keleiviniai mikroautobusai)
V46.48
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, įlipant ar išlipant (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V46.49
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, įlipant ar išlipant (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V46.5
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V46.50
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (sedanas)
V46.51
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V46.52
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V46.53
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V46.58
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V46.59
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V46.6
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V46.60
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (sedanas)
V46.61
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V46.62
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V46.63
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V46.68
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V46.69
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V46.7
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V46.70
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (sedanas)
V46.71
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V46.72
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V46.73
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V46.78
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V46.79
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V46.9
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V46.90
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (sedanas)
V46.91
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V46.92
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V46.93
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V46.98
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V46.99
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V47
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu
V47.0
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V47.00
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (sedanas)
V47.01
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V47.02
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V47.03
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V47.08
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V47.09
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V47.1
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V47.10
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (sedanas)
V47.11
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V47.12
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V47.13
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V47.18
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V47.19
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V47.2
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V47.20
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (sedanas)
V47.21
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V47.22
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V47.23
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V47.28
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V47.29
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V47.3
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V47.30
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (sedanas)
V47.31
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V47.32
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V47.33
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V47.38
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V47.39
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V47.4
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, įlipant ar išlipant
V47.40
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, įlipant ar išlipant (sedanas)
V47.41
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, įlipant ar išlipant (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V47.42
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, įlipant ar išlipant (keturračiai motociklai)
V47.43
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, įlipant ar išlipant (keleiviniai mikroautobusai)
V47.48
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, įlipant ar išlipant (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V47.49
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, įlipant ar išlipant (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V47.5
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V47.50
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (sedanas)
V47.51
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V47.52
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V47.53
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V47.58
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V47.59
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V47.6
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V47.60
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (sedanas)
V47.61
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V47.62
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V47.63
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V47.68
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V47.69
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V47.7
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V47.70
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (sedanas)
V47.71
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V47.72
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V47.73
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V47.78
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V47.79
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V47.9
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V47.90
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (sedanas)
V47.91
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V47.92
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V47.93
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V47.98
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V47.99
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V48
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs
Apima:

apsivertimą:
neklasifikuojamą kitaip
nesusidūrus

V48.0
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V48.00
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (sedanas)
V48.01
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V48.02
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V48.03
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V48.08
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V48.09
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V48.1
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V48.10
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (sedanas)
V48.11
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V48.12
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V48.13
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V48.18
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V48.19
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V48.2
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V48.20
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (sedanas)
V48.21
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V48.22
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V48.23
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V48.28
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V48.29
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V48.3
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V48.30
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (sedanas)
V48.31
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V48.32
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V48.33
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V48.38
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V48.39
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V48.4
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, įlipant ar išlipant
V48.40
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, įlipant ar išlipant (sedanas)
V48.41
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, įlipant ar išlipant (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V48.42
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, įlipant ar išlipant (keturračiai motociklai)
V48.43
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, įlipant ar išlipant (keleiviniai mikroautobusai)
V48.48
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, įlipant ar išlipant (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V48.49
Važiuojantysis automobiliu (asmuo), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, įlipant ar išlipant (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V48.5
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V48.50
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (sedanas)
V48.51
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V48.52
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V48.53
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V48.58
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V48.59
Važiuojantysis automobiliu (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V48.6
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V48.60
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (sedanas)
V48.61
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V48.62
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V48.63
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V48.68
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V48.69
Važiuojantysis automobiliu (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V48.7
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V48.70
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (sedanas)
V48.71
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V48.72
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V48.73
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V48.78
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V48.79
Važiuojantysis automobiliu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V48.9
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V48.90
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (sedanas)
V48.91
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD))
V48.92
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (keturračiai motociklai)
V48.93
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (keleiviniai mikroautobusai)
V48.98
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V48.99
Važiuojantysis automobiliu (nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį (nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis])
V49
Važiuojantysis automobiliu, sužeistas kito ar nepatikslinto transporto įvykio metu
V49.0
Vairuotojas, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį
V49.1
Keleivis, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį
V49.2
Nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį
Automobilių susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, ne eismo įvykis
V49.3
Važiuojantysis lengvuoju automobiliu [bet koks], sužeistas per nepatikslintą ne eismo įvykį
Lengvojo automobilio avarija, neklasifikuojama kitaip, ne eismo įvykis
Važiuojantysis lengvuoju automobiliu, sužeistas per ne eismo įvykį, neklasifikuojamą kitaip
V49.4
Vairuotojas, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį
V49.5
Keleivis, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį
V49.6
Nepatikslintas važiuojantysis lengvuoju automobiliu, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį
Lengvojo automobilio susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip (eismo įvykis)
V49.8
Važiuojantysis lengvuoju automobiliu [bet koks], sužeistas per kitus nepatikslinus transporto įvykius
Užspaustas lengvojo automobilio durelėmis ar kita dalimi
V49.9
Važiuojantysis lengvuoju automobiliu [bet koks], sužeistas per nepatikslintą eismo įvykį
Lengvojo automobilio avarija, neklasifikuojama kitaip
VAŽIUOJANTYSIS PIKAPU AR DENGTU SUNKVEŽIMIU, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU
(V50-V59)
Išskyrus:

sunkiasvores krovinines transporto priemones (V60V69)

Kategorijoms V50V58 toliau pateikiama ketvirtojo skaitmens subklasifikacija:
.0 vairuotojas, sužeistas per ne eismo įvykį

.1 keleivis, sužeistas per ne eismo įvykį

.2 asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, sužeistas per ne eismo įvykį

.3 nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu, sužeistas per ne eismo įvykį

.4 asmuo, sužeistas įlipant ar išlipant

.5 vairuotojas, sužeistas per eismo įvykį

.6 keleivis, sužeistas per eismo įvykį

.7 asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, sužeistas per eismo įvykį

.9 nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu, sužeistas per eismo įvykį

V50
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu

Pėstysis yra asmuo, dalyvaujantis nelaimingame atsitikime arba asmuo vykstantis pėsčiomis, naudojant tokias pėstiesiems skirtas transportavimo priemones kaip kūdikio vežimėlis, pačiūžos, vaikiškas vežimėlis, riedučiai, paspirtukas, riedlentė, slidės, rogės ir kitomis.

Išskyrus:

susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone ar gyvuliu, kuriuo jojama (V56)

V50.0
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V50.1
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V50.2
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V50.3
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V50.4
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, įlipant ar išlipant
V50.5
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V50.6
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V50.7
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V50.9
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V51
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu, sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone
V51.0
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V51.1
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V51.2
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V51.3
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V51.4
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, įlipant ar išlipant
V51.5
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V51.6
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V51.7
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V51.9
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V52
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis
V52.0
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V52.1
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V52.2
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V52.3
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V52.4
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, įlipant ar išlipant
V52.5
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V52.6
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V52.7
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V52.9
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V53
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu
V53.0
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V53.1
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V53.2
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V53.3
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V53.4
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, įlipant ar išlipant
V53.5
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V53.6
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V53.7
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V53.9
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V54
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu
V54.0
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V54.1
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V54.2
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V54.3
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V54.4
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, įlipant ar išlipant
V54.5
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V54.6
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V54.7
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V54.9
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V55
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone
V55.0
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V55.1
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V55.2
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V55.3
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V55.4
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, įlipant ar išlipant
V55.5
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V55.6
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V55.7
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V55.9
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V56
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone
Apima:

susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone, gyvuliu, kuriuo jojama, ir tramvajumi

V56.0
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V56.1
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V56.2
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V56.3
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V56.4
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, įlipant ar išlipant
V56.5
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V56.6
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V56.7
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V56.9
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V57
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu
V57.0
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V57.1
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V57.2
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V57.3
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V57.4
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, įlipant ar išlipant
V57.5
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V57.6
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V57.7
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V57.9
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V58
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs
Apima:

apsivertimą:
neklasifikuojamą kitaip
nesusidūrus

V58.0
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V58.1
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V58.2
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V58.3
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V58.4
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, įlipant ar išlipant
V58.5
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V58.6
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V58.7
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V58.9
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu (nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V59
Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu, sužeistas kito ar nepatikslinto transporto įvykio metu
V59.0
Vairuotojas, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį
V59.1
Keleivis, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį
V59.2
Nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį
Susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja pikapas ar furgonas, ne eismo įvykis
V59.3
Važiuojantysis [bet koks] pikapu ar furgonu, sužeistas per nepatikslintą ne eismo įvykį
Nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja pikapas ar furgonas, ne eismo įvykis
Važiuojantysis pikapu ar furgonu, sužeistas per ne eismo įvykį, neklasifikuojamą kitaip
V59.4
Vairuotojas, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį
V59.5
Keleivis, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį
V59.6
Nepatikslintas važiuojantysis pikapu ar furgonu, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį
Susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja pikapas ar furgonas (eismo įvykis)
V59.8
Važiuojantysis [bet koks] pikapu ar furgonu, sužeistas per kitus patikslintus transporto įvykius
Užspaustas pikapo ar furgono durelėmis ar kita dalimi
V59.9
Važiuojantysis [bet koks] pikapu ar furgonu, sužeistas per nepatikslintą eismo įvykį
Nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja pikapas ar furgonas
VAŽIUOJANTYSIS SUNKIĄJA TRANSPORTO PRIEMONE, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU
(V60-V69)

Kategorijoms V60V68 toliau pateikiama ketvirtojo skaitmens subklasifikacija:
.0 vairuotojas, sužeistas per ne eismo įvykį

.1 keleivis, sužeistas per ne eismo įvykį

.2 asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, sužeistas per ne eismo įvykį

.3 nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone, sužeistas per ne eismo įvykį

.4 asmuo, sužeistas įlipant ar išlipant

.5 vairuotojas, sužeistas per eismo įvykį

.6 keleivis, sužeistas per eismo įvykį

.7 asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, sužeistas per eismo įvykį

.9 nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone, sužeistas per eismo įvykį

V60
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu

Pėstysis yra asmuo, dalyvaujantis nelaimingame atsitikime arba asmuo vykstantis pėsčiomis, naudojant tokias pėstiesiems skirtas transportavimo priemones kaip kūdikio vežimėlis, pačiūžos, vaikiškas vežimėlis, riedučiai, paspirtukas, riedlentė, slidės, rogės ir kitomis.

Išskyrus:

susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone ar gyvuliu, kuriuo jojama (V66)

V60.0
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V60.1
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V60.2
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V60.3
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V60.4
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, įlipant ar išlipant
V60.5
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V60.6
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V60.7
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V60.9
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V61
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone, sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone
V61.0
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V61.1
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V61.2
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V61.3
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V61.4
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, įlipant ar išlipant
V61.5
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V61.6
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V61.7
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V61.9
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V62
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis
V62.0
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V62.1
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V62.2
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V62.3
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V62.4
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, įlipant ar išlipant
V62.5
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V62.6
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V62.7
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V62.9
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V63
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu
V63.0
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V63.1
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V63.2
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V63.3
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V63.4
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, įlipant ar išlipant
V63.5
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V63.6
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V63.7
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V63.9
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V64
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu
V64.0
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V64.1
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V64.2
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V64.3
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V64.4
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, įlipant ar išlipant
V64.5
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V64.6
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V64.7
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V64.9
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V65
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone
V65.0
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V65.1
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V65.2
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V65.3
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V65.4
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, įlipant ar išlipant
V65.5
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V65.6
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V65.7
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V65.9
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V66
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone
Apima:

susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone, gyvuliu, kuriuo jojama ir tramvajumi

V66.0
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V66.1
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V66.2
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V66.3
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V66.4
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, įlipant ar išlipant
V66.5
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V66.6
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V66.7
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V66.9
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V67
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu
V67.0
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V67.1
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V67.2
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V67.3
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V67.4
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, įlipant ar išlipant
V67.5
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V67.6
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V67.7
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V67.9
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V68
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs
Apima:

apsivertimą:
neklasifikuojamą kitaip
nesusidūrus

V68.0
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V68.1
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V68.2
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V68.3
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V68.4
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, įlipant ar išlipant
V68.5
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V68.6
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V68.7
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V68.9
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone (nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V69
Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone, sužeistas kito ar nepatikslinto transporto įvykio metu
V69.0
Vairuotojas, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį
V69.1
Keleivis, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį
V69.2
Nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį
Susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja sunkiasvorė krovininė transporto priemonė, ne eismo įvykis
V69.3
Važiuojantysis [bet koks] sunkiasvore krovinine transporto priemone, sužeistas per nepatikslintą ne eismo įvykį
Nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja sunkiasvorė krovininė transporto priemonė, ne eismo įvykis
Važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone, sužeistas per ne eismo įvykį, neklasifikuojamą kitaip
V69.4
Vairuotojas, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį
V69.5
Keleivis, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį
V69.6
Nepatikslintas važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį
Susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja sunkiasvorė krovininė transporto priemonė (eismo įvykis)
V69.8
Važiuojantysis [bet koks] sunkiasvore krovinine transporto priemone, sužeistas per kitus patikslintus transporto įvykius
Užspaustas sunkiasvorės krovininės transporto priemonės durelėmis ar kita dalimi
V69.9
Važiuojantysis [bet koks] sunkiasvore krovinine transporto priemone, sužeistas per nepatikslintą eismo įvykį
Nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja sunkiasvorė krovininė transporto priemonė
VAŽIUOJANTYSIS AUTOBUSU, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU
(V70-V79)
Išskyrus:

mikroautobusus (V40V49)

Kategorijoms V70V78 toliau pateikiama ketvirtojo skaitmens subklasifikacija:
.0 vairuotojas, sužeistas per ne eismo įvykį

.1 keleivis, sužeistas per ne eismo įvykį

.2 asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, sužeistas per ne eismo įvykį

.3 nepatikslintas važiuojantysis autobusu, sužeistas per ne eismo įvykį

.4 asmuo, sužeistas įlipant ar išlipant

.5 vairuotojas, sužeistas per eismo įvykį

.6 keleivis, sužeistas per eismo įvykį

.7 asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, sužeistas per eismo įvykį

.9 nepatikslintas važiuojantysis autobusu, sužeistas per eismo įvykį

V70
Važiuojantysis autobusu, sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu

Pėstysis yra asmuo, dalyvaujantis nelaimingame atsitikime arba asmuo vykstantis pėsčiomis, naudojant tokias pėstiesiems skirtas transportavimo priemones kaip kūdikio vežimėlis, pačiūžos, vaikiškas vežimėlis, riedučiai, paspirtukas, riedlentė, slidės, rogės ir kitomis.

Išskyrus:

susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone ar gyvuliu, kuriuo jojama (V76)

V70.0
Važiuojantysis autobusu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V70.1
Važiuojantysis autobusu (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V70.2
Važiuojantysis autobusu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V70.3
Važiuojantysis autobusu (nepatikslintas važiuojantysis autobusu), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per ne eismo įvykį
V70.4
Važiuojantysis autobusu (asmuo), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, įlipant ar išlipant
V70.5
Važiuojantysis autobusu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V70.6
Važiuojantysis autobusu (keleivis), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V70.7
Važiuojantysis autobusu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V70.9
Važiuojantysis autobusu (nepatikslintas važiuojantysis autobusu), sužeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu, per eismo įvykį
V71
Važiuojantysis autobusu, sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone
V71.0
Važiuojantysis autobusu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V71.1
Važiuojantysis autobusu (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V71.2
Važiuojantysis autobusu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V71.3
Važiuojantysis autobusu (nepatikslintas važiuojantysis autobusu), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per ne eismo įvykį
V71.4
Važiuojantysis autobusu (asmuo), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, įlipant ar išlipant
V71.5
Važiuojantysis autobusu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V71.6
Važiuojantysis autobusu (keleivis), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V71.7
Važiuojantysis autobusu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V71.9
Važiuojantysis autobusu (nepatikslintas važiuojantysis autobusu), sužeistas susidūręs su pedaline transporto priemone, per eismo įvykį
V72
Važiuojantysis autobusu, sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis
V72.0
Važiuojantysis autobusu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V72.1
Važiuojantysis autobusu (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V72.2
Važiuojantysis autobusu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V72.3
Važiuojantysis autobusu (nepatikslintas važiuojantysis autobusu), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per ne eismo įvykį
V72.4
Važiuojantysis autobusu (asmuo), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, įlipant ar išlipant
V72.5
Važiuojantysis autobusu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V72.6
Važiuojantysis autobusu (keleivis), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V72.7
Važiuojantysis autobusu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V72.9
Važiuojantysis autobusu (nepatikslintas važiuojantysis autobusu), sužeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, per eismo įvykį
V73
Važiuojantysis autobusu, sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu
V73.0
Važiuojantysis autobusu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V73.1
Važiuojantysis autobusu (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V73.2
Važiuojantysis autobusu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V73.3
Važiuojantysis autobusu (nepatikslintas važiuojantysis autobusu), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per ne eismo įvykį
V73.4
Važiuojantysis autobusu (asmuo), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, įlipant ar išlipant
V73.5
Važiuojantysis autobusu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V73.6
Važiuojantysis autobusu (keleivis), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V73.7
Važiuojantysis autobusu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V73.9
Važiuojantysis autobusu (nepatikslintas važiuojantysis autobusu), sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkvežimiu, per eismo įvykį
V74
Važiuojantysis autobusu, sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu
V74.0
Važiuojantysis autobusu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V74.1
Važiuojantysis autobusu (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V74.2
Važiuojantysis autobusu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V74.3
Važiuojantysis autobusu (nepatikslintas važiuojantysis autobusu), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per ne eismo įvykį
V74.4
Važiuojantysis autobusu (asmuo), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, įlipant ar išlipant
V74.5
Važiuojantysis autobusu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V74.6
Važiuojantysis autobusu (keleivis), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V74.7
Važiuojantysis autobusu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V74.9
Važiuojantysis autobusu (nepatikslintas važiuojantysis autobusu), sužeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu, per eismo įvykį
V75
Važiuojantysis autobusu, sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone
V75.0
Važiuojantysis autobusu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V75.1
Važiuojantysis autobusu (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V75.2
Važiuojantysis autobusu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V75.3
Važiuojantysis autobusu (nepatikslintas važiuojantysis autobusu), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V75.4
Važiuojantysis autobusu (asmuo), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, įlipant ar išlipant
V75.5
Važiuojantysis autobusu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V75.6
Važiuojantysis autobusu (keleivis), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V75.7
Važiuojantysis autobusu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V75.9
Važiuojantysis autobusu (nepatikslintas važiuojantysis autobusu), sužeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone, per eismo įvykį
V76
Važiuojantysis autobusu, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone
Apima:

susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone, gyvuliu, kuriuo jojama, ir tramvajumi

V76.0
Važiuojantysis autobusu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V76.1
Važiuojantysis autobusu (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V76.2
Važiuojantysis autobusu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V76.3
Važiuojantysis autobusu (nepatikslintas važiuojantysis autobusu), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per ne eismo įvykį
V76.4
Važiuojantysis autobusu (asmuo), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, įlipant ar išlipant
V76.5
Važiuojantysis autobusu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V76.6
Važiuojantysis autobusu (keleivis), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V76.7
Važiuojantysis autobusu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V76.9
Važiuojantysis autobusu (nepatikslintas važiuojantysis autobusu), sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone, per eismo įvykį
V77
Važiuojantysis autobusu, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu
V77.0
Važiuojantysis autobusu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V77.1
Važiuojantysis autobusu (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V77.2
Važiuojantysis autobusu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V77.3
Važiuojantysis autobusu (nepatikslintas važiuojantysis autobusu), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per ne eismo įvykį
V77.4
Važiuojantysis autobusu (asmuo), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, įlipant ar išlipant
V77.5
Važiuojantysis autobusu (vairuotojas), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V77.6
Važiuojantysis autobusu (keleivis), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V77.7
Važiuojantysis autobusu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V77.9
Važiuojantysis autobusu (nepatikslintas važiuojantysis autobusu), sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu, per eismo įvykį
V78
Važiuojantysis autobusu, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs
Apima:

apsivertimą:
neklasifikuojamą kitaip
nesusidūrus

V78.0
Važiuojantysis autobusu (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V78.1
Važiuojantysis autobusu (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V78.2
Važiuojantysis autobusu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V78.3
Važiuojantysis autobusu (nepatikslintas važiuojantysis autobusu), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per ne eismo įvykį
V78.4
Važiuojantysis autobusu (asmuo), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, įlipant ar išlipant
V78.5
Važiuojantysis autobusu (vairuotojas), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V78.6
Važiuojantysis autobusu (keleivis), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V78.7
Važiuojantysis autobusu (asmuo, esantis transporto priemonės išorėje), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V78.9
Važiuojantysis autobusu (nepatikslintas važiuojantysis autobusu), sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs, per eismo įvykį
V79
Važiuojantysis autobusu, sužeistas kito ar nepatikslinto transporto įvykio metu
V79.0
Vairuotojas, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį
V79.1
Keleivis, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį
V79.2
Nepatikslintas važiuojantysis autobusu, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį
Autobuso susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, ne eismo įvykis
V79.3
Važiuojantysis autobusu [bet koks], sužeistas per nepatikslintą ne eismo įvykį
Autobuso nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip, ne eismo įvykis
Važiuojantysis autobusu, sužeistas per ne eismo įvykį, neklasifikuojamą kitaip
V79.4
Vairuotojas, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį
V79.5
Keleivis, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį
V79.6
Nepatikslintas važiuojantysis autobusu, sužeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį
Autobuso susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip (eismo įvykis)
V79.8
Važiuojantysis autobusu [bet koks], sužeistas per kitus patikslintus transporto įvykius
Užspaustas durimis ar kita autobuso dalimi
V79.9
Važiuojantysis autobusu [bet koks], sužeistas per nepatikslintą eismo įvykį
Autobuso nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip
KITI ANTŽEMINIAI TRANSPORTO ĮVYKIAI
(V80-V89)
Išskyrus:

su transportu nesusijusį susidūrimą arba kritimą su gyvuliu (W64)

Subkategorijoms V80.0-V80.9 toliau pateikiama penktojo skaitmes subklasifikacija: 

⊗ 0 asmuo, jojantis žirgu 

⊗ 1 asmuo, jojantis kitu gyvuliu 

⊗ 9 važiuojantysis gyvulio traukiama transporto priemone

V80
Raitelis ar važiuojantysis gyvulio traukiama transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu
V80.0
Raitelis arba važiuojantysis, sužeistas dėl kritimo ar numetimo nuo gyvulio ar gyvulio traukiamos transporto priemonės per įvykį nesusidūrus

Apsivertimas:
neklasifikuojamas kitaip
nesusidūrus

V80.00
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis žirgu), sužeistas dėl kritimo ar numetimo nuo gyvulio ar gyvulio traukiamos transporto priemonės per įvykį nesusidūrus
V80.01
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis kitu gyvuliu), sužeistas dėl kritimo ar numetimo nuo gyvulio ar gyvulio traukiamos transporto priemonės per įvykį nesusidūrus
V80.09
Raitelis arba važiuojantysis (važiuojantysis gyvulio traukiama transporto priemone), sužeistas dėl kritimo ar numetimo nuo gyvulio ar gyvulio traukiamos transporto priemonės per įvykį nesusidūrus
V80.1
Raitelis arba važiuojantysis, sužeistas susidūrus su pėsčiuoju ar gyvuliu

Pėstysis yra asmuo, dalyvaujantis nelaimingame atsitikime arba asmuo vykstantis pėsčiomis, naudojant tokias pėstiesiems skirtas transportavimo priemones kaip kūdikio vežimėlis, pačiūžos, vaikiškas vežimėlis, riedučiai, paspirtukas, riedlentė, slidės, rogės ir kitomis.

Išskyrus:

susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone ar gyvuliu, kuriuo jojama (V80.7)

V80.10
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis žirgu), sužeistas susidūrus su pėsčiuoju ar gyvuliu
V80.11
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis kitu gyvuliu), sužeistas susidūrus su pėsčiuoju ar gyvuliu
V80.19
Raitelis arba važiuojantysis (važiuojantysis gyvulio traukiama transporto priemone), sužeistas susidūrus su pėsčiuoju ar gyvuliu
V80.2
Raitelis arba važiuojantysis, sužeistas susidūrus su pedaline transporto priemone
V80.20
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis žirgu), sužeistas susidūrus su pedaline transporto priemone
V80.21
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis kitu gyvuliu), sužeistas susidūrus su pedaline transporto priemone
V80.29
Raitelis arba važiuojantysis (važiuojantysis gyvulio traukiama transporto priemone), sužeistas susidūrus su pedaline transporto priemone
V80.3
Raitelis arba važiuojantysis, sužeistas susidūrus su dviratėmis ar triratėmis variklinėmis transporto priemonėmis
V80.30
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis žirgu), sužeistas susidūrus su dviratėmis ar triratėmis variklinėmis transporto priemonėmis
V80.31
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis kitu gyvuliu), sužeistas susidūrus su dviratėmis ar triratėmis variklinėmis transporto priemonėmis
V80.39
Raitelis arba važiuojantysis (važiuojantysis gyvulio traukiama transporto priemone), sužeistas susidūrus su dviratėmis ar triratėmis variklinėmis transporto priemonėmis
V80.4
Raitelis arba važiuojantysis, sužeistas susidūrus su lengvuoju automobiliu, pikapu, furgonu, sunkiasvore krovinine transporto priemone ar autobusu
V80.40
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis žirgu), sužeistas susidūrus su lengvuoju automobiliu, pikapu, furgonu, sunkiasvore krovinine transporto priemone ar autobusu
V80.41
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis kitu gyvuliu), sužeistas susidūrus su lengvuoju automobiliu, pikapu, furgonu, sunkiasvore krovinine transporto priemone ar autobusu
V80.49
Raitelis arba važiuojantysis (važiuojantysis gyvulio traukiama transporto priemone), sužeistas susidūrus su lengvuoju automobiliu, pikapu, furgonu, sunkiasvore krovinine transporto priemone ar autobusu
V80.5
Raitelis arba važiuojantysis, sužeistas susidūrus su kita patikslinta varikline transporto priemone
V80.50
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis žirgu), sužeistas susidūrus su kita patikslinta varikline transporto priemone
V80.51
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis kitu gyvuliu), sužeistas susidūrus su kita patikslinta varikline transporto priemone
V80.59
Raitelis arba važiuojantysis (važiuojantysis gyvulio traukiama transporto priemone), sužeistas susidūrus su kita patikslinta varikline transporto priemone
V80.6
Raitelis arba važiuojantysis, sužeistas susidūrus su traukiniu ar bėgine transporto priemone
V80.60
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis žirgu), sužeistas susidūrus su traukiniu ar bėgine transporto priemone
V80.61
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis kitu gyvuliu), sužeistas susidūrus su traukiniu ar bėgine transporto priemone
V80.69
Raitelis arba važiuojantysis (važiuojantysis gyvulio traukiama transporto priemone), sužeistas susidūrus su traukiniu ar bėgine transporto priemone
V80.7
Raitelis arba važiuojantysis, sužeistas susidūrus su kita nevarikline transporto priemone

Susidūrimas su:
gyvuliu, kuriuo jojama
gyvulio traukiamu vežimu
tramvajumi

V80.70
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis žirgu), sužeistas susidūrus su kita nevarikline transporto priemone
V80.71
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis kitu gyvuliu), sužeistas susidūrus su kita nevarikline transporto priemone
V80.79
Raitelis arba važiuojantysis (važiuojantysis gyvulio traukiama transporto priemone), sužeistas susidūrus su kita nevarikline transporto priemone
V80.8
Raitelis arba važiuojantysis, sužeistas susidūrus su pritvirtintu arba nejudančiu objektu
V80.80
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis žirgu), sužeistas susidūrus su pritvirtintu arba nejudančiu objektu
V80.81
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis kitu gyvuliu), sužeistas susidūrus su pritvirtintu arba nejudančiu objektu
V80.89
Raitelis arba važiuojantysis (važiuojantysis gyvulio traukiama transporto priemone), sužeistas susidūrus su pritvirtintu arba nejudančiu objektu
V80.9
Raitelis arba važiuojantysis, sužeistas per kitą ar nepatikslintą transporto įvykį
Gyvulio traukiamo vežimo nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip
Raitelio nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip
V80.90
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis žirgu), sužeistas per kitą ar nepatikslintą transporto įvykį
V80.91
Raitelis arba važiuojantysis (asmuo, jojantis kitu gyvuliu), sužeistas per kitą ar nepatikslintą transporto įvykį
V80.99
Raitelis arba važiuojantysis (važiuojantysis gyvulio traukiama transporto priemone), sužeistas per kitą ar nepatikslintą transporto įvykį
V81
Važiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu
Apima:

asmenį, esantį traukinio išorėje

V81.0
Važiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, sužeistas susidūrus su varikline transporto priemone per ne eismo įvykį
V81.1
Važiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, sužeistas susidūrus su varikline transporto priemone per eismo įvykį
V81.2
Važiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, sužeistas susidūrus su ar atsitrenkus riedmenims
V81.3
Važiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, sužeistas susidūrus su kitu objektu
Geležinkelio transporto priemonių susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip
V81.4
Asmuo, sužeistas įlipant į ar išlipant iš traukinio ar bėginės transporto priemonės
V81.5
Važiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, sužeistas nukritus traukinyje ar bėginėje transporto priemonėje
Išskyrus:
kritimą:
per nuleidimą nuo bėgių:
  prieš tai įvykus susidūrimui (V81.0V81.3)
prieš tai neįvykus susidūrimui (V81.7)
įlipant ar išlipant (V81.4)
V81.6
Važiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, sužeistas iškritus iš traukinio ar bėginės transporto priemonės
Išskyrus:
kritimą:
per nuleidimą nuo bėgių:
  prieš tai įvykus susidūrimui (V81.0V81.3)
  prieš tai neįvykus susidūrimui (V81.7)
įlipant ar išlipant (V81.4)
V81.7
Važiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, sužeistas per nuleidimą nuo bėgių prieš tai neįvykus susidūrimui
V81.8
Važiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, sužeistas per kitas patikslintas geležinkelio avarijas

Sprogimą ar gaisrą
Į krintančių:
žemės
uolų
medžių
atsitrenkimą

Išskyrus:

nuleidimą nuo bėgių:
prieš tai įvykus susidūrimui (V81.0V81.3)
prieš tai neįvykus susidūrimui (V81.7)

V81.9
Važiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, sužeistas per nepatikslintą geležinkelio avariją
Geležinkelio avarija, neklasifikuojama kitaip
V82
Važiuojantysis tramvajumi, sužeistas transporto įvykio metu
Apima:

asmenį, esantį tramvajaus išorėje

V82.0
Važiuojantysis tramvajumi, sužeistas susidūrus su varikline transporto priemone per ne eismo įvykį
V82.1
Važiuojantysis tramvajumi, sužeistas susidūrus su varikline transporto priemone per eismo įvykį
V82.2
Važiuojantysis tramvajumi, sužeistas susidūrus su ar atsitrenkus riedmenims
V82.3
Važiuojantysis tramvajumi, sužeistas susidūrus su kitu objektu
Išskyrus:
susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone ar gyvuliu, kuriuo jojama (V82.8)
V82.4
Asmuo, sužeistas įlipant į ar išlipant iš tramvajaus
V82.5
Važiuojantysis tramvajumi, sužeistas nukritus tramvajuje
Išskyrus:

kritimą:
įlipant ar išlipant (V82.4)
prieš tai įvykus susidūrimui (V82.0V82.3)

V82.6
Važiuojantysis tramvajumi, sužeistas iškritus iš tramvajaus
Išskyrus:

kritimą:
įlipant ar išlipant (V82.4)
prieš tai įvykus susidūrimui (V82.0V82.3)

V82.7
Važiuojantysis tramvajumi, sužeistas per nuleidimą nuo bėgių prieš tai neįvykus susidūrimui
V82.8
Važiuojantysis tramvajumi, sužeistas per kitus patikslintus transporto įvykius
Susidūrimas su traukiniu ar su kita nevarikline transporto priemone
V82.9
Važiuojantysis tramvajumi, sužeistas per nepatikslintą eismo įvykį
Tramvajaus nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip
V83
Važiuojantysis specialia transporto priemone, dažniausiai naudojama pramonėje, sužeistas transporto įvykio metu
Išskyrus:

stovinčią ar remontuojamą transporto priemonę (W31)

V83.0
Specialiosios pramoninės paskirties transporto priemonės vairuotojas, sužeistas per eismo įvykį
V83.1
Specialiosios pramoninės paskirties transporto priemonės keleivis, sužeistas per eismo įvykį
V83.2
Asmuo, esantis specialiosios pramoninės paskirties transporto priemonės išorėje, sužeistas per eismo įvykį
V83.3
Nepatikslintas važiuojantysis specialiąja pramoninės paskirties transporto priemone, sužeistas per eismo įvykį
V83.4
Asmuo, sužeistas įlipant ar išlipant iš specialiosios pramoninės paskirties transporto priemonės
V83.5
Specialiosios pramoninės paskirties transporto priemonės vairuotojas, sužeistas per ne eismo įvykį
V83.6
Specialiosios pramoninės paskirties transporto priemonės keleivis, sužeistas per ne eismo įvykį
V83.7
Asmuo, esantis specialiosios pramoninės paskirties transporto priemonės išorėje, sužeistas per ne eismo įvykį
V83.9
Nepatikslintas važiuojantysis specialiąja pramoninės paskirties transporto priemone, sužeistas per ne eismo įvykį
Specialiosios pramoninės paskirties transporto priemonės avarija, neklasifikuojama kitaip
V84
Važiuojantysis specialia transporto priemone, dažniausiai naudojama žemės ūkyje, sužeistas transporto įvykio metu
Išskyrus:

stovinčią ar remontuojamą transporto priemonę (W30)

V84.0
Specialiosios žemės ūkio paskirties transporto priemonės vairuotojas, sužeistas per eismo įvykį
V84.1
Specialiosios žemės ūkio paskirties transporto priemonės keleivis, sužeistas per eismo įvykį
V84.2
Asmuo, esantis specialiosios žemės ūkio paskirties transporto priemonės išorėje, sužeistas per eismo įvykį
V84.3
Nepatikslintas važiuojantysis specialiąja žemės ūkio paskirties transporto priemone, sužeistas per eismo įvykį
V84.4
Asmuo, sužeistas įlipant į ar išlipant iš specialiosios žemės ūkio paskirties transporto priemonės
V84.5
Specialiosios žemės ūkio paskirties transporto priemonės vairuotojas, sužeistas per ne eismo įvykį
V84.6
Specialiosios žemės ūkio paskirties transporto priemonės keleivis, sužeistas per ne eismo įvykį
V84.7
Asmuo, esantis specialiosios žemės ūkio paskirties transporto priemonės išorėje, sužeistas per ne eismo įvykį
V84.9
Nepatikslintas važiuojantysis specialiąja žemės ūkio paskirties transporto priemone, sužeistas per ne eismo įvykį
Specialiosios žemės ūkio paskirties transporto priemonės avarija, neklasifikuojama kitaip
V85
Važiuojantysis specialia statybose naudojama transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu
Išskyrus:

stovinčią ar remontuojamą transporto priemonę (W31)

V85.0
Specialiosios statybinės paskirties transporto priemonės vairuotojas, sužeistas per eismo įvykį
V85.1
Specialiosios statybinės paskirties transporto priemonės keleivis, sužeistas per eismo įvykį
V85.2
Asmuo, esantis specialiosios statybinės paskirties transporto priemonės išorėje, sužeistas per eismo įvykį
V85.3
Nepatikslintas važiuojantysis specialiąja statybinės paskirties transporto priemone, sužeistas per eismo įvykį
V85.4
Asmuo, sužeistas įlipant į ar išlipant iš specialiosios statybinės paskirties transporto priemonės
V85.5
Specialiosios statybinės paskirties transporto priemonės vairuotojas, sužeistas per ne eismo įvykį
V85.6
Specialiosios statybinės paskirties transporto priemonės keleivis, sužeistas per ne eismo įvykį
V85.7
Asmuo, esantis specialiosios statybinės paskirties transporto priemonės išorėje, sužeistas per ne eismo įvykį
V85.9
Nepatikslintas važiuojantysis specialiąja statybinės paskirties transporto priemone, sužeistas per ne eismo įvykį
Specialiosios statybinės paskirties transporto priemonės nelaimingas atsitikimas, klasifikuojamas kitaip
V86
Važiuojantysis specialiu visureigiu ar kita motorine transporto priemone, sukonstruota važinėti ne keliais, sužeistas transporto įvykio metu
Išskyrus:

specialiuosius visureigius ir kitas bekelės variklines transporto priemones, registruotinas naudoti keliuose (V20V49)
nejudančias ar remontuojamas transporto priemones (W31)

Subkategorijoms V86.0-V86.9 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija:

⊗ 0 dviratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė

⊗ 1 triratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė

⊗ 2 keturratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė

⊗ 9 specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė, ratų skaičius nenurodytas

V86.0
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės vairuotojas, sužeistas per eismo įvykį
V86.00
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės vairuotojas, sužeistas per eismo įvykį (dviratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.01
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės vairuotojas, sužeistas per eismo įvykį (triratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.02
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės vairuotojas, sužeistas per eismo įvykį (keturratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.09
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės vairuotojas, sužeistas per eismo įvykį (specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė, ratų skaičius nenurodytas)
V86.1
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės keleivis, sužeistas per eismo įvykį
V86.10
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės keleivis, sužeistas per eismo įvykį (dviratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.11
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės keleivis, sužeistas per eismo įvykį (triratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.12
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės keleivis, sužeistas per eismo įvykį (keturratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.19
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės keleivis, sužeistas per eismo įvykį (specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė, ratų skaičius nenurodytas)
V86.2
Asmuo, esantis specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės išorėje, sužeistas per eismo įvykį
V86.20
Asmuo, esantis specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės išorėje, sužeistas per eismo įvykį (dviratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.21
Asmuo, esantis specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės išorėje, sužeistas per eismo įvykį (triratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.22
Asmuo, esantis specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės išorėje, sužeistas per eismo įvykį (keturratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.29
Asmuo, esantis specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės išorėje, sužeistas per eismo įvykį (specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė, ratų skaičius nenurodytas)
V86.3
Nepatikslintas važiuojantysis specialiuoju visureigiu ar kita bekelės varikline transporto priemone, sužeistas per eismo įvykį
V86.30
Nepatikslintas važiuojantysis specialiuoju visureigiu ar kita bekelės varikline transporto priemone, sužeistas per eismo įvykį (dviratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.31
Nepatikslintas važiuojantysis specialiuoju visureigiu ar kita bekelės varikline transporto priemone, sužeistas per eismo įvykį (triratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.32
Nepatikslintas važiuojantysis specialiuoju visureigiu ar kita bekelės varikline transporto priemone, sužeistas per eismo įvykį (keturratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.39
Nepatikslintas važiuojantysis specialiuoju visureigiu ar kita bekelės varikline transporto priemone, sužeistas per eismo įvykį (specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė, ratų skaičius nenurodytas)
V86.4
Asmuo, sužeistas įlipant į ar išlipant iš visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės
V86.40
Asmuo, sužeistas įlipant į ar išlipant iš visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės (dviratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.41
Asmuo, sužeistas įlipant į ar išlipant iš visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės (triratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.42
Asmuo, sužeistas įlipant į ar išlipant iš visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės (keturratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.49
Asmuo, sužeistas įlipant į ar išlipant iš visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės (specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė, ratų skaičius nenurodytas)
V86.5
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės vairuotojas, sužeistas per ne eismo įvykį
V86.50
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės vairuotojas, sužeistas per ne eismo įvykį (dviratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.51
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės vairuotojas, sužeistas per ne eismo įvykį (triratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.52
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės vairuotojas, sužeistas per ne eismo įvykį (keturratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.59
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės vairuotojas, sužeistas per ne eismo įvykį (specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė, ratų skaičius nenurodytas)
V86.6
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės keleivis, sužeistas per ne eismo įvykį
V86.60
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės keleivis, sužeistas per ne eismo įvykį (dviratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.61
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės keleivis, sužeistas per ne eismo įvykį (triratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.62
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės keleivis, sužeistas per ne eismo įvykį (keturratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.69
Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės keleivis, sužeistas per ne eismo įvykį (specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė, ratų skaičius nenurodytas)
V86.7
Asmuo, esantis specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės išorėje, sužeistas per ne eismo įvykį
V86.70
Asmuo, esantis specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės išorėje, sužeistas per ne eismo įvykį (dviratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.71
Asmuo, esantis specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės išorėje, sužeistas per ne eismo įvykį (triratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.72
Asmuo, esantis specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės išorėje, sužeistas per ne eismo įvykį (keturratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.79
Asmuo, esantis specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės išorėje, sužeistas per ne eismo įvykį (specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė, ratų skaičius nenurodytas)
V86.9
Nepatikslintas važiuojantysis specialiuoju visureigiu ar kita bekelės varikline transporto priemone, sužeistas per ne eismo įvykį

Visureigės variklinės transporto priemonės nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip
Bekelės variklinės transporto priemonės nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip

V86.90
Nepatikslintas važiuojantysis specialiuoju visureigiu ar kita bekelės varikline transporto priemone, sužeistas per ne eismo įvykį (dviratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.91
Nepatikslintas važiuojantysis specialiuoju visureigiu ar kita bekelės varikline transporto priemone, sužeistas per ne eismo įvykį (triratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.92
Nepatikslintas važiuojantysis specialiuoju visureigiu ar kita bekelės varikline transporto priemone, sužeistas per ne eismo įvykį (keturratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė)
V86.99
Nepatikslintas važiuojantysis specialiuoju visureigiu ar kita bekelės varikline transporto priemone, sužeistas per ne eismo įvykį (specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė, ratų skaičius nenurodytas)
V87
Patikslintas eismo įvykis, bet nukentėjusiojo transporto priemonė nežinoma
Išskyrus:

susidūrimą, kuriame dalyvauja:
dviratininkas (V10V19)
pėsčiasis (V00V09)

V87.0
Asmuo, sužeistas susidūrus lengvajam automobiliui ir dviratei ar triratei variklinei transporto priemonei (eismo įvykis)
V87.1
Asmuo, sužeistas susidūrus kitai variklinei transporto priemonei ir dviratei ar triratei variklinei transporto priemonei (eismo įvykis)
V87.2
Asmuo, sužeistas susidūrus lengvajam automobiliui ir pikapui ar furgonui (eismo įvykis)
V87.3
Asmuo, sužeistas susidūrus lengvajam automobiliui ir autobusui (eismo įvykis)
V87.4
Asmuo, sužeistas susidūrus lengvajam automobiliui ir sunkiasvorei krovininei transporto priemonei (eismo įvykis)
V87.5
Asmuo, sužeistas susidūrus sunkiasvorei krovininei transporto priemonei ir autobusui (eismo įvykis)
V87.6
Asmuo, sužeistas susidūrus traukiniui ar bėginei transporto priemonei ir lengvajam automobiliui (eismo įvykis)
V87.7
Asmuo, sužeistas susidūrus kitoms patikslintoms variklinėms transporto priemonėms (eismo įvykis)
V87.8
Asmuo, sužeistas per kitus patikslintus transporto įvykius nesusidūrus, kuriuose dalyvauja variklinė transporto priemonė (eismo įvykis)
V87.9
Asmuo, sužeistas per kitus patikslintus transporto įvykius (susidūrus) (nesusidūrus), kuriuose dalyvauja nevariklinė transporto priemonė (eismo įvykis)
V88
Patikslintas ne eismo įvykis, bet nukentėjusiojo transporto priemonė nežinoma
Išskyrus:

susidūrimą, kuriame dalyvauja:
dviratininkas (V10V19)
pėsčiasis (V00V09)

V88.0
Asmuo, sužeistas susidūrus lengvajam automobiliui ir dviratei ar triratei variklinei transporto priemonei, ne eismo įvykis
V88.1
Asmuo, sužeistas susidūrus kitai variklinei transporto priemonei ir dviratei ar triratei variklinei transporto priemonei, ne eismo įvykis
V88.2
Asmuo, sužeistas susidūrus lengvajam automobiliui ir pikapui ar furgonui, ne eismo įvykis
V88.3
Asmuo, sužeistas susidūrus lengvajam automobiliui ir autobusui, ne eismo įvykis
V88.4
Asmuo, sužeistas susidūrus lengvajam automobiliui ir sunkiasvorei krovininei transporto priemonei, ne eismo įvykis
V88.5
Asmuo, sužeistas susidūrus sunkiasvorei krovininei transporto priemonei ir autobusui, ne eismo įvykis
V88.6
Asmuo, sužeistas susidūrus traukiniui ar bėginei transporto priemonei ir lengvajam automobiliui, ne eismo įvykis
V88.7
Asmuo, sužeistas susidūrus kitoms patikslintoms variklinėms transporto priemonėms, ne eismo įvykis
V88.8
Asmuo, sužeistas per kitus patikslintus transporto įvykius nesusidūrus, kuriuose dalyvauja variklinė transporto priemonė, ne eismo įvykis
V88.9
Asmuo, sužeistas per kitus patikslintus transporto įvykius (susidūrus) (nesusidūrus), kuriuose dalyvauja nevariklinė transporto priemonė, ne eismo įvykis
V89
Nelaimingi atsitikimai su motorinėmis ar nemotorinėmis transporto priemonėmis, kurių tipas nepatikslintas
V89.0
Asmuo, sužeistas per nelaimingą atsitikimą su nenurodyto tipo varikline transporto priemone, ne eismo įvykis
Nelaimingas atsitikimas su varikline transporto priemone, neklasifikuojamas kitaip, ne eismo įvykis
V89.1
Asmuo, sužeistas per nelaimingą atsitikimą su nenurodyto tipo nevarikline transporto priemone, ne eismo įvykis
Nelaimingas atsitikimas su nevarikline transporto priemone, neklasifikuojamas kitaip (ne eismo įvykis)
V89.2
Asmuo, sužeistas per nelaimingą atsitikimą su nenurodyto tipo varikline transporto priemone, eismo įvykis
Nelaimingas atsitikimas su varikline transporto priemone [MVA], neklasifikuojamas kitaip
Nelaimingas atsitikimas kelyje (eismo įvykis) [RTA], neklasifikuojamas kitaip
V89.3
Asmuo, sužeistas per nelaimingą atsitikimą su nenurodyto tipo nevarikline transporto priemone, eismo įvykis
Eismo įvykis su nevarikline transporto priemone, neklasifikuojamas kitaip
V89.9
Asmuo, sužeistas per nelaimingą atsitikimą su nenurodyto tipo transporto priemone
Susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip
NELAIMINGI ATSITIKIMAI SU VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS
(V90-V94)
Apima:

nelaimingus atsitikimus su vandens transporto priemonėmis vykdant rekreacinę veiklą

Kategorijoms V90-V94 toliau pateikiama ketvirtojo skaitmens subklasifikacija:
.0 prekybos laivas
.1 keleivinis laivas
  keltas
  garlaivis
.2 žvejybinis laivas
.3 kita variklinė vandens transporto priemonė
  vandens transporto priemonė su oro pagalve
  vandens motociklas
 .4 burlaivis
  jachta
.5 kanoja arba baidarė
.6 pripučiama vandens transporto priemonė (nevariklinė)
.7 vandens slidės
 
Išskyrus:
  kritimą, susijusį su vandens slidėmis (W02.2)
 .8 kita nevariklinė vandens transporto priemonė
  banglentė
  burlentė
.9 nepatikslinta vandens transporto priemonė
  laivas, neklasifikuojamas kitaip
  valtis, neklasifikuojama kitaip
V90
Paskendimas dėl nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone
Apima:
skendimą ir panirimą dėl:
valties:
  apsivertimo
  nugrimzdimo
iškritimą ar iššokimą iš:
  degančio laivo
  sutraiškytos vandens transporto priemonės
kitas vandens transporto priemonės avarijas
Išskyrus:

su vandens transportu susijusį skendimą ar panirimą neįvykus vandens transporto priemonės avarijai (V92)

V90.0
Paskendimas dėl nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, prekybos laivas
V90.1
Paskendimas dėl nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, keleivinis laivas
V90.2
Paskendimas dėl nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, žvejybinis laivas
V90.3
Paskendimas dėl nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, kita variklinė vandens transporto priemonė
V90.4
Paskendimas dėl nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, burlaivis
V90.5
Paskendimas dėl nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, kanoja arba baidarė
V90.6
Paskendimas dėl nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, pripučiama vandens transporto priemonė (nevariklinė)
V90.7
Paskendimas dėl nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, vandens slidės
V90.8
Paskendimas dėl nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, kita nevariklinė vandens transporto priemonė
V90.9
Paskendimas dėl nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, nepatikslinta vandens transporto priemonė
V91
Kitoks sužeidimas dėl nelaimingo atsitikimo laive
Apima:

bet kokį sužeidimą, išskyrus skendimą ir panirimą dėl vandens transporto priemonės avarijos
nudegimą dėl laive kilusio gaisro
sutraiškymą tarp susiduriančių laivų
sutraiškymą gelbėjimosi valtimi po to, kai laivas buvo paliktas
kritimą dėl vandens transporto priemonės susidūrimo ar kitos vandens transporto priemonės avarijos
smūgį dėl vandens transporto priemonės avarijos nukritusiu daiktu
sužeidimą per vandens transporto priemonės avariją įvykus vandens transporto priemonės susidūrimui
valties ar jos dalies atsitrenkimą po to, kai asmuo iškrinta arba iššoka iš apgadintos valties

Išskyrus:

nudegimus dėl lokalizuoto gaisro ar sprogimo laive (V93)

V91.0
Kitoks sužeidimas dėl nelaimingo atsitikimo laive, prekybos laivas
V91.1
Kitoks sužeidimas dėl nelaimingo atsitikimo laive, keleivinis laivas
V91.2
Kitoks sužeidimas dėl nelaimingo atsitikimo laive, žvejybinis laivas
V91.3
Kitoks sužeidimas dėl nelaimingo atsitikimo laive, kita variklinė vandens transporto priemonė
V91.4
Kitoks sužeidimas dėl nelaimingo atsitikimo laive, burlaivis
V91.5
Kitoks sužeidimas dėl nelaimingo atsitikimo laive, kanoja arba baidarė
V91.6
Kitoks sužeidimas dėl nelaimingo atsitikimo laive, pripučiama vandens transporto priemonė (nevariklinė)
V91.7
Kitoks sužeidimas dėl nelaimingo atsitikimo laive, vandens slidės
V91.8
Kitoks sužeidimas dėl nelaimingo atsitikimo laive, kita nevariklinė vandens transporto priemonė
V91.9
Kitoks sužeidimas dėl nelaimingo atsitikimo laive, nepatikslinta vandens transporto priemonė
V92
Paskendimas, susijęs su vandens transportu be nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone
Apima:
skendimą ir panirimą dėl vandens transporto priemonės avarijos, pavyzdžiui:
kritimą:
  nuo trapo
  iš laivo
  už borto
išmetimą už borto dėl laivo judėjimo
nuplovimą už borto
Išskyrus:

savanorišką plaukiko ar naro skendimą ar panirimą, kai savanoriškai iššokama iš valties ir tai nėra susiję su avarija (W69, W73)

V92.0
Paskendimas, susijęs su vandens transportu be nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, prekybos laivas
V92.1
Paskendimas, susijęs su vandens transportu be nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, keleivinis laivas
V92.2
Paskendimas, susijęs su vandens transportu be nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, žvejybinis laivas
V92.3
Paskendimas, susijęs su vandens transportu be nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, kita variklinė vandens transporto priemonė
V92.4
Paskendimas, susijęs su vandens transportu be nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, burlaivis
V92.5
Paskendimas, susijęs su vandens transportu be nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, kanoja arba baidarė
V92.6
Paskendimas, susijęs su vandens transportu be nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, pripučiama vandens transporto priemonė (nevariklinė)
V92.7
Paskendimas, susijęs su vandens transportu be nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, vandens slidės
V92.8
Paskendimas, susijęs su vandens transportu be nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, kita nevariklinė vandens transporto priemonė
V92.9
Paskendimas, susijęs su vandens transportu be nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone, nepatikslinta vandens transporto priemonė
V93
Nelaimingas atsitikimas, susijęs su vandens transportu be laivo avarijos ir paskendimo
Apima:
atsitiktinį apsinuodijimą laivo dujomis ar dūmais
atominio reaktoriaus gedimą vandens transporto priemonėje
prispaudimą iš laivo krintančiu objektu
per didelį karštį:
katilinės }
mašinų skyriaus } patalpoje
garintuvo }
krosnies }
garo katilo sprogimą garlaivyje
kritimą vandens transporto priemonėje iš vieno lygio į kitą
kritimą ant laiptų ar keleivių laiptelių vandens transporto priemonėje
sužeidimus vandens transporto priemonėje, kuriuos sukelia:
denio }
mašinų skyriaus }
laivo virtuvės } įrenginiai
skalbyklos }
krovimo }
lokalizuotą gaisrą laive
su įrenginiais susijusius nelaimingus atsitikimus vandens transporto priemonėje
V93.0
Nelaimingas atsitikimas, susijęs su vandens transportu be laivo avarijos ir paskendimo, prekybos laivas
V93.1
Nelaimingas atsitikimas, susijęs su vandens transportu be laivo avarijos ir paskendimo, keleivinis laivas
V93.2
Nelaimingas atsitikimas, susijęs su vandens transportu be laivo avarijos ir paskendimo, žvejybinis laivas
V93.3
Nelaimingas atsitikimas, susijęs su vandens transportu be laivo avarijos ir paskendimo, kita variklinė vandens transporto priemonė
V93.4
Nelaimingas atsitikimas, susijęs su vandens transportu be laivo avarijos ir paskendimo, burlaivis
V93.5
Nelaimingas atsitikimas, susijęs su vandens transportu be laivo avarijos ir paskendimo, kanoja arba baidarė
V93.6
Nelaimingas atsitikimas, susijęs su vandens transportu be laivo avarijos ir paskendimo, pripučiama vandens transporto priemonė (nevariklinė)
V93.7
Nelaimingas atsitikimas, susijęs su vandens transportu be laivo avarijos ir paskendimo, vandens slidės
V93.8
Nelaimingas atsitikimas, susijęs su vandens transportu be laivo avarijos ir paskendimo, kita nevariklinė vandens transporto priemonė
V93.9
Nelaimingas atsitikimas, susijęs su vandens transportu be laivo avarijos ir paskendimo, nepatikslinta vandens transporto priemonė
V94
Kiti ir nepatikslinti nelaimingi atsitikimai vandens transporto priemonėse
Apima:

nelaimingus atsitikimus su asmeniu, nevykstančiu vandens transporto priemone
patrenkimą valtimi, kai asmuo čiuožia vandens slidėmis

V94.0
Kiti ir nepatikslinti nelaimingi atsitikimai vandens transporto priemonėse, prekybos laivas
V94.1
Kiti ir nepatikslinti nelaimingi atsitikimai vandens transporto priemonėse, keleivinis laivas
V94.2
Kiti ir nepatikslinti nelaimingi atsitikimai vandens transporto priemonėse, žvejybinis laivas
V94.3
Kiti ir nepatikslinti nelaimingi atsitikimai vandens transporto priemonėse, kita variklinė vandens transporto priemonė
V94.4
Kiti ir nepatikslinti nelaimingi atsitikimai vandens transporto priemonėse, burlaivis
V94.5
Kiti ir nepatikslinti nelaimingi atsitikimai vandens transporto priemonėse, kanoja arba baidarė
V94.6
Kiti ir nepatikslinti nelaimingi atsitikimai vandens transporto priemonėse, pripučiama vandens transporto priemonė (nevariklinė)
V94.7
Kiti ir nepatikslinti nelaimingi atsitikimai vandens transporto priemonėse, vandens slidės
V94.8
Kiti ir nepatikslinti nelaimingi atsitikimai vandens transporto priemonėse, kita nevariklinė vandens transporto priemonė
V94.9
Kiti ir nepatikslinti nelaimingi atsitikimai vandens transporto priemonėse, nepatikslinta vandens transporto priemonė
NELAIMINGI ATSITIKIMAI ORO IR KOSMINIAME TRANSPORTE
(V95-V97)
V95
Nelaimingas atsitikimas su motoriniu skraidymo aparatu, kai sužeisti skridusieji
Apima:
(motorinio) orlaivio ar orlaivyje įvykusius:
susidūrimą su bet kokiu objektu: stacionariu, kilnojamu ar judančiu }
sudužimą }
sprogimą }
gaisrą
priverstinį nusileidimą }
V95.0
Sraigtasparnio avarija, dėl kurios skrendantysis patiria sužeidimų
V95.1
Ultralengvojo ar superlengvojo sklandytuvo avarija, dėl kurios skrendantysis patiria sužeidimų
V95.2
Kito privataus orlaivio su fiksuotaisiais sparnais avarija, dėl kurios skrendantysis patiria sužeidimų
V95.3
Komercinio orlaivio su fiksuotaisiais sparnais avarija, dėl kurios skrendantysis patiria sužeidimų
V95.4
Erdvėlaivio avarija, dėl kurios skrendantysis patiria sužeidimų
V95.8
Kitų orlaivių avarijos, dėl kurių skrendantysis patiria sužeidimų
V95.9
Nepatikslinta orlaivio avarija, dėl kurios skrendantysis patiria sužeidimų
Oro transporto avarija, neklasifikuojama kitaip
Erdvėlaivio avarija, neklasifikuojama kitaip
V96
Nelaimingas atsitikimas su nemotoriniu skraidymo aparatu, kai sužeisti skridusieji
Apima:
(nemotorinio) orlaivio ar orlaivyje įvykusius:
susidūrimą su bet kokiu objektu: stacionariu, kilnojamu ar judančiu }
sudužimą }
sprogimą }
gaisrą }
priverstinį nusileidimą }
V96.0
[Oro] baliono avarija, dėl kurios skrendantysis patiria sužeidimų
V96.1
Skraidyklės avarija, dėl kurios skrendantysis patiria sužeidimų
V96.2
Sklandytuvo (nemotorinio) avarija, dėl kurios skrendantysis patiria sužeidimų
V96.8
Kitų nemotorinių orlaivių avarijos, dėl kurių skrendantysis patiria sužeidimų
Aitvaras, kuriuo skrenda žmogus
V96.9
Nepatikslinta nemotorinio orlaivio avarija, dėl kurios skrendantysis patiria sužeidimų
Nemotorinio orlaivio avarija, neklasifikuojama kitaip
V97
Kiti patikslinti oro transporto nelaimingi atsitikimai
Apima:

nelaimingus atsitikimus su žmonėmis, kurie neskrenda orlaiviu

V97.0
Skrendantysis orlaiviu, sužeistas per kitus patikslintus oro transporto įvykius
Kritimas orlaivio viduje, ant orlaivio arba iš orlaivio per oro transporto įvykį
Išskyrus:
nelaimingus atsitikimus įlipant ar išlipant (V97.1)
V97.1
Asmuo, sužeistas įlipant į ar išlipant iš orlaivio
V97.2
Parašiutininkas, sužeistas per oro transporto įvykį
Išskyrus:
žmogų, besileidžiantį po to, kai įvyko orlaivio avarija (V95V96)
V97.3
Asmuo ant žemės, sužeistas per oro transporto įvykį
Atsitrenkia iš orlaivio krintantis objektas
Sužeistas besisukančio propelerio
Įtrauktas į reaktyvinį variklį
V97.8
Kiti kitur nepriskirti oro transporto įvykiai
Sužeidimas dėl orlaivyje esančių įrengimų
Išskyrus:
orlaivio avarijas, neklasifikuojamas kitaip (V95.9)
oro slėgio pokyčių poveikį kylant ar leidžiantis (W94)
KITI IR NEPATIKSLINTI TRANSPORTO ĮVYKIAI
(V98-V99)
Išskyrus:

transporto priemonių avarijas, transporto priemonės tipas – nepatikslintas (V89)

V98
Kiti patikslinti transporto įvykiai
Apima:

nelaimingus atsitikimus, kurie atsitinka, vyksta arba yra susiję su:
funikulieriais, nebėginiais
burinėmis rogėmis (bujeriais)
sausumos jachtomis
slidinėjimo krėsliniais keltuvais
slidinėjimo keltuvais su gondolomis
įstrigimu ar vilkimu nebėginiame funikulieriuje
kritimu ar iššokimu iš nebėginio funikulieriaus
daiktu, išmestu iš nebėginio funikulieriaus ar jo viduje

V99
Kiti nepatikslinti transporto įvykiai
KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
(W00-X59)
NUKRITIMAI
(W00-W19)
Išskyrus:

pasikėsinimą (Y01Y02)
kritimą:
nuo gyvulio (V80)
nuo degančio pastato ar jo viduje (X00)
į ugnį (X00X04, X08X09)
į vandenį (esant skendimui ar panirimui) (W65W74)
nuo (eksploatuojamų) įrengimų ar jų viduje (W28W31)
nuo transporto priemonės ar jos viduje (V00V99)
tyčinį savęs žalojimą (X80X81)

W00
Griuvimas lygioje vietoje ant ledo ir sniego
Išskyrus:

kritimą, susijusio su:
pačiūžomis ir slidėmis (W02)
laiptais ir laipteliais (W10)

W01
Griuvimas lygioje vietoje paslydus, einant ar užkliuvus
Išskyrus:

netyčinį kritimą:
dėl ledo ar sniego (W00)
neklasifikuojamą kitaip (W19)
ant ir nuo (plokščio) (nuožulnaus) nenutrūkstamai judančio įrenginio žmonėms perkelti (W10.1)

W01.0
Kritimas tame pačiame lygyje paslydus
Kritimas paslydus ant užterštų ar nušveistų paviršių
W01.1
Kritimas tame pačiame lygyje suklupus
Kritimas suklupus ant ar užkliuvus už žmogaus, gyvūnų, daiktų ir kitų išsikišimų bei įdubimų
W01.2
Kritimas tame pačiame lygyje užkliuvus

Kritimas praradus pusiausvyrą

Išskyrus:

kritimą tame pačiame lygyje užkliuvus, kai paskui:
paslystama (W01.0)
suklumpama (W01.1)

W02
Kritimas čiuožiant pačiūžomis, šliuožiant slidėmis, važinėjantis riedučiais ir riedlentėmis